Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. Století , Chomutov/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035869
Tag der Veröffentlichung
26.09.2022
Aktualisiert am
09.03.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
06.12.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
09.01.2023

1. Preis

Boele Architects

2. Preis

Refuel

3. Preis

MgA. Bibiana Stibitz

Anerkennung

YUAR

Anerkennung

Šťastný Pavel Architekt | SP-AM
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb für die Gestaltung des "Umbaus des ehemaligen städtischen Kurhauses zu einer Bibliothek des 21. Jahrhunderts"

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen und baulichen Entwurfs für den Umbau des ehemaligen städtischen Kurhauses in Chomutov, einschließlich der Grundriss- und Betriebsgestaltung sowie der Lösung der Anbindung an den angrenzenden öffentlichen Raum. Ziel des Wettbewerbs ist es, eine optimale und umfassende Entwurfslösung für den Umbau des ehemaligen städtischen Kurhauses in eine moderne Bibliothek des 21. Jahrhunderts zu finden, die nicht nur ausreichende Möglichkeiten für die Entwicklung ihrer klassischen Aktivitäten bietet, sondern auch für kulturelle, soziale, kreative und gemeinschaftliche Aktivitäten, die nicht nur dem Gebäude selbst, sondern auch dem umliegenden Park neues Leben einhauchen werden.
Der Entwurf sollte den in der Wettbewerbsaufgabe definierten Inhalt respektieren, so dass alle aktuellen und zukünftigen Funktionen der Bibliothek so weit wie möglich berücksichtigt werden, aber gleichzeitig muss er sensibel mit der materiellen und strukturellen Gestaltung des Gebäudes umgehen, das seine eigenen unbestreitbaren Qualitäten hat und die Architektur seiner Zeit repräsentiert.

Soutěž o návrh „konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. Století“

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor. Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.
Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.
26/09/2022    S185

Česko-Chomutov: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 185-524177

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Národní identifikační číslo: 00261891

Poštovní adresa: Zborovská 4602

Obec: Chomutov

Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj

PSČ: 43028

Země: Česko

Kontaktní osoba: Hana Nováková

E-mail: h.novakova@chomutov.cz

Tel.: +420 725586172

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.chomutov.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Národní identifikační číslo: 00261891

Poštovní adresa: Zborovská 4602

Obec: Chomutov

PSČ: 43028

Země: Česko

Kontaktní osoba: Hana Nováková

Tel.: +420 725586172

E-mail: h.novakova@chomutov.cz

Kód NUTS: CZ04 Severozápad

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.chomutov.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“

Spisové číslo: SZ MMCH/126385/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor. Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 45 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

 

Chomutov

II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor. Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 45 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

 

ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ODEVZDÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ:

grafická vyjádření návrhu;

textovou část;

obálka „autor“.

ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ODEVZDÁVANÉ POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE E-ZAK:

grafická vyjádření návrhu;

textovou část;

požadované dokumenty viz odstavec 4.2 soutěžních podmínek.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

 

Viz Soutěžní podmínky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

 

Osoby, které jsou autorizovanými architekty podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo; a jsou držiteli druhu autorizace (A0) Autorizace se všeobecnou působností nebo (A1) Obor architektura. Zadavatel připouští účast usazených a hostujících osob, kteří prokáží splnění výše uvedeného požadavku na autorizaci doložením potvrzení (osvědčení) o registraci dle § 30r zákona č. 360/1992 Sb.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/12/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/12/2022
Místní čas: 14:05
Místo:

 

Chomutov

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

 

Viz soutěžní podmínky a řád ČKA, bez přítomnosti účastníků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen