Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kulkransporet , Aarhus/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023401
Tag der Veröffentlichung
07.03.2018
Aktualisiert am
07.03.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
6 Arbeiten
Bewerbungsschluss
10.05.2017 12:00
Bekanntgabe
07.03.2018

Gewinner

TRANSFORM architecture + urbanism, Aarhus
DISSING+WEITLING architecture, Kopenhagen
Lendager Arkitekter, KBH Valby
VEGA Landskab, København
Søren Jensen l Rådgivende ingeniørfirma, Århus
Verfahrensart
Projektwettbewerb

Auslober
Aarhus Kommune, Dänemark

Wettbewerbsaufgabe
Kulkranen i Sydhavnen har været et aktiv i udviklingen af Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundrede flyttede kranen på sin høje betonbro kul til gasværket. Nu skal Kulkransporet i funktion igen.Denne gang som dynamo i udviklingen af Sydhavnskvarteret til en ny bydel kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed. Sydhavnskvarteret er fyldt med historie og betydning for Aarhus og for aarhusianerne. Det er et område, som spænder vidt. Der er et markant kulturmiljø med en god blanding af kunstnere og kreativeerhverv. Der er både etablerede og nyere virksomheder, og der er væresteder for socialt udsatte. Hertil kommer flere bevaringsværdige bygninger og kulturspor i form af blandt andet det tidligere kraftværk og Restaurant Kohalen, som giver området dets særlige karakter og har ansporet nogle af områdets meget aktive brugere til at igangsætte projekter, der kan give kultursporene en ny betydning og skabe nyt liv i bydelen.
12/04/2017    S72    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 072-138444
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
Kontaktpunkt(er): Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Att: Chef for Bolig og Projektudvikling Bente Lykke Sørensen
8000 Aarhus
Danmark
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.aarhus.dk/
Yderligere oplysninger fås her: Konkurrencesekretær
Røsnæsvej 170
Att: Thomas Møller Kristensen
4400 Kalundborg
Danmark
Mailadresse: info@projektkonkurrence.dk
Internetadresse: www.aarhus.dk/kulkransporet
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Konkurrencesekretær
Røsnæsvej 170
Att: Thomas Møller Kristensen
4400 Kalundborg
Danmark
Telefon: +45 42797060
Mailadresse: info@projektkonkurrence.dk
Internetadresse: www.aarhus.dk/kulkransporet
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Konkurrencesekretær
Røsnæsvej 170
Att: Thomas Møller Kristensen
8620 Kalundborg
Danmark
Mailadresse: info@projektkonkurrence.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

1.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Kulkransporet.
II.1.2) Kort beskrivelse:
Kulkranen i Sydhavnen har været et aktiv i udviklingen af Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundrede flyttede kranen på sin høje betonbro kul til gasværket. Nu skal Kulkransporet i funktion igen. Denne gang som dynamo i udviklingen af Sydhavnskvarteret til en ny bydel kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed. Sydhavnskvarteret er fyldt med historie og betydning for Aarhus og for aarhusianerne. Det er et område, som spænder vidt. Der er et markant kulturmiljø med en god blanding af kunstnere og kreative erhverv. Der er både etablerede og nyere virksomheder, og der er væresteder for socialt udsatte. Hertil kommer flere bevaringsværdige bygninger og kulturspor i form af blandt andet det tidligere kraftværk og Restaurant Kohalen, som giver området dets særlige karakter og har ansporet nogle af områdets meget aktive brugere til at igangsætte projekter, der kan give kultursporene en ny betydning og skabe nyt liv i bydelen. Aarhus Kommune udarbejder i løbet af 2017 en udviklingsplan for Sydhavnskvarteret og igangsætter også denne konkurrence for at sikre Sydhavnskvarteret en flyvende start i dets udvikling som en levende og spændende sydligste etape i omdannelsen af de bynære havnearealer, som kommer til at give Aarhus nye centrale bydele, en ny skyline og en række ikoniske byggerier og byrum. Konkurrencen skal vise, hvordan Kulkransporet kan styrke sammenhængen i hjertet af Aarhus, og hvordan sporet kan knytte de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen, samt hvordan erhverv, byliv og social mangfoldighed kan berige hinanden omkring denne nye stærke og revitaliserede forbindelse. Projektkonkurrencen åbner for en bred belysning af mulighederne i projektet. Efter konkurrencen følger et udbud med forhandling, hvor 1 eller flere forslag fra projektkonkurrencen drøftes med Aarhus Kommune med henblik på en konkretisering af projekterne og endeligt valg af vinder og tildeling af kontrakt. I projektkonkurrencen skal forslagene vise en overordnet skitse og strategi for realisering af visionen for Kulkransporet. Under den tildelte kontrakt skal den vindende tilbudsgiver færdiggøre og levere den endelige projekt sammen med teknisk rådgivning og bistand vedrørende realisering af vinderforslaget.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Deltagerne vil blive udvalgt, så der skabes det bedste konkurrencefelt med forskellige virksomhedsprofiler. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgere enten i team eller som enkelt virksomhed kan vise kompetencer, der bedst muligt understøtter de ønsker og krav til konkurrencen, som er anført i konkurrenceprogrammet. Hvis der er flere end 6 egnede ansøgere, vil udvælgelsen ske på baggrund af ansøgernes tekniske og økonomiske kapacitet på grundlag af følgende dokumentation, som ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde:
1) Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger.
2) Kort beskrivelse (højst 2 A4 sider) af ansøger. Hvis ansøger er konsortium, skal beskrivelsen rumme et organisationsdiagram, der viser, hvor ledelsen af konsortiet er placeret.
3) Kort beskrivelse (højst 2 A4 sider) af den måde, hvorpå ansøger påtænker at gribe løsningen af opgaven an.
4) Økonomiske nøgletal og medarbejdertal for de seneste 3 år. Der ønskes ikke årsregnskaber eller -beretninger.
5) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135 og § 137, stk. 1. Skabelon til erklæringen findes på på den internetadresse, hvor der kan søges yderligere oplysninger (se bilag A).
6) Hvis ansøger er et konsortium, skal økonomiske nøgletal og medarbejdertal afgives for hver af de virksomheder, der indgår i konsortiet. Endvidere skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til konsortiets leder til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift.
7) CV for den påtænkte projekteringsleder.
8) CV for personer ansvarlige for de rådgivningskompetencer, ansøger i øvrigt vurder som nødvendige for opgavens løsning.
9) Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres og samarbejdspartneres forhold ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges CV på nøglepersoner hos underrådgiveren/samarbejdspartneren og en erklæring fra denne om, at man stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.
10) Højst 10 referencer på projekter, som ansøger vurderer er relevante for det aktuelle projekt. Referencerne må ikke være over 5 år gamle, og der skal vedlægges evalueringer og/eller kontaktpersoner hos bygherre, hvis disse foreligger. Hvis ansøger et et konsortium, skal det tydeligt fremgå, hvilke af konsortiets medlemmer, underrådgivere eller samarbejdspartnere, der har udført det projekt, den enkelte reference henviser til.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere mindste antal 3. /største antal 6

IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere

IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive vurderet på deres evne til at omsætte de i konkurrenceprogrammets afsnit Opgaven beskrevne temaer til strategiske og konkrete idéer for, hvordan Kulkransporet i fremtiden skal se ud, bruges og indpasses i den nye bydel.
— Højforbindelse mellem midtby og havn — hvordan kan Kulkransporet udformes som en attraktiv forbindelse i Sydhavnskvarteret mellem Midtbyen og havnen?
— Delt byrum for bløde trafikanter — hvordan kan Kulkransporet udformes som en forbindelse/byrum der er tilgængelig for et bredt udvalg af bløde trafikanter hele året rundt?
— Hævet over fordomme — hvordan kan Kulkransporet udformes og programmeres, så der skabes platforme, mødesteder og trygge rammer for mangfoldigheden af brugere i området?
— Hybridt byrum — hvordan kan Kulkransporet udformes, så de rumlige kvaliteter både under og ovenpå styrkes ved hjælp af beplantning, belysning og aktiviteter?

IV.4) Administrative oplysninger

IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 10.5.2017 - 12:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
Dato: 31.5.2017
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Hvert af de deltagende team vil for et konditionsmæssigt forslag til projektkonkurrencen modtage 150 000 DKK ekskl. moms. Hvert team, der tilbydes at indgå i det efterfølgende udbud med forhandling, vil for et konditionsmæssigt forslag modtage yderligere 250 000 DKK ekskl. moms.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: nej
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
1. Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø
2. Stephen Willacy, Stadsarkitekt
3. Bente Lykke Sørensen, chef Bolig- og Projektudvikling
4. Carsten Lützen, Planlægger, Center for Byudvikling og Mobilit
5. Kenneth A. Balfelt med særlig kendskab til kunst og socialt udsatte
6. Søren Leth med særlig kendskab til arkitektur og urbanitet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
Konkurrenceprogrammet med bilag er publiceret digitalt på www.aarhus.dk/kulkransporet

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt er begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.4.2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen