Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koronach drzew oraz tarasu widokowego na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec i Panasówka , Zwierzyniec/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036597
Tag der Veröffentlichung
18.07.2023
Aktualisiert am
18.10.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.09.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
11.10.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

MARCIN GALAS AUTOGRAF STUDIO

2. Preis

ARCHIDEA KRÓLIKOWSKI – ARCHITEKCI SPÓŁKA PARTNERSKA

3. Preis

NM ARCHITEKCI TOMASZ MARCINIEWICZ
ZUZANNA SZPOCIŃSKA
JERZY GROCHULSKI
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste architektonische, räumliche und funktionell-nützliche Konzept für den Bau eines Pfades in den Baumkronen (Aufgabe A") und einer Aussichtsterrasse (Aufgabe B") im Gebiet des Roztocze-Nationalparks in Zwierzyniec (Aufgabe A) und Panasówka (Aufgabe B) sowie die Erschließung der für die Durchführung der Investition erforderlichen Grundstücke in diesem Gebiet zu erhalten.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji budowy ścieżki w koronach drzew („Zadanie A”) oraz tarasu widokowego („Zadanie B”) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec (Zadanie A) i Panasówka (Zadanie B),wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.
19/09/2023    S180

Polska-Zwierzyniec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 180-563437

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 136-434231)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Roztoczański Park Narodowy

Krajowy numer identyfikacyjny: PL9223045949

Adres pocztowy: ul. Plażowa 2

Miejscowość: Zwierzyniec

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Kod pocztowy: 22-470

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sekretarz konkursu: Adriana Plewa

E-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

Tel.: +48 846872066

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.roztoczanskipn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

NIEOGRANICZONY, JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT (KONCEPCJĘ)OBIEKTU ŚCIEŻKI W „KORONACH DRZEW” ORAZ WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Numer referencyjny: ZUP.271.16.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji budowy ścieżki w koronach drzew („Zadanie A”) oraz tarasu widokowego („Zadanie B”) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec (Zadanie A) i Panasówka(Zadanie B),wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 136-434231

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Z uwagi na zaistniałą awarię serwera, na którym opublikowano konkurs, uniemożliwiającą pobranie części załączników zgodnie z art. 340 ust 3 PZP „Zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego konkursu, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do regulaminu konkursu, odpowiednio od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie krócej niż do upływu terminu na składanie prac konkursowych” przedłużamy termin składania prac konkursowych o 14 dni tj. do 29.09.2023 r. godz. 12.00.

18/07/2023    S136

Polska-Zwierzyniec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 136-434231

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Roztoczański Park Narodowy

Krajowy numer identyfikacyjny: PL9223045949

Adres pocztowy: ul. Plażowa 2

Miejscowość: Zwierzyniec

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Kod pocztowy: 22-470

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sekretarz konkursu: Adriana Plewa

E-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

Tel.: +48 846872066

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.roztoczanskipn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://1048.konkurs.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przyrody, gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

NIEOGRANICZONY, JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT (KONCEPCJĘ)OBIEKTU ŚCIEŻKI W „KORONACH DRZEW” ORAZ WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Numer referencyjny: ZUP.271.16.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji budowy ścieżki w koronach drzew („Zadanie A”) oraz tarasu widokowego („Zadanie B”) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec (Zadanie A) i Panasówka(Zadanie B),wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt- zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe w każdym z zadań tj. w Zadaniu A i w Zadaniu B oceniane będą oddzielnie według następujących kryteriów:

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 100 000zł brutto, podzielonej na 50 000zł brutto dla Zadania A i 50 000 zł brutto dla Zadania B.

• Zadanie A- I Nagroda –20 000,00 zł brutto, II Nagroda –14 000,00 zł brutto, III Nagroda –8 000,00 zł brutto, Wyróżnienie I – 4 000,00 zł brutto, Wyróżnienie II – 4 000,00 zł brutto, oraz Nagroda w postaci zaproszenia Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę pieniężną do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

• Zadanie B - I Nagroda – 20 000,00 zł brutto, II Nagroda – 14 000,00 zł brutto, III Nagroda – 8 000,00 zł brutto, Wyróżnienie I – 4 000,00 zł brutto, Wyróżnienie II – 4 000,00 zł brutto, oraz Nagroda w postaci zaproszenia Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę pieniężną do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Nagrody zostały szczegółowo omówione w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego (zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdział VI) w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr. inż. arch. Arkadiusz Bojczuk, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Tadeusz Grabowski, Z-ca Dyrektor Parku ds. społecznych funkcji parku – Zastępca Przewodniczącego Sądu
Wiesław Droździel, Z-ca Dyrektora parku ds. ochrony przyrody – Członek Sądu Konkursowego
Łukasz Sędłak, kierownik ZUP –Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Jerzy Korszeń - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Wojciech Bielecki - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch.– Bartłomiej Jan Kożuchowski, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) - Sędzia Referent
Paweł Marczakowski, Kierownik OEM – Zastępca Członka Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Paweł Mierzwa - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Zastępca Członka Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU.

1) Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w Konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.

2) Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy Pzp.

3) Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen