Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kultúrny dom Malacky , Malacky/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032242
Tag der Veröffentlichung
23.07.2021
Aktualisiert am
22.02.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
25 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
14.10.2021
Preisgerichtssitzung
28.01.2022

Gewinner

N/A s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs war es, einen architektonischen Entwurf für das Kulturhaus Malacky zu erhalten, der die Grundlage für die Lieferung der vollständigen Projektdokumentation und die Überwachung durch den Verfasser bildet.
Gegenstand des Wettbewerbs ist in der ersten Runde ein städtebaulich-architektonischer Entwurf des weiteren öffentlichen Raums um das Kulturzentrum Malacky, seines Parterres, seiner Funktionen, seines Betriebs und seiner Massen, und in der zweiten Runde ein detaillierterer architektonischer Entwurf des Kulturzentrums Malacky.

Cieľom súťaže návrhov bolo získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.
Predmetom súťaže návrhov je v prvom kole urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru v okolí KD Malacky, jeho parteru, funkcií, prevádzky a hmôt, v druhom kole podrobnejšie architektonické riešenie KD Malacky.
23/07/2021    S141

Slovensko-Malacky: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 141-375740

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Malacky

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00304913

Poštová adresa: Bernolákova 5188/1A

Mesto/obec: Malacky

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 901 01

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťaže

E-mail: sarmir@obstarame.sk

Telefón: +421 903299288

Fax: +421 00000000

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.malacky.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4138
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433269
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12861/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Kultúrny dom Malacky

Referenčné číslo: OB21MAL023
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71221000 Architektonické služby pre budovy
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71420000 Územné architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.

Predmetom súťaže návrhov je v prvom kole urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru v okolí KD Malacky, jeho parteru, funkcií, prevádzky a hmôt, v druhom kole podrobnejšie architektonické riešenie KD Malacky.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Návrh môže predložiť každý, kto

Je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 alebo

Je oprávnený na výkon činnosti inžiniera (len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

V 1. kole Kvalita urbanisticko-architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

V 2. kole Kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/10/2021
Miestny čas: 00:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Režijné odmeny:

Traja účastníci, ktorí postúpia do 2.kola náhrady nákladov na spracovanie návrhu 3x 9000 EUR.

Ceny:

Účastník na 1. mieste získa cenu 3 000 EUR,

Účastník na 2. mieste získa cenu 2 000 EUR,

Účastník na 3. mieste získa cenu 1 000 EUR.

Odmeny:

Porota má právo navrhnúť odmeny pre účastníkov v celkovej hodnote 3 000 EUR spolu. O finálnom prerozdelení odmien rozhodne porota na 2. hodnotiacom zasadnutí (po 2. kole).

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Martin Jančok, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa, predseda poroty
Ing. arch. Marek Chalupa, autorizovaný architekt ČKA, nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Martin Kusý, ml., autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa
Mgr. art. Branislav Škopek, autorizovaný architekt SKA, architekt Mesta Malacky, závislý od vyhlasovateľa
Ing. Milan Ondrovič, PhD. zástupca primátora Mesta Malacky, vedúci útvaru strategického rozvoja mesta, závislý od vyhlasovateľa

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Predmetom súťaže návrhov je v prvom kole urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru v okolí KD Malacky, jeho parteru, funkcií, prevádzky a hmôt, v druhom kole podrobnejšie architektonické riešenie KD Malacky.

2. Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

3. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

4. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese - https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12861/summary

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen