Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Gebäude der Bank von Litauen / Lietuvos banko pastatų Žirmūnų , Wilna/ Litauen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025834
Tag der Veröffentlichung
07.02.2019
Aktualisiert am
19.07.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.04.2019
Preisgerichtssitzung
05.07.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

UAB „Cloud architektai“, Wilna

2. Preis

MB „Syrusas“, Wilna

3. Preis

UAB „Unitectus“, Wilna
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste Projekt für den Umbau des Gebäudekomplexes der Bank von Litauen in der Žirmūnų-Straße 151, Vilnius auszuwählen.

Konkurencinga užduotis
Konkurso tikslas – išrinkti geriausią projektą Lietuvos banko rekonstruojamų pastatų komplekso Žirmūnų g. 151, Vilniuje, statybai.
07/02/2019    S27    - - Paslaugos - Projekt? konkursas - Atviras konkursas 
Lietuva-Vilnius: Architekt?ros projekt? konkurs? organizavimas
2019/S 027-060802
Skelbimas apie projekto konkurs?
Legal Basis:
Direktyva 2014/24/ES
I dalis: Perkan?ioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai
Lietuvos bankas
188607684
Gedimino pr. 6
Vilnius
LT-01103
Lietuva
Asmuo ryšiams: Edita Kazakevi?ien?
Telefonas: +370 52680305
El. paštas: ekazakeviciene@lb.lt
NUTS kodas: LT
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.lb.lt
Pirk?jo profilio adresas: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6662
I.2) Informacija apie pirkim?
I.3) Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesiogin? ir nemokama prieiga prie pirkimo dokument? suteikiama: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=441403
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami elektroniniu b?du per: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=441403&B=PPO
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami pirmiau nurodytu adresu
I.4) Perkan?iosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalin?s ar federalin?s valdžios institucija, ?skaitant j? regioninius ar vietos padalinius
I.5) Pagrindin? veikla
Ekonomikos ir finans? reikalai
II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:
Lietuvos banko pastat? Žirm?n? g. 151, Vilniuje, rekonstravimo tarptautinis atviras projekto konkursas
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas
71230000
II.2) Aprašymas
II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71242000
II.2.4) Pirkimo aprašymas:
Konkurso tikslas – išrinkti geriausi? projekt? Lietuvos banko rekonstruojam? pastat? komplekso Žirm?n? g. 151, Vilniuje, statybai.
II.2.13) Informacija apie Europos S?jungos fondus
Pirkimas yra susij?s su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos S?jungos l?šomis: ne
III dalis: Teisin?, ekonomin?, finansin? ir technin? informacija
III.1) Dalyvavimo s?lygos
III.1.10) Dalyvi? atrankos kriterijai:
III.2) Su sutartimi susijusios s?lygos
III.2.1) Informacija apie tam tikr? profesij?
IV dalis: Proced?ra
IV.1) Aprašymas
IV.1.2) Konkurso tipas
Atviras konkursas
IV.1.7) Jau atrinkt? dalyvi? pavadinimai (vardai ir pavard?s):
IV.1.9) Projekt? vertinimo kriterijai:
— K1 – Urbanistiniai sprendiniai – 40 proc.,
— K2 – Architekt?riniai sprendiniai – 50 proc.,
— K3 – Techniniai-ekonominiai sprendiniai – 10 proc.
IV.2) Administracin? informacija
IV.2.2) Projekt? ar prašym? dalyvauti pri?mimo terminas
Data: 17/04/2019
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3) Kvietim? dalyvauti pirkimo proced?roje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali b?ti parengti projektai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvi? kalba
IV.3) Apdovanojimai ir vertinimo komisija
IV.3.1) Informacija apie priz? (-us)
Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-?) prizo (-?) skai?ius ir vert?:
— I vietos laim?tojui – 17 000 EUR,
— II vietos laim?tojui – 11 000 EUR,
— III vietos laim?tojui – 7 000 EUR.
IV.3.2) Išsami informacija apie mok?jimus visiems dalyviams:
Piniginius prizus nurodyt? viet? laim?tojams išmoka perkan?ioji organizacija per 30 kalendorini? dien? nuo galutini? projekto konkurso rezultat? patvirtinimo dienos.
IV.3.3) Paskesn?s sutartys
Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaug? pirkimo sutartis su konkurso laim?toju ar vienu iš laim?toj?: taip
IV.3.4) Vertinimo komisijos sprendimas
Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkan?iajai organizacijai ar perkan?iajam subjektui: taip
IV.3.5) Atrinkt? vertinimo komisijos nari? vardai ir pavard?s:
Jonas B?gas
Tomas Kvaraciejus
Edita Kazakevi?ien?
Marius Dumbauskas
Gintaras ?aikauskas
Remigijus Bimba
Vilma Adomonyt?
Gražina Janulyt? Bernotien?
Mindaugas Pakalnis

VI dalis: Papildoma informacija


VI.3) Papildoma informacija
:
Projekto pasi?lymas turi b?ti pateiktas ne v?liau kaip iki 2019 m. balandžio 17 d. 16 val. 00 min. CVP IS priemon?mis 1 ir 2 vokuose, o tre?ias vokas (paketas) su fizine projekto medžiaga turi b?ti pateikiamas ne v?liau kaip iki 2019 m. balandžio 17 d. 16 val. 00 min. adresu: Lietuvos architekt? s?junga, Kalvarij? g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva, ant voko (paketo) nurodant „Lietuvos banko rekonstruojam? pastat? Žirm?n? g. 151, Vilnius, projekto konkursui. Projekto pasi?lymo dalis. Neatpl?šti iki komisijos pos?džio“.
VI.4) Perži?ros proced?ros
VI.4.1) Perži?ros institucija
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lietuva
VI.4.2) Už tarpininkavim? atsakinga ?staiga
VI.4.3) Perži?ros proced?ra
VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie perži?ros proced?r?

VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data:

05/02/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen