Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Lengvosios atletikos maniežo Žirmn g. 1H, Vilniuje , Wilna/ Litauen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028949
Tag der Veröffentlichung
24.04.2020
Aktualisiert am
01.04.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
20 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.06.2020
Preisgerichtssitzung
02.10.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

MB „Syrusas“, veikianti pavadinimu „IMPLMNT architects“

2. Preis

MB „Baukas“

3. Preis

UAB „Eventus Pro“
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, architektūrinės idėjos projektinių pasiūlymų ir parengiamųjų darbų, statybos techninio projekto, BIM modelio parengimo, pagrindinių pastato erdvių interjerų bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
24/04/2020    S81    Paslaugos - Projekt? konkursas - Atviras konkursas 
Lietuva-Vilnius: Architekt?rinio projektavimo paslaugos
2020/S 081-191767
Skelbimas apie projekto konkurs?
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES
I dalis: Perkan?ioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Nacionalinis registracijos Nr.: 120750163
Adresas: Algirdo g. 19
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT
Pašto kodas: LT-03219
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: ?eslava Vaznien?
El. paštas: ceslava.vazniene@vilniausvystymas.lt
Telefonas: +370 52506079Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vilniausvystymas.lt
Pirk?jo profilio adresas: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5666
I.2) Informacija apie pirkim?
I.3) Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesiogin? ir nemokama prieiga prie pirkimo dokument? suteikiama: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=506026
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami elektroniniu b?du per: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=506026&B=PPO
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami pirmiau nurodytu adresu
I.4) Perkan?iosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5) Pagrindin? veikla
Bendros viešosios paslaugos
II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:
Lengvosios atletikos maniežo Žirm?n? g. 1H, Vilniuje, architekt?rinio projekto konkursas
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas
71220000
II.2) Aprašymas
II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71220000
II.2.4) Pirkimo aprašymas:
Lengvosios atletikos maniežo Žirm?n? g. 1H, Vilniuje, architekt?rin?s id?jos projektini? pasi?lym? ir parengiam?j? darb?, statybos techninio projekto, BIM modelio parengimo, pagrindini? pastato erdvi? interjer? bei statinio projekto vykdymo prieži?ros paslaugos.
II.2.13) Informacija apie Europos S?jungos fondus
Pirkimas yra susij?s su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos S?jungos l?šomis: ne
III dalis: Teisin?, ekonomin?, finansin? ir technin? informacija
III.1) Dalyvavimo s?lygos
III.1.10) Dalyvi? atrankos kriterijai:
III.2) Su sutartimi susijusios s?lygos
III.2.1) Informacija apie tam tikr? profesij?
IV dalis: Proced?ra
IV.1) Aprašymas
IV.1.2) Konkurso tipas
Atviras konkursas
IV.1.7) Jau atrinkt? dalyvi? pavadinimai (vardai ir pavard?s):
IV.1.9) Projekt? vertinimo kriterijai:
— urbanistinis integralumas – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),
— originali ir vientisa id?ja – 50 (lyginamasis kriterijaus svoris),
— inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui – 30 (lyginamasis kriterijaus svoris).
IV.2) Administracin? informacija
IV.2.2) Projekt? ar prašym? dalyvauti pri?mimo terminas
Data: 23/06/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3) Kvietim? dalyvauti pirkimo proced?roje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali b?ti parengti projektai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvi? kalba
IV.3) Apdovanojimai ir vertinimo komisija
IV.3.1) Informacija apie priz? (-us)
Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-?) prizo (-?) skai?ius ir vert?:
Skiriamo (-?) prizo (-?) skai?ius ir vert?:
— I vietos laim?tojui skiriama – 9 000 EUR,
— II vietos laim?tojui skiriama – 7 000 EUR,
— III vietos laim?tojui skiriama – 4 000 EUR.
IV.3.2) Išsami informacija apie mok?jimus visiems dalyviams:
IV.3.3) Paskesn?s sutartys
Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaug? pirkimo sutartis su konkurso laim?toju ar vienu iš laim?toj?: taip
IV.3.4) Vertinimo komisijos sprendimas
Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkan?iajai organizacijai ar perkan?iajam subjektui: taip
IV.3.5) Atrinkt? vertinimo komisijos nari? vardai ir pavard?s:

VI dalis: Papildoma informacija


VI.3) Papildoma informacija
:
Projektas turi b?ti pateiktas ?galiotajai organizacijai CVP IS priemon?mis, o fizin?s formos vokas (pakuot?) su konkurso s?lyg? 61–62 punktuose nurodyta medžiaga šiuo adresu: Lietuvos architekt? s?junga, Kalvarij? g. 1, LT-09310 Vilnius, LIETUVA, iki skelbime apie konkurs? nurodyto termino pabaigos, Lietuvos laiku.
VI.4) Perži?ros proced?ros
VI.4.1) Perži?ros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
VI.4.2) Už tarpininkavim? atsakinga ?staiga
VI.4.3) Perži?ros proced?ra
VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie perži?ros proced?r?

VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data:

22/04/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen