Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kompleksu sportowego stadionu miejskiego „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach” , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022863
Tag der Veröffentlichung
30.01.2018
Aktualisiert am
26.01.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Auslober
Bewerbungsschluss
16.02.2018
Abgabetermin Pläne
16.02.2018
Preisgerichtssitzung
12.06.2018

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

RS Architekci Sp. z o.o., Ruda Śląska

2. Preis

JSK Architekci Sp. z o.o. lider konsorcjum, Partner Konsorcjum –
Biuro Usług Architektonicznych „Profil” Sp. z o.o., Warszawa

3. Preis

LAP Studio Sp. z o.o.+ Sto Procent Architekci s.c., Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmuje:
— projekt stadionu miejskiego,
— projekt hali sportowej,
— projekt zagospodarowania terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia.
27/01/2018    S19    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Katowice: Us?ugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i kontrolne
2018/S 019-039901
Og?oszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Katowice
ul. M?y?ska 4
Katowice
40-098
Polska
Osoba do kontaktów: 40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9, SARP oddzia? Katowice
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.katowice.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddzia? Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
Katowice
40-013
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Szyma?ska Su?kowska
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.katowice.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
Numer referencyjny: BZP.271.7.1.2018
II.1.2) G?ówny kod CPV
71000000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
II.2.4) Opis zamówienia: Zespó? za?o?enia przestrzennego - w zakresie okre?lonym jako przedmiot Konkursu – obejmowa? b?dzie: — projekt stadionu miejskiego, — projekt hali sportowej, — projekt zagospodarowania terenu za?o?enia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzgl?dnieniem istniej?cych uwarunkowa? przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód: Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów: a) walory urbanistyczne, w tym w szczególno?ci: kompozycja za?o?enia przestrzennego ca?ego zespo?u obiektów, rozwi?zania funkcjonalne w skali urbanistycznej - 30 %; b) walory architektoniczne, w tym w szczególno?ci: kompozycja za?o?enia przestrzennego obiektów kubaturowych, rozwi?zania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwi?za? konstrukcyjnych - 50 %; c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przysz?ej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20 %.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 16/02/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród: I Nagroda - 50 000 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) oraz zaproszenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz?, II Nagroda – 30 000 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych); III Nagroda – 20 000 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych).
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników: 1. Zamawiaj?cy wyp?aci nagrody pieni??ne w terminie nie krótszym ni? 15 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiaj?cego (z zastrze?eniem zapisów Regulaminu Rozdzia? I ust.4 pkt.4.3.), a od nagród odprowadzony zostanie podatek zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, czynno?ci techniczne zwi?zane z wyp?at? zostan? dokonane przez Organizatora Konkursu. 2. W terminie nie krótszym ni? 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników Konkursu przez Kierownika Zamawiaj?cego (z zastrze?eniem zapisów Regulaminu Rozdzia? I ust.4), do Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz?, skierowane zostanie zaproszenie do udzia?u i do negocjacji w post?powaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki. Uczestnik Konkursu, który otrzyma nagrod? w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej zobowi?zany jest przyst?pi? do negocjacji w miejscu. I terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego z uwzgl?dnieniem zapisów istotnych postanowie? umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego okre?lonych w Za??czniku nr 4 do Regulaminu.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Piotr ?redniawa cz?onek s?du
Tomasz Studniarek cz?onek s?du
Piotr Fischer zast?pca przewodnicz?cego s?du
Andrzej Bulanda przewodnicz?cy s?du
Marek Pelc cz?onek s?du
Adam Kocha?ski cz?onek s?du
Stanis?aw Podka?ski cz?onek s?du
S?awomir Witek cz?onek s?du
Andrzej Grzybowski zast?pca cz?onka s?du
Arkadiusz P?omecki zast?pca cz?onka s?du
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si?:w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
25/01/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen