Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

LANOVÁ DRÁHA Podbaba-Troja-Bohnice , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034084
Tag der Veröffentlichung
06.05.2022
Aktualisiert am
08.08.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
30.05.2022
Preisgerichtssitzung
31.07.2022

1. Preis

WMA William Matthews Associates
Boele Architects
Expedition Engineering

2. Preis

ov-a | ov architekti s.r.o.
Olgoj Chorchoj
V–CON, s.r.o.

3. Preis

Snøhetta
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Planung der Gebäude und Stationen der neuen Seilbahn, die die Prager Stadtteile Podbaba, Troja und Bohnice miteinander verbindet: Stationsgebäude (3 Gebäude) und Stützen (5 Gebäude). Ziel ist es, die am besten geeignete architektonische Lösung für das Gebäude zu finden, die dessen wichtige Rolle nicht nur auf dem Gebiet der Hauptstadt Prag, sondern auch im Kontext der gesamten Tschechischen Republik berücksichtigt.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu objektů a stanic nové lanové dráhy spojující pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice: objekty stanic (3 objekty) a podpěry (5 objektů). Účelem je získat nejvhodnější architektonické řešení stavby s přihlédnutím k její významné roli nejen na území hl. města Prahy, ale rovněž i v kontextu celé České republiky.
06/05/2022    S89

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 089-244627

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Národní identifikační číslo: 000005886

Poštovní adresa: Sokolovská 42/217

Obec: Praha 9- Vysočany

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 190 00

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.dpp.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Užší jednokolová architektonická projektová soutěž o návrh: LANOVÁ DRÁHA Podbaba- Troja- Bohnice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování návrhu objektů a stanic nové lanové dráhy spojující pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice: objekty stanic (3 objekty) a podpěry (5 objektů). Účelem je získat nejvhodnější architektonické řešení stavby s přihlédnutím k její významné roli nejen na území hl. města Prahy, ale rovněž i v kontextu celé České republiky.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Účastníci soutěže musí:

splnit technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, tj. předložit seznam minimálně 1 a maximálně 2 významných služeb z posledních 10 let, tedy referenčních projektů obdobné typologie nebo provozní či technologické náročnosti. Předmětem soutěže je dopravní stavba se složitým provozem, který je konstrukční i technologickou výzvou.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastník- právnická osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, účastník- fyzická osoba musí mít oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání)

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 5
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Zadavatel stanovuje kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, bez pořadí významnosti následovně:

a) Technická úroveň návrhu - konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům

b) Estetické a funkční vlastnosti - kvalita architektonického řešení - komfort a flexibilita

užívání, funkčně-provozní řešení, logické vazby v dispozičním řešení a komfort uživatelů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/05/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 4.500.000,- Kč

První cena se stanovuje ve výši 1.800.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 1.200.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 800.000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní účastníky, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu, bude rozdělena částka ve výši 700.000,- Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 350.000,- Kč.

Zadavatel neudělí žádné mimořádné odměny.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Patrik Kotas, architekt
Arjan Dingste, architekt
Dalibor Hlaváček, architekt, děkan FA ČVUT
Christiane Bausback, architektka
Ivan Němec, statik
Henrieta Nezpěváková, designérka
Petra Kunarová, architektka,- náhradnice
Jindřich Ráftl, architekt- náhradník
Jan Šurovský, technický ředitel DPP
Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy
Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Lukáš Vacek, zástupce MČ Praha 8
Tomáš Bryknar, starosta MČ Praha Troja
Irena Neškudlová Mádlová, projektový manažer, investice povrch DPP- náhradnice
Tomáš Drdácký, zástupce MČ Praha Troja- náhradník
Bohumil Beránek, vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje Prahy 6- náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen