Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowe Stadionu Opolskiego , Opole/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023310
Tag der Veröffentlichung
07.03.2018
Aktualisiert am
29.10.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
28.03.2018
Preisgerichtssitzung
15.08.2018

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

90 Architekci s.c., Warschau
P. Czarnecki · J. Przyłuski · J. Jachna · B. Tarnas
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Stadionu Miejskiego w Opolu.
07/03/2018    S46    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura ograniczona 
Polska-Opole: Us?ugi architektoniczne dotycz?ce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
2018/S 046-101570
Og?oszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Opole
Rynek-Ratusz
Opole
45-015
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Owsiak, Andrzej Nowak
Tel.: +48 774541935
E-mail: opole@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.bip.um.opole.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.sarp.opole.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod nast?puj?cym adresem:
SARP Oddzia? w Opolu
Rynek 5-6/5
Opole
45-015
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Owsiak, Andrzej Nowak
Tel.: +48 774541935
E-mail: opole@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.opole.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budow? Stadionu Opolskiego
II.1.2) G?ówny kod CPV
71400000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy Stadionu Miejskiego w Opolu. Obszar opracowania obejmuje teren po?o?ony w obr?bie ulic: Wroc?awskiej, Pó?nocnej, Technologicznej, na dzia?kach o numerach: 20/8, 20/18, 20/22, 20/23, 20/30, cz.dz.20/35, karta mapy 61; o numerach: 9/44, 9/45, 8/5, 8/6, 7/5, 7/6, cz.dz. 6/20, cz.dz. 12/28, cz.dz. 14/3 karta mapy 62; o numerach: 111/1, 111/2, karta mapy 7, obr?b Pó?wie?. 2) Na terenie opracowania obowi?zuje nast?puj?cy stan prawny: a) Uchwa?a LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25.1.2018 r. (MPZP Pó?nocna I w Opolu) b) Uchwa?a Rady Miasta Opola Nr XXXV/552/12 z dnia 18.12.2012 r. (MPZP rejonu ulic: Wroc?awskiej i Pó?nocnej w Opolu) c) Uchwa?a Nr XXXIV/661/16 Rady Miasta Opola z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wroc?awskiej i Pó?nocnej w Opolu. 3) Zamawiaj?cy dopuszcza wykorzystanie do opracowania, lub zmiany planu o których mowa w punkcie c), niektórych rozwi?za? koncepcji, z autorem której zawarta b?dzie umowa o prace projektowe w trybie zamówienia z wolnej r?ki, 4) W zakres szczegó?owych opracowa? stanowi?cych przedmiot dokumentacji wchodz?: wielobran?owy projekt budowlany, wielobran?owy projekt wykonawczy, projekt wn?trz, przedmiary robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski. Zakres opracowania okre?lony jest w „Istotnych ustaleniach, które zostan? wprowadzone do umowy na szczegó?owe opracowanie nagrodzonej pracy konkursowej”, stanowi?cych za??cznik nr 9 do Regulaminu. 5) Szczegó?owy opis przedmiotu Konkursu przedstawiono w Rozdziale II Regulaminu konkursu - „Ustalenia merytoryczne”. 6) Lokalizacj? inwestycji i uwarunkowania urbanistyczne okre?lono w Za??czniku graficznym Nr 1do Regulaminu konkursu - Plansza uwarunkowa?.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników: W Konkursie mog? wzi?? udzia? wykonawcy, którzy: a) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, b) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, oraz z?o?? o?wiadczenia o sposobie prowadzenia dzia?alno?ci. c) wykonali (jako projektant g?ówny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu pi?karskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemno?ci co najmniej 5 000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemno?ci co najmniej 5 000 widzów, lub obiektu u?yteczno?ci publicznej o kubaturze min. 60 000 m3, które s? w trakcie realizacji, lub zosta?y zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie. O?wiadczenia i dokumenty, jakie maj? dostarczy? Uczestnicy Konkursu. 1) W celu potwierdzenia spe?nienia warunków uprawniaj?cych do udzia?u w Konkursie Organizatorzy (Zamawiaj?cy) wymaga z?o?enia przez Uczestnika Konkursu, nast?puj?cych dokumentów: a) wype?niony formularz wniosku o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie o tre?ci zgodnej ze wzorem okre?lonym w Za??czniku nr 1 do Regulaminu konkursu; b) pe?nomocnictwo (je?li dotyczy) Za??cznik nr 2 do Regulaminu konkursu; c) o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w Konkursie - Za??cznik nr 3 do Regulaminu konkursu; d) o?wiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi do pracy bior?cej udzia? w konkursie, oraz o pozwoleniu na jej publikacj? i korzystanie - Za??cznik nr 4 do Regulaminu konkursu; e) o?wiadczenie o formie prowadzenia dzia?alno?ci - Za??cznik nr 5 do Regulaminu konkursu; f) wykaz wykonanych projektów i ich realizacji - Za??cznik nr 6 do Regulaminu konkursu; 2) W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie, nale?y za??czy? pe?nomocnictwo do reprezentowania podmiotów w niniejszym konkursie; zamiast pe?nomocnictwa mo?na do??czy? umow? reguluj?c? wspó?prac? podmiotów wyst?puj?cych wspólnie o ile zawiera? ona b?dzie pe?nomocnictwo do dzia?ania w ich imieniu; pe?nomocnictwo winno upowa?nia? równie? do odbioru nagrody pieni??nej (wzór – za?. nr 2) 3) Podmioty zagraniczne. a) Dopuszcza si? tak?e kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). b) Uczestnicy Konkursu z RP oraz pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiaj?cym, zobowi?zani s? do uzyskania od w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umo?liwiaj?cego prowadzenie us?ug na terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta (pe?nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalno?ci architektonicznej do projektowania bez ogranicze? i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego. 4) W celu wykazania spe?nienia warunku dot. posiadania wiedzy i do?wiadczenia Uczestnicy konkursu winni udokumentowa? wykonanie przynajmniej 1 obiektu o którym mowa w pkt 6.8c) i jego realizacji w okresie co najmniej ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, przedk?adaj?c wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 latach obiektów, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy to w tym okresie. 5) W przypadku uczestników Konkursu wspólnie bior?cych udzia? w Konkursie kopie dokumentów dotycz?cych odpowiednio Uczestnika Konkursu lub tych podmiotów musz? by? po?wiadczone za zgodno?? z orygina?em przez Uczestnika konkursu lub te podmioty. Cd. w sekcji VI: informacje uzupe?niaj?ce.
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: Prace konkursowe zostan? ocenione przez S?d Konkursowy wed?ug nast?puj?cych kryteriów: a) walory kompozycyjne, innowacyjno?? i oryginalno?? rozwi?za? architektonicznych - kryterium 0-40 punktów, b) optymalne rozwi?zanie funkcji obiektu ze szczególnym uwzgl?dnieniem rozwi?zania komunikacji wewn?trznej i ewakuacji obiektu - kryterium 0-40 punktów, c) ekonomika przyj?tych rozwi?za? (ze szczególnym uwzgl?dnieniem proponowanych rozwi?za? konstrukcyjnych i materia?owych) i ich wp?yw (w tym rozwi?za? proekologicznych) na koszt budowy i eksploatacji obiektu - kryterium 0-20 punktów. Maksymalna liczba punktów 100. Ka?da z prac konkursowych zostanie oceniona przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów. S?d Konkursowy przyznawa? b?dzie punkty poszczególnym pracom, w poszczególnych kryteriach, w drodze uzyskania przez s?dziów konsensusu. W przypadku ró?nicy zda? w ocenie którejkolwiek pracy konkursowej, uniemo?liwiaj?cej osi?gni?cie konsensusu, Przewodnicz?cy S?du Konkursowego zarz?dzi dokonanie indywidualnej pisemnej oceny danej pracy przez ka?dego z s?dziów poprzez przydzielenie punktów za ka?de kryterium. W takim przypadku punkty przyznane danej pracy konkursowej w poszczególnych kryteriach (??cznie do max. 100 punktów) b?d? obliczane jako ?rednia z sumy ocen wszystkich S?dziów dla danej pracy konkursowej. Za najlepsz? uznana zostanie praca konkursowa, której S?d Konkursowy przyzna najwi?ksz? ilo?? punktów.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 28/03/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
Data: 06/04/2018
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród: 1) Zamawiaj?cy przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskaj? najwy?sze oceny prac konkursowych odpowiadaj?cych warunkom okre?lonym w Regulaminie Konkursu. 2) Liczba i wysoko?? nagród s? uzale?nione od oceny pracy, dokonanej przez S?d Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. 3) Nagrody pieni??ne zostan? przyznane w ramach puli nagród w wysoko?ci: 120 000 PLN brutto (s?ownie: sto dwadzie?cia tysi?cy z?otych). Planowany podzia? nagród: I Nagroda 55 000 PLN, II Nagroda 35 000 PLN, III Nagroda 20 000 PLN oraz wyró?nienia 10 000 PLN. 4) S?d Konkursowy mo?e ustanowi? inny podzia? nagród pod warunkiem zachowania puli nagród w wys. 120 000 PLN brutto. S?d konkursowy ma prawo nie wykorzysta? ca?ej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyró?nienie w razie nieprzyznania nagrody lub nagród. 5) Zamawiaj?cy zaprosi autora pracy nagrodzonej I nagrod? do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp maj?cego na celu uzgodnienie warunków umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu istotnych dla stron postanowie? umowy –Za??cznik nr 9. 6) Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej do Uczestnika konkursu nagrodzonego I Nagrod? w terminie nie krótszym ni? 15 dni od daty og?oszenia wyników konkursu, lecz nie d?u?szym ni? 60 dni. Wi?cej informacji w Regulaminie Konkursu.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników: Termin wyp?acenia nagród. 1) Nagrody zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni i nie d?u?szym, ni? 21 dni od daty og?oszenia wyników Konkursu. 2) Kwoty nagród s? kwotami brutto i zostan? wyp?acone przelewem na podstawie o?wiadcze? zawieraj?cych dane zespo?ów autorskich (pe?na nazwa Uczestnika zgodna ze zg?oszeniem, nr rachunku bankowego).
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
arch. Kazimierz ?atak
arch. Piotr ?redniawa
arch. Piotr Busko
arch. Marek Or?owski
arch. Ma?gorzata Adamowicz-Nowacka
Maciej Wujec
arch. Beata Wartenberg
Tomasz Lisi?ski
Przemys?aw Zych
Karol Wójcik
Szymon Janus
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:
Cd. z sekcji III.1.10). 6) Je?eli uczestnik Konkursu ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym przez Wykonawc?. 7) Dokumenty, o których mowa w punkcie 7,1) a, c, d, e, f Regulaminu konkursu musz? zosta? z?o?one przez Uczestnika Konkursu w formie orygina?u. Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y? w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej notarialnie. 8) Zamawiaj?cy zaakceptuje o?wiadczenie w?asne Uczestników konkursu sk?adane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wed?ug Rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). 9) W przypadku nie do??czenia do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu dokumentów podmiotowych potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 10) W przypadku gdy Uczestnicy konkursu powo?uj? si? w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dost?pno?? dokumentów w bezp?atnych, ogólnodost?pnych bazach danych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, wskazuj?c te bazy danych, zamawiaj?cy samodzielnie pobierze te dokumenty; W przypadku gdy wykonawcy powo?uj? si? na dokumenty podmiotowe, b?d?ce w posiadaniu zamawiaj?cego, zamawiaj?cy uwzgl?dni te dokumenty. Regulamin Konkursu mo?na uzyska? w siedzibie SARP Oddzia? Opole, Rynek 5-6/5, 45-015 Opole, na stronie internetowej www.sarp.opole.pl oraz na stronie internetowe Urz?du Miasta Opola: www.bip.um.opole.pl. 1) Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiaj?cego do udzia?u w Konkursie sk?adaj? prace konkursowe wraz z informacj? o planowanych ??cznych kosztach brutto (za?. nr 8) w biurze SARP O/Opole, 45-015 Opole, Rynek 5-6/5 (wej?cie od ul. Szpitalnej) w terminie do dnia 27.6.2018 r. do godziny 16:00. 2) Dopuszcza si? sk?adanie pracy konkursowej za po?rednictwem poczty kurierskiej za potwierdzeniem odbioru pod warunkiem dostarczenia pracy do dnia 27.6.2018 r. do godziny 16:00 oraz zachowania anonimowo?ci Uczestnika Konkursu.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Uczestnikowi Konkursu, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cych przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Rozdziale VI tej Ustawy.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
06/03/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen