Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača , Bratislava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032397
Tag der Veröffentlichung
25.08.2021
Aktualisiert am
10.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
19.11.2021
Preisgerichtssitzung
01.12.2021

1. Preis

young.s architekti s. r. o.

2. Preis

plusminusarchitects

3. Preis

Superatelier
VIZE architectural rendering

1. Anerkennung

|S|6|K| ARCHITEKTI

2. Anerkennung

zerozero, s. r. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.
25/08/2021    S164
I.
II.
IV.
VI.
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 164-431605

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481

Poštová adresa: Primaciálne námestie 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: bratislava.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940

Poštová adresa: Primaciálne nám. 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: mib.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Rača

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00304557

Poštová adresa: Kubačova 21

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.raca.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433774
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/13847/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:


Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Referenčné číslo: MAGS OVO 59961/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:


Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:


Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/11/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:


Uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v Súťažných podmienkach.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:


1.

Súťaž návrhov je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov, ktorej účelom je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej pomoci zo strany Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre MČ Rača pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická.

2.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov, Mestská časť Bratislava - Rača, priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen