Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Krakowskie Centrum Muzyki , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029662
Tag der Veröffentlichung
17.08.2020
Aktualisiert am
29.12.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Bewerbungsschluss
04.09.2020
Preisgerichtssitzung
22.12.2020

1. Preis / Gewinner

BE DDJM Architekci Sp. z o.o., Kraków

2. Preis

Piuarch s.r.l.

3. Preis

KOZIEŃ Architekci

Anerkennung

Lahdelma & Mahlamäki
KXM
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Auftrags ist die Auswahl des Gewinners des besten Wettbewerbsbeitrags und anschließend des Auftragnehmers im Bereich Designdienstleistungen im Zusammenhang mit dem angekündigten zweistufigen Architektur- und Stadtwettbewerb, dessen Umsetzung, für die Entwicklung des Krakauer Konzepts Musik Zentrum
Ziel des Wettbewerbs ist es, die beste architektonische und städtische Lösung für den Bau des Krakauer Musikzentrums zu finden.
Die Idee, das Krakauer Musikzentrum zu bauen, setzt den Bau eines Komplexes voraus, der die besten städtischen, architektonischen, akustischen und funktionalen Lösungen verwendet. Die Einrichtung bietet optimale Arbeitsbedingungen und künstlerische Aktivitäten für zwei Stadtorchester - Capella Cracoviensis und das Orchester der königlichen Hauptstadt Krakau Sinfonietta Cracovia -, die keine eigenen Büros haben. Es wird eine Art musikalisches Herz von Krakau sein, ein Ort, an dem die künstlerischen und Programmaktivitäten der wichtigsten Krakauer Musikbands mitschwingen, aber auch ein Zentrum für Musikausbildung und künstlerische Praktiken.
Das Krakauer Musikzentrum soll eine Ikone der Architektur sein, die harmonisch in den umgebenden Kontext integriert ist: die modernistische Spur der Zwischenkriegsvillen (ua Entwürfe von A. Szyszko-Bohusz, W. Nowakowski), Festungsarchitektur (in der Nähe des ehemaligen Walles) der Festung FS 4 Krakau) oder die Überreste eines Luftschutzbunkers. Das Rudawy-Tal, Błonia Krakowskie und Familiengärten sind weitere Vorteile der Lage.
Der Bau des Musikzentrums an dieser Fassade von Błonia soll durch einen Ring wichtiger öffentlicher Gebäude monumentaler Natur abgeschlossen werden: das Cracovia Hotel und Stadion, Karcher Hala Cracovia, das Behindertensportzentrum, das Nationalmuseum (in Zukunft Wyspiański) Museum), Oleandry, aber auch Grünflächen: Błonia, Las Wolski, Das Erzgebirge, Jordan Park.
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des Gebäudes des Krakauer Musikzentrums auf den Grundstücken Nr. 321/1 (teilweise), 321/2, 322/1 rev. 5 Krowodrza, ul. Piastowska in Krakau, gemäß dem grafischen Anhang.
Architektonische und städtische Lösungen, die die Standards der Einrichtung, die Grundsätze für die Gestaltung des öffentlichen Raums und der Gebäude sowie die Verkehrsdienste festlegen, sollten die Tradition und Bedeutung des Ortes, seine Rolle in der Stadt und Region sowie die Bedeutung von berücksichtigen die geplante Einrichtung und die Werte, die sie bringen sollte.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zwycięzcy najlepszej pracy konkursowej, a następnie Wykonawcy w zakresie usług projektowych w związku z ogłoszonym Konkursem architektoniczno-urbanistycznym dwuetapowym, realizacyjnym, na opracowanie koncepcji Krakowskiego Centrum Muzyki
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku Krakowskiego Centrum Muzyki.
Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki zakłada powstanie kompleksu, w którym zostaną wykorzystane najlepsze rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Obiekt zapewni optymalne warunki pracy i aktywności artystycznej dla dwóch miejskich orkiestr – Capelli Cracoviensis i Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii – które nie mają własnych siedzib. Będzie to swoiste serce muzyczne Krakowa, miejsce rezonowania działalności artystycznej i programowej najważniejszych krakowskich zespołów muzycznych, ale także centrum edukacji muzycznej i praktyk artystycznych.
Krakowskie Centrum Muzyki ma być ikoną architektury, wkomponowaną harmonijnie w kontekst otoczenia: modernistyczny szlak willi międzywojnia (projekty m.in. A. Szyszko-Bohusza, W. Nowakowskiego), architektury fortecznej (bliskość dawnego szańca FS 4 Twierdzy Kraków) czy pozostałości schronu przeciwlotniczego. Dolina Rudawy, Błonia Krakowskie czy rodzinne ogródki działkowe to dodatkowe atuty lokalizacji.
Budowa Centrum Muzyki na tej pierzei Błoń ma domykać pierścień ważnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze monumentalnym: Hotel i Stadion Cracovia, Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Muzeum Narodowe (w przyszłości Muzeum Wyspiańskiego), Oleandry, ale też przestrzeni zielonych: Błonia, Las Wolski, Dolina Rudawy, Park Jordana.
2.2. Zadanie konkursowe, sposób wykorzystania wyników Konkursu przez zamawiającego
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1.8, umożliwiającej realizację inwestycji o której mowa w pkt 1.7. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą z zastrzeżeniem pkt 1.5.12, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego zakres został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr F12 do regulaminu Konkursu.
2.3. Przedmiot Konkursu
2.3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Krakowskiego Centrum Muzyki, zlokalizowanego na działkach nr 321/1 (w części), 321/2, 322/1 obr. 5 Krowodrza, przy ul. Piastowskiej w Krakowie, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2.3.2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.
2.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.
2.3.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.
2.4. Opis lokalizacji inwestycji
Opis lokalizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.
17/08/2020    S158
Polska-Kraków: Us?ugi projektowania architektonicznego
2020/S 158-386331
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 382850573
Adres pocztowy: Królewska
Miejscowo??: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-081
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Marek Szeniawski, SARP Oddzia? Warszawa, Sekretarz organizacyjny Konkursu
E-mail: konkurs-kcm2020@sarp.krakow.pl
Tel.: +48 518059157Adresy internetowe:
G?ówny adres: armk.pl/powyzej-30000-euro
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: armk.pl/zamowienia-publiczne
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddzia? Kraków
Adres pocztowy: pl. Szczepa?ski 6
Miejscowo??: Kraków
Kod pocztowy: 31-011
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Marek Szeniawski, SARP Oddzia? Warszawa, Sekretarz organizacyjny Konkursu
Tel.: +48 518059157
E-mail: konkurs-kcm2020@sarp.krakow.pl
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Adresy internetowe:
G?ówny adres: armk.pl/zamowienia-publiczne
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Inna dzia?alno??: wynajem i zarz?dzanie nieruchomo?ciami w?asnymi lub dzier?awionymi
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na Krakowskie Centrum Muzyki
Numer referencyjny: ARMK/162/2020
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000 Us?ugi projektowania architektonicznego
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacj?
71242000 Przygotowanie przedsi?wzi?cia i projektu, oszacowanie kosztów
79933000 Us?ugi towarzysz?ce us?ugom projektowym
71200000 Us?ugi architektoniczne i podobne
71210000 Doradcze us?ugi architektoniczne
71245000 Plany zatwierdzaj?ce, rysunki robocze i specyfikacje
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wy?onienie zwyci?zcy najlepszej pracy konkursowej, a nast?pnie Wykonawcy w zakresie us?ug projektowych w zwi?zku z og?oszonym Konkursem architektoniczno-urbanistycznym dwuetapowym, realizacyjnym, na opracowanie Koncepcji Krakowskiego Centrum Muzyki
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwi?zania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku Krakowskiego Centrum Muzyki.
Idea budowy Krakowskiego Centrum Muzyki zak?ada powstanie kompleksu, w którym zostan? wykorzystane najlepsze rozwi?zania urbanistyczne, architektoniczne, akustyczne i funkcjonalne. Obiekt zapewni optymalne warunki pracy i aktywno?ci artystycznej dla dwóch miejskich orkiestr – Capelli Cracoviensis i Orkiestry Sto?ecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietty Cracovii – które nie maj? w?asnych siedzib. B?dzie to swoiste serce muzyczne Krakowa, miejsce rezonowania dzia?alno?ci artystycznej i programowej najwa?niejszych krakowskich zespo?ów muzycznych, ale tak?e centrum edukacji muzycznej i praktyk artystycznych.
Krakowskie Centrum Muzyki ma by? ikon? architektury, wkomponowan? harmonijnie w kontekst otoczenia: modernistyczny szlak willi mi?dzywojnia (projekty m.in. A. Szyszko-Bohusza, W. Nowakowskiego), architektury fortecznej (blisko?? dawnego sza?ca FS 4 Twierdzy Kraków) czy pozosta?o?ci schronu przeciwlotniczego. Dolina Rudawy, B?onia Krakowskie czy rodzinne ogródki dzia?kowe to dodatkowe atuty lokalizacji.
Budowa Centrum Muzyki na tej pierzei B?o? ma domyka? pier?cie? wa?nych obiektów u?yteczno?ci publicznej o charakterze monumentalnym: Hotel i Stadion Cracovia, Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepe?nosprawnych, Muzeum Narodowe (w przysz?o?ci Muzeum Wyspia?skiego), Oleandry, ale te? przestrzeni zielonych: B?onia, Las Wolski, Dolina Rudawy, Park Jordana.
2.2. Zadanie konkursowe, sposób wykorzystania wyników Konkursu przez zamawiaj?cego
Zadaniem Konkursu jest wy?onienie, poprzez weryfikacj? i ocen? zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1.8., umo?liwiaj?cej realizacj? inwestycji o której mowa w pkt 1.7. Uczestnik Konkursu, którego prac? S?d konkursowy uzna za najlepsz? z zastrze?eniem pkt 1.5.12, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki, którego zakres zosta? opisany we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr F12 do Regulaminu Konkursu.
2.3. Przedmiot Konkursu
2.3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Krakowskiego Centrum Muzyki, zlokalizowanego na dzia?kach nr 321/1 (w cz??ci), 321/2, 322/1 obr. 5 Krowodrza, przy ul. Piastowskiej w Krakowie, zgodnie z za??cznikiem graficznym.
2.3.2. Rozwi?zania architektoniczno-urbanistyczne precyzuj?ce standardy obiektu, zasady kszta?towania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obs?ugi komunikacyjnej powinny uwzgl?dnia? tradycj? i rang? miejsca, jego rol? w skali miasta i regionu a tak?e rang? projektowanego obiektu i warto?ci jakie powinien wnosi?.
2.3.3. Szczegó?owy opis przedmiotu Konkursu, a tak?e za?o?enia i wytyczne funkcjonalno-u?ytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi za??cznik nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, za?o?enia i wytyczne funkcjonalno-u?ytkowe”.
2.3.4. W przypadku wyst?pienia rozbie?no?ci pomi?dzy dokumentami, wynikaj?cych z chronologii ich powstawania, zawsze pierwsze?stwo maj? i obowi?zuj?ce s? zapisy dokumentu „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, za?o?enia i wytyczne funkcjonalno-u?ytkowe” (za??cznik nr M01). Z tytu?u wyst?pienia takich rozbie?no?ci i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wy?ej, Uczestnikowi Konkursu nie przys?uguj? ?adne roszczenia wzgl?dem zamawiaj?cego.
2.4. Opis lokalizacji inwestycji
Opis lokalizacji inwestycji znajduje si? w za??czniku nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, za?o?enia i wytyczne funkcjonalno-u?ytkowe”.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Kryteria oceny opracowa? studialnych etapu 1 Konkursu: Opracowania studialne oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych kryteriów równorz?dnych: warto?? estetyczna przyj?tych rozwi?za? architektonicznych, a w tym zakresie S?d konkursowy b?dzie szczególnie zwraca? uwag? na oryginalno??, atrakcyjno?? i racjonalno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych, oryginalno?? i trafno?? koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzgl?dnieniem powi?za? funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem, a w tym zakresie S?d konkursowy b?dzie szczególnie zwraca? uwag? na trafno??, atrakcyjno?? i jednocze?nie realno?? proponowanych rozwi?za? urbanistycznych, racjonalno?? przyj?tych rozwi?za? pod k?tem kosztów realizacji, koszty u?ytkowania i utrzymania obiektu, w tym mo?liwo?? zastosowa? rozwi?za? energooszcz?dnych; a ocena ta b?dzie dokonana na podstawie analizy przed?o?onych rozwi?za? projektowych. Ka?de z opracowa? studialnych etapu 1 Konkursu zostanie ocenione przez S?d konkursowy na podstawie wszystkich z powy?szych kryteriów oraz spe?nienia wymogów Regulaminu Konkursu dotycz?cych opracowa? studialnych etapu 1 Konkursu, co zostanie zapisane w protokole S?du Konkursowego.
Kryteria oceny prac konkursowych etapu 2 Konkursu Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug kryteriów opisanych szczegó?owo w Regulaminie Konkursu.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
1.5.2. Zamawiaj?cy przyzna nagrod? dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d konkursowy za najlepsz?:
a) nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 100 000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100) PLN brutto (pierwsza nagroda) oraz
b) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazw? Krakowskie Centrum Muzyki.
1.5.3. Zamawiaj?cy przyzna nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 60 000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) PLN dla Uczestnika Konkursu, którego pracy S?d konkursowy przyzna drug? nagrod?.
1.5.4. Zamawiaj?cy mo?e przyzna? nagrod? pieni??n? w wysoko?ci 40 000,00 PLN brutto (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych 00/100) PLN dla Uczestnika Konkursu, którego pracy S?d konkursowy przyzna trzeci? nagrod?.
1.5.5. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 200 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych 00/100) PLN brutto. Wy?ej wymienione kwoty podlega? b?d? opodatkowaniu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
1.5.6. Na wniosek S?du konkursowego Zamawiaj?cy mo?e zmieni? rodzaj i wysoko?? nagród okre?lonych powy?ej, pod warunkiem, ?e:
— nie zwi?kszy to sumarycznej kwoty okre?lonej w pkt 1.5.5.,
— nagrody dla uczestników etapu 2 Konkursu nie b?d? nisze od kwoty 40 000 (czterdzie?ci tysi?cy) PLN brutto, z zastrze?eniem pkt 1.5.7. Regulaminu Konkursu
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni kalendarzowych i nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiaj?cego rozstrzygni?cia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Terminy okre?lone powy?ej dotycz? równie? zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki Uczestnika, którego prac? uznano za najlepsz?.
Wyp?ata nagrody pieni??nej nast?pi przelewem, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (za??cznik nr F07 do Regulaminu Konkursu).
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
arch. Krzysztof Kiendra, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, S?dzia Przewodnicz?cy
arch. Jacek Lenart, S?dzia konkursowy SARP Oddzia? Szczecin, Zast?pca S?dzego Przewodnicz?cego
arch. Marcin Brataniec, S?dzia konkursowy SARP Oddzia? Kraków, S?dzia Referent
Jerzy Muzyk, II Zast?pca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównowa?onego Rozwoju
arch. Andrzej Bulanda, S?dzia konkursowy SARP Oddzia? Warszawa
arch. Tomasz Bobrowski, G?ówny Architekt Miasta Krakowa
arch. Borys?aw Czarakcziew, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
arch. Przemo ?ukasik, przedstawiciel Zamawiaj?cego
Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capella Cracoviensis
arch. Piotr Chuchacz, Ma?opolska Okr?gowa Izba Architektów RP
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

3.1. Warunki dotycz?ce uczestników Konkursu
3.1.1. Uczestnikami Konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej.
3.1.2. Uczestnicy Konkursu mog? wspólnie bra? udzia? w Konkursie. Przepisy dotycz?ce Uczestnika Konkursu stosuje si? odpowiednio do uczestników bior?cych wspólnie udzia? w Konkursie.
3.1.3. Powy?sze informacje przedstawione w pkt 3.1.1. i 3.1.2. oznaczaj?, ?e podmioty tam wymienione mog?:
— bra? udzia? w Konkursie samodzielnie,
— bra? udzia? w Konkursie wspólnie.
Przy czym zwraca si? uwag?, ?e uczestnikami bior?cymi udzia? w Konkursie wspólnie s? mi?dzy innymi:
— wspólnicy spó?ki cywilnej,
— konsorcja.
3.1.4. Ka?dy Uczestnik Konkursu mo?e z?o?y? tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedn? prac? konkursow?. Uczestnik Konkursu, który z?o?y wi?cej ni? jeden wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za z?o?enie wniosku, opracowania studialnego lub pracy konkursowej uwa?a si? równie? dokonanie takiej czynno?ci wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.
3.2. Warunki jakie powinien spe?ni? Uczestnik Konkursu
3.2.1. Ka?dy Uczestnik ubiegaj?cy si? o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie nie mo?e podlega? wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Prawo zamówie? publicznych.
3.2.2. Ka?dy Uczestnik ubiegaj?cy si? o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie zobowi?zany jest spe?ni? warunki udzia?u w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1 oraz, 1b Ustawy Prawo zamówie? publicznych, to jest:
3.2.2.1. posiada? kompetencje umo?liwiaj?ce wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji jest mowa w pkt 3.2.4.1. Regulaminu Konkursu;
3.2.2.2. dysponowa? odpowiednim potencja?em technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 3.2.4. Regulaminu Konkursu.
3.2.3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie bior? udzia? w Konkursie, warunki, o których mowa w pkt 3.2.1. i 3.2.2. Regulaminu Konkursu, b?d? spe?nione, gdy spe?ni? je ??cznie wszyscy uczestnicy wyst?puj?cy wspólnie.
3.2.4. W zakresie warunków wymienionych w pkt 3.2.2., Zamawiaj?cy wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykaza?, ?e:
3.2.4.1. dysponuje odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w specjalno?ci architektonicznej do projektowania w zakresie niezb?dnym do realizacji zamówienia;
3.2.4.2. dysponuje odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. jedn? osob?, akustykiem posiadaj?cym co najmniej 10-letnie do?wiadczenie w projektowaniu i realizacji co najmniej dwóch oddanych do u?ytkowania wn?trz przeznaczonych dla profesjonalnych wydarze? muzycznych z publiczno?ci?.
3.2.4.3. posiada zdolno?? techniczn? lub zawodow?, tj. niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie polegaj?ce na nale?ytym wykonaniu przez osob? wykazan? w pkt 3.2.4.1. co najmniej jednej us?ugi polegaj?cej na koordynacji wykonania jako autor lub wspó?autor wielobran?owej dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem dla niej nadzoru autorskiego dotycz?cej budowy b?d? kompleksowej przebudowy co najmniej 1 (jednego) obiektu, zawieraj?cego sal? koncertow? lub wielofunkcyjn?, przygotowan? do profesjonalnych koncertów i przedstawie? muzycznych o widowni dla 400 osób (+/- 5 %) lub wi?ksz?, zrealizowanego w ci?gu ostatnich 20 (dwudziestu) lat, przy której opracowaniu wspó?pracowa? akustyk wykonuj?c opracowania adaptacji akustycznej/kszta?towania klimatu akustycznego oraz kompleksowej ochrony przed ha?asem
Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wraz z o?wiadczeniami i dokumentami mo?e by? z?o?ony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres konkurs-kcm2020@sarp.krakow.pl przed up?ywem wyznaczonego terminu sk?adania.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcom lub uczestnikom konkursu, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia e-mailem.
7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:
7.1 w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób – w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
7.2 w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób – w przypadku gdy warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo regulaminu konkursu, wnosi si? w terminie:
8.1 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
8.2 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy Pzp, tj. w art. 179 – 198g.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
12/08/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen