Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mariánské náměstí v Uherském Brodě , Uherský Brod/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028636
Tag der Veröffentlichung
28.02.2020
Aktualisiert am
30.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
17 Arbeiten
Abgabetermin
05.05.2020
Preisgerichtssitzung
03.09.2020

Gewinner

Ehl&Koumar architekti, s.r.o., Praha 10
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje.

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung einer architektonischen Lösung für den Raum und die Verbesserung der Parameter der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit von Mariánské náměstí und seiner Umgebung in Uherský Brod. Der Kunde sucht das Konzept von Verkehr, städtischem Grün und städtischen Möbeln im Hinblick auf die Stadtentwicklung des Zentrums einer wichtigen historischen Stadt und ihrer Wahrzeichen. Ziel ist es, Mariánské náměstí für längere und häufigere Aufenthalte von Bewohnern und Besuchern attraktiver zu machen. Das Schlüsselthema ist die Suche nach neuen Wegen, um auf moderne Weise einen Hintergrund für kulturelle, geschäftliche, aber insbesondere soziale Aktivitäten zu schaffen. Verknüpfung von Aktivitäten und Treffen, gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums unter Berücksichtigung der Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung.

28/02/2020 S42 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Uherský Brod: Architektonické a související služby
2020/S 042-100001
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: město Uherský Brod
Národní identifikační číslo: 00291463
Poštovní adresa: Masarykovo nám. 100
Obec: Uherský Brod
Kód NUTS: CZ07
PSČ: 688 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrdý, místostarosta
E-mail: jan.hrdy@ub.cz
Tel.: +420 572805203
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.ub.cz
Adresa profilu zadavatele: profily.proebiz.com/profile/00291463

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: profily.proebiz.com/profile/00291463
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.kdv.cz/ub-mci/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Mariánské náměstí v Uherském Brodě
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71222000
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.
Město očekává především:
— Vytvoření kvalitního veřejného prostoru,
— Prověření počtu a umístění počtu zastávek MHD,
— Prověření kapacity parkovacích a odstavných stání,
— Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Architekt

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení, zejména celková koncepce náměstí, koncepce náplně a formy ve vztahu k pozici Mariánského náměstí v kontextu centra města;
b) zohlednění podmínek a doporučení památkové péče a využití potenciálu historického kontextu;
c) kvalita dopravního řešení s preferencí udržitelných a aktivních forem dopravy včetně obslužnosti městskou hromadnou dopravou, individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu;
d) kvalita environmentálního řešení – koncepce zajištění příznivého mikroklima náměstí a základní koncepce nakládání s dešťovou vodou;
e) invenčnost a flexibilita řešení mobiliáře s ohledem na potřeby akcí pořádaných na náměstí;
f) obytná a uživatelská kvalita využitelnosti prostoru náměstí pro kulturní akce i každodenní provoz;
g) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 05/05/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena se stanovuje ve výši 450 000 CZK (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých).
2. cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).
3. cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě sta tisíc korun českých).
Viz Soutěžní podmínky, bod 8.3 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 100 000 CZK (slovy: jedno sto tisíc korun českých), částka může být rozdělena dle uvážení poroty soutěže.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení. Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži. Zadavatel má právo soutěž zrušit. V případě zrušení soutěže je zadavatel povinen uhradit každému z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh, odškodné ve výši poměrného podílu z celkové částky na ceny, maximálně však ve výši 100 000 CZK. Účastníci prokáží rozpracovanost doručením svého soutěžního návrhu v digitální podobě zadavateli elektronickým nástrojem (ve formátech v jakých je účastník zpracovával), a to do 15 dnů od zveřejnění zrušení soutěže. Zadavatel proplatí odškodné, na základě stanoviska soutěžní poroty o míře rozpracovanosti návrhů, do 60 dnů od zveřejnění zrušení soutěže.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Ferdinand Kubáník
Ing. Jan Hrdý
Ing. arch. Jaroslav Wertig
MgA. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Eva Eichlerová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Viz. Soutěžní podmínky, bod 5.3 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen