Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kreativní centrum Brno , Brünn/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024210
Tag der Veröffentlichung
14.10.2017
Aktualisiert am
07.06.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.11.2017
Preisgerichtssitzung
16.03.2018

Gewinner

Kava, spol. s.r.o., Prag
Verfahrensart
Nicht offener architektonischer Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno (dále jen KCB) do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí, včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.
14/10/2017    S198    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení 
Česká republika-Brno: Architektonické a související služby
2017/S 198-407926
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské náměstí 196/1
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: David Mikulášek
Tel.: +420 722934937
E-mail: mikulasek.david@kambrno.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.brno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MMB
I.2) Společné zadávání veřejných zakázek
I.3) Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: http://kambrno.cz/souteze/#souteze-kam
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Kancelář architekta města Brna, p.o.
05128820
Zelný trh 331/13
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: David Mikulášek
Tel.: +420 722934937
E-mail: mikulasek.david@kambrno.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://kambrno.cz/souteze/#souteze-kam
I.4) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)
Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: samospráva
Oddíl II: Předmět
II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název: Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh „Kreativní centrum Brno“.
II.1.2) Hlavní kód CPV
71200000
II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000
II.2.4) Popis zakázky: Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno (dále jen KCB) do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků: Celková architektonická kvalita referenčních prací blížících se předmětu soutěže a zaručujících největší míru jeho naplnění.
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Autorizovaný architekt, autorizace ČKA A.0, A.1, případně autorizovaný architekt dle práva státu, jehož je občanem, nebo v němž má sídlo.

Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 4
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
Ing. Petr Všetečka, Transat architekti, Brno
Architekturbuero Šik AG
SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o.
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů: a) kvalita řešení návrhu; b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání; c) vazby na okolí z hlediska veřejných prostranství, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí.
IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 10/11/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 24/11/2017
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: 1. cena 750 000 CZK, 2. cena 650 000 CZK, 3. cena 500 000 CZK.
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, může být rozdělena částka až 450 000 CZK maximálně však bude 1 návrhu přiznána částka 150 000 CZK.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:
Ing. Jaroslav Kacer
Bc. Matěj Hollan
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. arch. Markéta Cajthamlová
prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Martin Krupauer
Ing. arch. Tomáš Havlíček
Ing. Petr Vokřál
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Petr Kunc
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Jan Sochor

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace:
VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
11/10/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen