Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača , Bratislava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032397
Tag der Veröffentlichung
25.08.2021
Aktualisiert am
10.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
19.11.2021
Preisgerichtssitzung
01.12.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

young.s architekti s. r. o.

2. Preis

plusminusarchitects

3. Preis

Superatelier
VIZE architectural rendering

1. Anerkennung

|S|6|K| ARCHITEKTI

2. Anerkennung

zerozero, s. r. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.
25/08/2021    S164
I.
II.
IV.
VI.
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 164-431605

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481

Poštová adresa: Primaciálne námestie 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: bratislava.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940

Poštová adresa: Primaciálne nám. 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: mib.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Rača

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00304557

Poštová adresa: Kubačova 21

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová

E-mail: eva.sabova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356272

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.raca.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433774
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/13847/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:


Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Referenčné číslo: MAGS OVO 59961/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:


Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:


Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/11/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:


Uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v Súťažných podmienkach.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:


1.

Súťaž návrhov je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov, ktorej účelom je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej pomoci zo strany Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre MČ Rača pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická.

2.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov, Mestská časť Bratislava - Rača, priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen