Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kultúrne centrum Hviezda , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033241
Tag der Veröffentlichung
03.01.2022
Aktualisiert am
28.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.02.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
12.05.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

A-Design s.r.o.

2. Preis

2021 s.r.o.

3. Preis

PLURAL s.r.o.

4. Preis

FIVE by FIVE s.r.o.

5. Preis

madebygro s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbeewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, den am besten geeigneten architektonischen Entwurf für die Umwandlung des Kinogebäudes Hviezda in Trnava zu einem neuen Kulturzentrum zu erhalten und zu vergeben, welcher die Anforderungen der Ausschreibungsbedingungen und des Auftrags erfüllt, sowie den siegreichen Teilnehmer auszuwählen, der nach einem erfolgreichen Direktverhandlungsverfahren gemäß § 81 (h) des Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen den anschließenden Auftrag für die Lieferung der Projektdokumentation und die Überwachung des Verfassers erhalten wird.

Cieľom súťaže je získať a oceniť najvhodnejší architektonický návrh transformácie budovy kina Hviezda v Trnave na nové Kultúrne centrum, ktorý splní požiadavky súťažných podmienok a zadania a tiež vybrať víťazného účastníka, ktorému bude po úspešnom priamom rokovacom konaní v zmysle § 81 písm. h) ZVO zadaná následná zákazka na dodanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.
28/12/2021    S252

Slovensko-Trnava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 252-671376

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114

Poštová adresa: Hlavná 1

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 91771

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Vít Halada, sekretár súťaže

E-mail: halada@nla.sk

Telefón: +421 333236101

Fax: +421 904636486

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.trnava.sk/sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436167
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16644/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Kultúrne centrum Hviezda v Trnave

Referenčné číslo: HVIEZDA
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71420000 Územné architektonické služby
71221000 Architektonické služby pre budovy
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Cieľom súťaže je získať a oceniť najvhodnejší architektonický návrh transformácie budovy kina Hviezda v Trnave na nové Kultúrne centrum, ktorý splní požiadavky súťažných podmienok a zadania a tiež vybrať víťazného účastníka, ktorému bude po úspešnom priamom rokovacom konaní v zmysle § 81 písm. h) ZVO zadaná následná zákazka na dodanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Autorizovaný architekt podľa § 4 resp. inžinier podľa § 5, ods. (1), písm. a) ( len s označením osvedčenia A1 na pečiatke ) Zákona č. 138/1992, ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva.

Detailnejšie v súťažných podmienkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

V 1. kole. Kvalita urbanistickoarchitektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

V 2. Kole. Kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/02/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

V súťaži návrhov budú trom účastníkom, ktorí postúpia do 2. kola, udelené nasledovné odmeny 3x 6 000 €

Nárok na vyplatenie ceny má len účastník v 2. kole, ktorý odovzdá v požadovanej lehote súťažný návrh spĺňajúci všetky podmienky.

11.1. Ceny

Účastník na 1. mieste získa cenu 14 000 € Účastník na 2. mieste získa cenu 8 000 € Účastník na 3. mieste získa cenu 4 000 €

11.1. Odmeny

Porota má právo navrhnúť odmeny pre účastníkov v celkovej hodnote 6000 € spolu. O finálnom prerozdelení odmien rozhodne porota na 2. hodnotiacom zasadnutí (po 2. kole).

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Jana Moravcová
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Michaela Hantabalová
Ing. arch. Ondrej Horváth
Mgr. Peter Cagala
Mgr. Adrián Kobetič

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová.

2. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

3. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

4. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese - https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16644/summary.

5. Vyššie sú uvedení riadni členovia poroty. Náhradníkmi sú: Mag. arch. Peter Stec , ArtD., Ing. arch. Jitka Ressová, PhD., Ing. arch. Peter Purdeš.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen