Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kunstencampus Asse , Asse/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029317
Tag der Veröffentlichung
26.06.2020
Aktualisiert am
09.12.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
04.08.2020
Preisgerichtssitzung
08.12.2020

Gewinner

OSK-AR Architecten bv cvba, Dilbeek
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Stadtrat von Asse organisiert diesen Wettbewerb im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags für Dienstleistungen, insbesondere der vollständigen Studie des Kunstcampus in Asse.

Concurrerende taak
Het gemeentebestuur Asse organiseert deze prijsvraag als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de volledige studie van de kunstencampus in Asse.
26/06/2020    S122    Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Asse: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
2020/S 122-299986
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond:Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Asse
Postadres: Gemeenteplein 1
Plaats: Asse
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1730
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Ellen Seghers
E-mail: ellen.seghers@asse.be
Telefoon: +32 24541964Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asse.be
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: cloud.3p.eu/Downloads/1/1427/79/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: eten.publicprocurement.be
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Prijsvraag studieopdracht kunstencampus Asse
Referentienummer: 2020/060
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het gemeentebestuur Asse organiseert deze prijsvraag als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de volledige studie van de kunstencampus in Asse.
Bovendien wordt de opdracht gegund bij wijze van de niet-openbare (= tweestaps)procedure waarbij in de:
— eerste fase: vijf kandidaten zullen worden geselecteerd,
— tweede fase: de vijf geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte voor de volledige studie van de kunstencampus Asse in te dienen.
Verloop van de procedure:
— selectie kandidaten: de selectieleidraad heeft als doel het selecteren van vijf kandidaten,
— plaatsbezoek/infomoment: de vijf geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verplicht plaatsbezoek/infomoment,
— uitnodiging tot offerte: na het verplicht plaatsbezoek/infomoment, worden de vijf geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de volledige studie van de kunstencampus Asse. Verplichte bijlage bij de offerte is een visiebundel kunstencampus Asse,
— beoordeling offertes door jury: alle ingediende offertes (incl. visiebundel) worden beoordeeld door een jury. Deze heeft een adviesbevoegdheid, geen beslissingsbevoegdheid.
— gunning studieopdracht: het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht, rekening houdend met het advies van de jury.
De ontwerper van de gekozen offerte wordt aangesteld voor de volledige studie van de kunstencampus Asse (erelooncontract op basis van geraamde bouwkost van 8 000 000 EUR excl. btw). De ontwerpers van de niet-gekozen offertes zullen een vergoeding ontvangen van 10 000 EUR excl. btw voor de opmaak van hun offerte/visiebundel.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;
2. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's, met inbegrip van tienjarige aansprakelijkheid (voor architecten).
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener;
2. het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam;
3. lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particulier afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Minimumeisen — financiële draagkracht:
1. maximum één jaar oud;
2. maximum één jaar oud.
Minimumeisen — technische bekwaamheid:
1. het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van diensten;
2. origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum één jaar oud;
3. drie referenties als coördinator ontwerpteam op gebouwniveau.
Minimumeisen technische bekwaamheid – referenties: utiliteitsbouw (drie referenties)
Aantoonbare ervaring met het volledig ontwerp van een utiliteitsgebouw waarvan de bouwsom tenminste 3 000 000 EUR exclusief btw bedroeg.
Onder ‘utiliteitsgebouw’ worden verstaan: alle bouwwerken die geen woonfunctie hebben. De referenties dienen nieuwbouwprojecten te zijn. Referenties van gebouwen, specifiek ontworpen voor het (kunst)onderwijs en andere culturele activiteiten (culturele centra, feestzalen, [...]) zijn geen vereiste. Echter, ze zijn een meerwaarde om de technische bekwaamheid van een ontwerper aan te tonen.
Informatie per referentie. Van de drie referenties wordt opgegeven:
1. totale kostprijs bouw (excl. btw en erelonen) van het project + de eenheidsprijs per m2 vloeroppervlakte bruto. De kostprijs van de buitenaanleg dient aparte worden vermeld;
2. overheidsopdracht: aantoonbare ervaring met wetgeving overheidsopdrachten;
3. functionaliteit: functionaliteit en gebruikskwaliteit bepalen het ontwerp van het gebouw. De ruimtelijke kwaliteiten en samenhang zijn een belangrijk aspect;
4. duurzaamheid: ervaring met milieuvriendelijk, energiezuinig, onderhoudsarm ontwerpen: BREEAM, [...];
5. publiek toegankelijk: aantoonbare ervaring met het volledig ontwerp van een publiek toegankelijk gebouw. Onder ‘publiek toegankelijk’ wordt verstaan: elk publiek gebouw;
6. BIM/3d-ontwerpen: aantoonbare ervaring met het integraal driedimensionaal ontwerp/visualiseren van een ontwerp in het 3d-programma Revit of gelijkwaardige tekenprogramma’s. Onder ‘integraal’ wordt verstaan: samen met het studiebureau stabiliteit en technieken;
7. bouwkostenmanagement: aantoonbare ervaring met het ontwerp van een gebouw binnen het vooropgestelde budget;
8. getuigschrift van goede uitvo[...] (zie opdrachtdocumenten).
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
1. Prijs, weging: veertig;
2. Visiebundel, weging: veertig;
3. Financiële raming (meetstaat, nota m.b.t. haalbaarheid), weging: twintig.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 14/10/2020
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Er wordt geen prijzengeld toegekend aan de best gerangschikte offerte. Wel mag de ondernemer met de beste offerte de studieopdracht van de kunstencampus uitvoeren.
Aan alle geselecteerde ondernemers aan wie de opdracht niet wordt gegund zal een vergoeding van 10 000 EUR excl. btw worden toegekend. Deze zal worden betaald binnen de twee maanden na indiening van een schuldvordering.
De aanbestedende overheid kan de vergoedingen geheel of gedeeltelijk niet toekennen indien ze oordeelt dat de offertes niet voldoen aan de bepalingen van het bestek.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen, minimum vijf in aantal, die onafhankelijk zijn van de deelnemers aan de prijsvraag.
Juryleden:
1. Geert Heyvaert
2. Joris Van Den Cruijce
3. Johan De Rop
4. Kristof Gaublomme
5. Sofie Servranckx
6. Dirk Bovijn
7. Mark Mattens
8. Evert De Proost
9. Fien De Bleser
10. Geert Croes
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

23/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen