Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalisierung des Pole Mokotowskie Park / Rewitalizację Parku Pole Mokotowskie , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022854
Tag der Veröffentlichung
29.01.2018
Aktualisiert am
03.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
16.02.2018
Preisgerichtssitzung
03.07.2018

Gewinner

WXCA Sp.z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerbsgegenstand ist die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für den Park Pole Mokotowskie, bestehend aus dem Konzept der räumlichen Gliederung, der Funktionsverteilung und der Kubatur der Objekte sowie einem Begrünungsprojekt in Bezug auf die umliegenden Gebiete.

---

Opracowanie koncepcji całościowej Parku Pole Mokotowskie składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni, w powiązaniu do terenów otaczających.
23/01/2018    S15    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
2018/S 015-031223
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13A
Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Sawicka Oddział Warszawski Stowarzyszena Architektów Polski ul. Foksal 2, 00-366
Tel.: +49 601090682
E-mail: konkurs-polem@sarp.warszawa.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: konkurs-polem.sarp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie
II.1.2) Główny kod CPV
71222000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia: Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale IV. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie. Przedmiotem konkursu jest wykonie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz z powiązaniami i szczegółowych koncepcji obszarów w granicach wskazanych w Załączniku nr 8b do Regulaminu. Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do konkursu) a w szczególności Złącznika nr 8a oraz uwzględnił wytyczne funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zawarte w rozdziale „Master Plan” (str. 58-65) opracowania Jakie Pole Mokotowskie? Master Plan - Koncepcja Rozwoju / Warsztaty charrette (Załącznik nr 8c do Regulaminu). Organizator zaleca także uwzględnienie i twórcze rozwinięcie wytycznych projektowych znajdujących się w rozdziale o nazwie „Wytyczne projektowe” na str. 67 Załącznika nr 8c do Regulaminu. Do Uczestnika konkursu należy w szczególności: — opracowanie koncepcji całościowej Parku Pole Mokotowskie składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni, w powiązaniu do terenów otaczających, — szczegółową koncepcję obszarów węzłowych a także obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury, — zaproponowania obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania, w tym komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej oraz rozwiązań proekologicznych do zastosowania w parku. Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: 2Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym: a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu Parku. b) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań obszarów węzłowych. c) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem. d) Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych. e) Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych proponowanych obiektów kubaturowych. f) Realność proponowanych rozwiązań. Kryteria o znaczeniu drugorzędowym: g) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji. h) Komfort i atrakcyjność użytkowania. Poprzez „kryteria pierwszorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria kluczowe i stanowią one 70 % wartości oceny. Poprzez „kryteria drugorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria dodatkowe i stanowią one 30 % wartości oceny.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2018
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród: I Nagroda. — kwota pieniężna w wysokości 60 000 PLN brutto, — zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. II Nagroda. — kwota pieniężna w wysokości 40 000 PLN brutto. III Nagroda. — kwota pieniężna w wysokości 20 000 PLN brutto. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 30 000 PLN. brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy. W konkursie zostanie dodatkowo przyznana nagroda specjalna Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej w wysokości 30 000 PLN. brutto.
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności: •Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). •Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). •Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch.Krzysztof Domaradzki
arch. kraj. Rafał Mroczkowski
Michał Olszewski
Ewa Malinowska–Grupińska
Katarzyna Łęgiewicz
arch. kraj. Marek Piwowarski
arch. kraj. Paweł Lisicki
arch. Piotr Sawicki
arch. Konnrad Kucza-Kuczyński
Maria Środoń
arch, arch. kraj. Jacek Krych
arch. Maciej Mycielski
arch. kraj. Piotr Sikorski
arch. Mateusz Świętorzecki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe: 1. Prace konkursowe składać należy do dnia 19.6.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski. Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa. (godziny pracy od 10.00 do 16.00). III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników: (jeżeli dotyczy) Uczestnik zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator bezpośrednio po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie dokona badania złożonych wniosków o dopuszczenie pod względem spełnienia warunków udziału w konkursie zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień wniosków o dopuszczenie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia, przez Uczestników konkursu, warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu i przepisami Ustawy według formuły „spełnia – nie spełnia”. Warunki udziału w konkursie: 1.Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP) 2. Podmioty wymienione w punkcie powyżej mogą: — samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”, — wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”. Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są. W szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Rozdziale III Regulaminu. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących w konkursie może być jeden z tych Uczestników 1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest: a)Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak. I każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. b)Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania. O których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy. 6.Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 6.7.2018 r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań zawarto w Dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen