Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kulturní centrum Moravská Třebová , Moravská Třebová/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033938
Tag der Veröffentlichung
08.04.2022
Aktualisiert am
17.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
13.05.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
07.09.2022

Gewinner

Rusina Frei, s.r.o., Prag
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist ein Vorschlag für die Revitalisierung der Industriebrache Miltra mit dem Ziel, sie in das Stadtzentrum einzugliedern und in erster Linie für bürgerliche Einrichtungen mit kulturellen und kommunalen Funktionen zu nutzen. Gegenstand des Wettbewerbs ist auch die Suche nach der optimalen architektonischen und städtebaulichen Lösung für das Kulturzentrum Moravská Třebová, das einen Saal für 250-500 Personen, ein kleineres Kino für 80 Personen und eine neue Gemeindebibliothek sowie eine Bar, ein Café und andere Gemeinschaftsräume und ein Museumsdepot umfassen wird, das ein separates Gebäude oder Teil des Kulturzentrums sein kann.

Předmětem soutěže o návrh je návrh revitalizace areálu brownfieldu Miltra, s cílem učinit jej součástí centra města a využít ho primárně pro občanskou vybavenost s kulturní a komunitní funkcí. Předmětem soutěže je dále nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení Kulturního centra Moravská Třebová, které v sobě zahrne sál pro 250 - 500 osob, menší kinosál pro 80 osob a novou městskou komunitní knihovnu, dále bar, kavárnu a další komunitní prostory a zároveň řešení depozitáře muzea, které může být samostatným objektem nebo součástí kulturního centra.
08/04/2022    S70

Česko-Moravská Třebová: Architektonické a související služby

2022/S 070-186783

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Moravská Třebová

Národní identifikační číslo: 00277037

Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka 32/29

Obec: Moravská Třebová

Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj

PSČ: 57101

Země: Česko

Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek

E-mail: boris.vrbka@rts.cz

Tel.: +420 545120276

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.moravskatrebova.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=4c412717-d2c6-42ee-a6f6-11c063bbf7b8
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=4c412717-d2c6-42ee-a6f6-11c063bbf7b8
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: RTS,a.s.

Národní identifikační číslo: 25533843

Poštovní adresa: Lazaretní 4038/13

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 61500

Země: Česko

Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek

E-mail: boris.vrbka@rts.cz

Tel.: +420 545120276

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.rts.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Kulturní centrum Moravská Třebová

Spisové číslo: 7074
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže o návrh je návrh revitalizace areálu brownfieldu Miltra, s cílem učinit jej součástí centra města a využít ho primárně pro občanskou vybavenost s kulturní a komunitní funkcí. Předmětem soutěže je dále nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení Kulturního centra Moravská Třebová, které v sobě zahrne sál pro 250 - 500 osob, menší kinosál pro 80 osob a novou městskou komunitní knihovnu, dále bar, kavárnu a další komunitní prostory a zároveň řešení depozitáře muzea, které může být samostatným objektem nebo součástí kulturního centra.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota posoudí portfolia účastníků podle míry naplnění kritéria „celková architektonicko-urbanistická kvalita referenčních projektů ve vztahu k předmětu Soutěže o návrh“. Míru naplnění tohoto kritéria, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení portfolií je plně v diskreci poroty.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 3
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., IČO: 27118436
ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O., IČO: 04598261
Rusina Frei, s.r.o., IČO: 02308002
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy porotou hodnoceny, se bez pořadí významnosti stanovují následovně:

a) míra naplnění soutěžního zadání dle bodu 2.4 Soutěžních podmínek;

b) kvalita urbanistického a architektonického řešení;

c) kvalita navržených veřejných prostranství;

d) ekonomická přiměřenost a realizovatelnost.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 13/05/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 800.000,-Kč;

Druhá cena se stanovuje ve výši 500.000,-Kč;

Třetí cena se stanovuje ve výši 350.000,-Kč.

Náhrada výloh pro neoceněného účastníka se stanovuje ve výši 150.000,- Kč

Celková částka na ceny a náhrady výloh je tak stanovena ve výši 2.100.000 Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Ceny a odměny budou vyplaceny do 10 dnů ode dne ukončení soutěže. Zdanění cen a odměn se provádí v souladu s obecným právním předpisem.

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu může porota ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové poroty závislí: Ing. Miloš Mička - starosta města, MgA. Marie Blažková - ředitelka KSMT
Řádní členové poroty nezávislí: Ing. arch. Eva Eichlerová - architekt, Ing. arch. Filip Tittl - architekt, Ing. arch. Štěpán Kubíček - architekt
Náhradníci poroty závislí: Ing. Daniela Maixnerová - místostarostka města, Ing. Arch. Tomáš Slavík - architekt města, Ing. Pavel Charvát - radní města
Náhradníci poroty nezávislí: MgA. Markéta Zdebská - architekt, Ing. arch. Jan Hora - architekt

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen