Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kreatívne a inovačné centrum v Brezne , Brezno/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035052
Tag der Veröffentlichung
18.10.2022
Aktualisiert am
06.04.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
16 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.12.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
04.04.2023

1. Preis

young.s architekti s.r.o., Bratislava
Jozef Bátor · Tomáš Medlen · Michaela Perejdová · Lucia Višváderová · Kristína Rószová

3. Preis

MAPA architekti s.r.o., Bratislava
Patrícia Botková · Simona Tóthová · Marián Stanislav · Edina Koligyerová

3. Preis

Archilab s.r.o., Bratislava
Martin Donoval · Pavol Vadkerti · Alexandra Knezovičová · Adam Macko

4. Preis

Totalstudio, s.r.o., Bratislava
Tomáš Tokarčík · Aleš Šedivec · Mária Horváthová
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, unter den eingereichten Vorschlägen denjenigen zu finden, der den Anforderungen der Aufgabenstellung für das „Kreativ- und Innovationszentrum“ in Brezno am besten entspricht, sowie einen Partner zu finden, mit dem der Projektträger bei dem Projekt weiter zusammenarbeiten wird.

Účelom tejto súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania na „Kreatívne a inovačné centrum“ v Brezne a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte.

Jury
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. arch. Martin Kusý III
Ing. arch. Ján Králik
18/10/2022    S201

Slovensko-Brezno: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 201-572938

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Brezno

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313319

Poštová adresa: Nám. M.R.Štefánika 1

Mesto/obec: Brezno

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 97701

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Alžbeta Kamenská

E-mail: alzbeta.kamenska@brezno.sk

Telefón: +421 4866306285

Fax: +421 486306229

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.brezno.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.brezno.sk/architektonicke-sutaze/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450089
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/450089
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

"Kreatívne a inovačné centrum" v Brezne - Dvojetapová verejná architektonická súťaž návrhov

II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom tejto súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania na "Kreatívne a inovačné centrum" v Brezne a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte.

Súťaž bude prebiehať anonymne v dvoch etapách.

V prvej etape predkladá neobmedzený počet účastníkov anonymný architektonický návrh, ktorý rieši priestorovo-organizačný koncept budovy vrátane nástupného priestoru a hmotovo-materiálového konceptu nadstavby.

V 2. etape predkladajú 3 až 5 postupujúci účastníci anonymný architektonický návrh, ktorý rieši Kreatívne a inovačné centrum v podrobnosti zameranej na funkčno-dispozičné a materiálovo-konštrukčné riešenie.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej ZAA) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Rozhodujúcim kritériom hodnotenia súťažných návrhov, ktoré neboli zo súťaže vylúčené, bude:

-v 1. etape - kvalita architektonického riešenia a priestorová efektívnosť návrhu vo vzťahu k zadaniu

-v 2. etape - kvalita architektonického riešenia, ekonomická a priestorová efektívnosť návrhu vo vzťahu k zadaniu

Spôsob uplatnenia kritéria: Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie hodnotených súťažných návrhov je konsenzom členov poroty na základe diskusii o jednotlivých hodnotených súťažných návrhoch. Výsledné poradie umiestnenia súťažných návrhov musí byť potvrdené hlasovaním členov poroty.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/12/2022
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Do druhého kola porota vyberie minimálne 3 a maximálne 5 účastníkov. Každému z týchto účastníkov po splnení požiadaviek súťažných podmienok bude vyplatená odmena 5 000,- €.

Zvyšná časť z celkovej sumy vyhradenej na ceny a odmeny bude rozdelená do troch cien v tomto pomere:

1. cena: 50%

2. cena: 30%

3. cena: 20%

Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov si porota vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Účastníkom, ktorí sú fyzickými osobami, budú vyplatené ceny a odmeny znížené o daň z príjmu (19%), ktorú zrazil vyhlasovateľ podľa § 43 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej ZDP), pričom daňový základ sa zníži v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod 1 ZDP.

Účastníkom, ktorí sú právnickými osobami, vyplatí vyhlasovateľ ceny a odmeny v celej výške, pričom si tento príjem zdaní sám účastník v daňovom priznaní.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. arch. Martin Kusý III
Ing. arch. Ján Králik

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen