Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kulturní centrum KINO 70 , Nové Město nad Metují/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034606
Tag der Veröffentlichung
26.07.2022
Aktualisiert am
20.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
26 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
07.11.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
22.11.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Sokoban studio s.r.o., Prag

Gewinner

Tamti_architekti, Pardubice

Gewinner

Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der architektonische Entwurf für den Umbau und die Revitalisierung des Gebäudes Kino 70 in Nové Město nad Metují und dessen zukünftige multifunktionale Nutzung für Kino, Theater, Musik und andere mögliche Produktionen.
Der Auftrag umfasst auch die Gestaltung der zugehörigen öffentlichen Räume und angrenzenden Flächen innerhalb des im Wettbewerbsdokument definierten Bereichs.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a revitalizace budovy Kina 70 v Novém Městě nad Metují a jejího budoucího multifunkčního využití pro provoz kina, divadla, hudební a další možné produkce.
Součástí zadání je i návrh souvisejících veřejných prostranství a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu.
26/07/2022    S142

Česko-Nové Město nad Metují: Architektonické a související služby

2022/S 142-407272

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Nové Město nad Metují

Národní identifikační číslo: 00272876

Poštovní adresa: náměstí Republiky 6

Obec: Nové Město nad Metují

Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj

PSČ: 54901

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. MgA. David Mateásko

E-mail: david@mad-arch.com

Tel.: +420 606654239

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.novemestonm.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNmnm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNmnm
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNmnm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Kulturní centrum KINO 70 - OTEVŘENÁ JEDNOFÁZÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71300000 Technicko-inženýrské služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a revitalizace budovy Kina 70 v Novém Městě nad Metují a jejího budoucího multifunkčního využití pro provoz kina, divadla, hudební a další možné produkce.

Součástí zadání je i návrh souvisejících veřejných prostranství a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu.

Soutěžní návrh bude sloužit jako koncepční podklad rekonstrukce a revitalizace budovy Kina 70. Město Nové Město nad Metují, vědomo si důležitosti této veřejné budovy, bude na základě výsledků architektonické soutěže hledat cestu postupné realizace. Za tím účelem bude vítězi soutěže zadáno dopracování soutěžního návrhu do podoby dokumentace - Návrh stavby - Architektonická studie a všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace (Projekt pro umístění stavby - DUR, Projekt pro povolení stavby - DSP, Projekt pro provádění stavby - DPS, Soupis prací a dodávek, Autorský dozor). Dopracování soutěžního návrhu do podoby dokumentace Návrh stavby - Architektonická studie bude navazovat na výsledek soutěže a výsledek navazujícího JŘBÚ. Zpracování navazujících výkonových fází (od fáze Projekt pro umístění stavby - DUR) bude vždy na výzvu pokyn Zadavatele.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

účastníci soutěže musí splnit profesní kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

1.celková kvalita architektonického a urbanistického řešení;

2.splnění požadavků zadání (naplnění stavebního programu viz. soutěžní podklad P01 - zadání soutěže a požadavků na řešení dopravy v klidu.

3. přiměřenost návrhu z hlediska charakteru města a měřítka lokality

4. realizovatelnost.

Míru naplnění jednotlivých kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude u jednotlivých soutěžních návrhů porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 07/11/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny v soutěži se stanovuje ve výši 590.000 Kč (slovy: pět set devadesát tisíc korun českých).

První cena se stanovuje ve výši 260.000 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 180.000 Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje souhrnná částka na odměny ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen