Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6 , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031772
Tag der Veröffentlichung
28.05.2021
Aktualisiert am
17.02.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
29.06.2021
Preisgerichtssitzung
04.01.2022

1. Preis / Gewinner

LENNOX architekti, s.r.o.
RANGERKA 5 s.r.o.

2. Preis

Adam Rujbr Architects

3. Preis

SOA architekti
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže o návrh je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny dlouhodobě nemocných s kapacitou 101-104 lůžek. V platné ÚPD má řešené území kód SV-D. Předpokladem realizace záměru je úprava územního plánu (projednávaná pod č. U1344), spočívající v navýšení kódu míry využití území na SV-F. Změna je ve stavu pořizované úpravy (ZHMP ji schválilo usnesením dne 14.6.2018). Investorem je Městská část Praha 6. Předpokládaná hodnota celkové investice činí 200 mil. Kč bez DPH (bez vybavení interiérem a lékařským zařízením). Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i v předpokladech pro budoucí udržitelný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže je najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování soutěžního zadání.
28/05/2021 S102
Česko-Praha: Architektonická řešení
2021/S 102-268991
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 6
Národní identifikační číslo: 00063703
Poštovní adresa: Čs. armády 601/23
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 160 52
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
E-mail: jjelinkova@praha6.cz
Tel.: +420 220189900
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha6.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.praha6.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.praha6.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: zakazky.praha6.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6

Spisové číslo: 02/2021/SON
II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000 Architektonická řešení
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže o návrh je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny dlouhodobě nemocných s kapacitou 101 - 104 lůžek. V platné ÚPD má řešené území kód SV-D. Předpokladem realizace záměru je úprava územního plánu (projednávaná pod č. U1344), spočívající v navýšení kódu míry využití území na SV-F. Změna je ve stavu pořizované úpravy (ZHMP ji schválilo usnesením dne 14.6.2018). Investorem záměru je Městská část Praha 6. Předpokládaná hodnota celkové investice činí 200 milionů CZK bez DPH (bez vybavení interiérem a lékařským zařízením). Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i v předpokladech pro budoucí udržitelný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže je najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování soutěžního zadání.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

K žádosti uchazeči přiloží následující dokumenty (vyplněné formuláře):

a) žádost o účast (viz „P20 Formulář Žádost o účast“),

b) identifikační údaje účastníka, autorů, spolupracovníků a souhlas s užitím osobních údajů (viz „P21 Formulář Id. údaje účastníka“),

c) čestné prohlášení (viz „P22 Formulář Čestné prohlášení“) prokazující splnění podmínky uvedené v odst. 4.1.1 soutěžních podmínek,

d) prostý výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník veden,

e) prostý výpis z živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník veden,

f) prostou kopii potvrzení o autorizaci vydané příslušnou Komorou,

g) prohlášení o vypořádání autorských práv mezi všemi autory (viz „P23 Formulář Autorská práva“),

h) portfolio referenčních prací (viz „P24 Formulář Portfolio referenčních prací“).

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr. Podrobně viz soutěžní podmínky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 10
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria hodnocení

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) hledisko provozního a funkčního řešení objektu a zahrady;

b) hledisko architektonického řešení a celkové urbanistické koncepce včetně širších vztahů a začlenění objektu do urbanistických souvislostí;

c) hledisko energetické a ekonomické přiměřenosti návrhu a udržitelnosti;

Návrhy budou hodnoceny porotou na základě znalostí a zkušeností jejích členů, s přihlédnutím ke stanoviskům přizvaných odborníků. Hodnocení bude profesionálním, leč subjektivním názorem poroty.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2021
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 900 000 CZK,

Druhá cena se stanovuje ve výši 650 000 CZK,

Třetí cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK,

Náhrady výloh spojených s účastí ve výši max. 350 000 CZK.

Zadavatel neudělí žádné odměny.

Ostatním účastníkům, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude jednotlivě vyplacena částka 50 000 CZK. Podmínkou vyplacení náhrady výloh spojených s účastí v soutěži je dodržení soutěžních podmínek účastníkem.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ P6
Ing. arch. Libor Jebavý, garant území IPR hl.m. Prahy
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR OÚR MČ P6
Řádní členové nezávislí: prof. Ing.arch. Irena Šestáková
Ing.arch. Jan Němec
Ing.arch. Michal Kuzemenský
Ing.arch. MgA David Mateásko
Náhradníci závislí: Zdeněk Hořánek, radní MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ P6
Náhradníci nezávislí: Ing.arch. Petr Vávra
Ing.arch.Jiří Hušek
Přizvaní odborníci: doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc., výuka občanských staveb
MUDr. Marián Hošek, radní pro sociální politiku a zdravotnictví MČ P6, lékař
Mgr. Marta Želízková, ředitelka LDN Praha 6
MUDr. Dana Breburdová, primářka LDN Praha 6
Ing. Michal Čejka, en. náročnost budov a obnov. zdroje energie
Ing. Martin Hvězda, rozpočty staveb
Ing. Maxim Turba, krajinářský architekt

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen