Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Entwicklung des Hügels des Warschauer Aufstandes / Zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026129
Tag der Veröffentlichung
21.03.2019
Aktualisiert am
19.08.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
31 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.06.2019
Preisgerichtssitzung
03.07.2019

1. Preis

topoScape Sp. z o.o.; Archigrest Sp. z o.o., Warschau

2. Preis

inicjatywa projektowa Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

22Architekci Sp. z o.o., Warschau

Anerkennung

NM architekci Tomasz Marciniewicz · Zuzanna Szpocińska, Warschau

Anerkennung

Maciej Siuda Pracownia, Warschau

Anerkennung

Jakub Botwina · Elżbieta Myjak-Sokołowka · Stanisław Botwina, Warschau

Anerkennung

eM4 Pracownia Architektury. Brataniec; Marcin Brataniec, Krakau

Anerkennung

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Stettin
Verfahrensart
Offener Realisierungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste räumliche, landschaftliche, funktionale und architektonische Konzept der Stadt- und Landschaftsentwicklung der Entwicklung des Hügels des Warschauer Aufstandes und seiner Umgebung zu erreichen, wobei auch die Funktionalität des Parks zu berücksichtigen ist, ohne Grundstücke im Besitz privater Eigentümer zu entwickeln.

Zadanie konkurencyjne
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek stanowiących własność prywatną.
20/03/2019 S56 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2019/S 056-130107
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Chodaniecka
Tel.: +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Faks: +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zzw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 42/K/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71230000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem z uwzględnieniem również funkcjonalności parku bez zagospodarowania działek stanowiących własność prywatną.
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej, uporządkowania i harmonijnego zagospodarowania terenu Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Jednocześnie wyłoniona zwycięska koncepcja dla terenu stanowiącego działki o nr 5 i 6 z obrębu 1-07-06 oraz 24/19 z obrębu 1-07-05, pozwoli na komercyjne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem powiązań terenów sąsiadujących, która w dalszym etapie będzie mogła być zrealizowana przez właściciela terenu (część studialna).
Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Konkurs prowadzony jest w ramach Projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
1. użyteczność rozumiana jako:
a) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych przewidzianych do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem, wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,
b) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa użytkownikom, zarówno w czasie imprez masowych jak i w okresie codziennego użytkowania,
c) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych przy uwzględnieniu współczesnych funkcji terenu,
2. trwałość rozumiana jako:
a) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia, w tym pochodzących z recyklingu,
b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji obszarów węzłowych przewidzianych do realizacji,
3. piękno rozumiane jako:
a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania obszarów węzłowych,
b) atrakcyjność i integralność kompozycji całości, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca,
c) stopień i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym materiałów odnawialnych i o niskich nakładach wytworzenia,
4. realność rozumiana jako:
a) realność wykonania w kontekście zakładanego budżetu, jakości rozwiązań technicznych i materiałów,
b) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonom

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
1. W konkursie mogą zostać przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie więcej niż 190 000 PLN brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator zastrzega możliwość innego podziału kwoty pieniężnej przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia niż wskazana w pkt. 1.2 i 1.3.
2. Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród (I ÷ III):
I Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 90 000 PLN brutto
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 30 000 PLN brutto
III Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 20 000 PLN brutto.
3. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 50 000 PLN brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:
— Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509;
— Ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036);
— Ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący - mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny - architekt, wykładowca WAPW, Sędzia Konkursowy SARP
Zastępca przewodniczącego - mgr inż. Marek Piwowarski – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Sędzia referent - mgr inż. arch. Dorota Sawicka – architekt i urbanista, Sędzia Konkursowy SARP
Członek sądu - dr hab. inż. arch. Magdalena Maria Staniszkis - architekt i urbanista, Sędzia Konkursowy SARP
Członek sądu - mgr inż. Barbara Kraus Galińska – architekt krajobrazu, ABIES Architektura Krajobrazu
Członek sądu - dr inż. Przemysław Wolski - architekt krajobrazu, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i członek Stowarzyszenia Architektów Polskich
Członek sądu - mgr inż. Barbara Siedlicka – specjalista do spraw zieleni Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Członek sądu - mgr Marcin Kraszewski – Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
Członek sądu - mgr Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Członek sądu - mgr inż. arch. Maria Ewa Schirmer – architekt, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów
Członek sądu - mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarczyk – architekt, główny specjalista Biura Architektury i planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
Członek sądu - mgr inż. Andrzej Banach – koordynator ds. drogownictwa i inżynierii ruchu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Prace konkursowe składać należy do dnia 21.6.2019 r. do godz. 14:00 (wiążąca jest data i godzina doręczenia) na adres:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, POLSKA (godziny pracy od 8:00 do 16:00).
2. Uczestnikiem konkursu może być:
1. osoba fizyczna,
2. osoba prawna,
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).
3. Podmioty wymienione w punkcie 2. mogą:
a) samodzielnie brać udział w konkursie,
b) wspólnie brać udział w konkursie.
Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.
Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).
4. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie.
5. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:
6.1. nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.
6.2. spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, się:
— 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
— 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie architekta krajobrazu lub inne wykształcenie wyższe tożsame w zakresie kształtowania terenów zieleni.
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia lub/i wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
6.3. Będą dysponować na etapie wykonania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt. pkt. 2.1. lit. i) Regulaminu.
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w ppkt. 2.1.2 będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.
6.4. Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 2.1.2 niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zgodnie z art. 22a Ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów.
Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen