Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Konkurs architektoniczno – urbanistyczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023145
Tag der Veröffentlichung
20.02.2018
Aktualisiert am
20.02.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure, Landschaftsarchitekten
Bewerbungsschluss
03.10.2017
Preisgerichtssitzung
16.02.2018

Gewinner

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau/Wrocław

Gewinner

II Nagroda-AIM Studio Ltd Sterling House, London

Gewinner

Ovo Grabczewski Architekci Oskar Grabczewski, Katowice

Gewinner

Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci, Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Województwo Małopolskie,
Krakau, Polen

Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP),
Oddział Kraków, Polen

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie na terenie inwestycji obejmującym działki o nr 16/12, 16/7, 21/258 oraz części działek o nr 21/210,21/211 o łącznej pow. ok. 3,8631 ha obr. 6 Kraków – Nowa Huta, w rejonie al. Bora Komorowskiego w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Usytuowanie bryły budynku/budynków należy przewidzieć na działkach o nr 21/258 oraz części działek: 21/210 i 21/211 z możliwością częściowego, niezbędnego, umiejscowienia bryły budynku/budynków również na działce nr 16/12.

Rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu a także założenia i wytyczne funkcjonalno- użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M7 do niniejszego regulaminu pt. „Opis przedmiotu konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno – użytkowe”.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno– urbanistycznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie (MCN). Zakłada się, że wybrana przez sąd konkursowy najlepsza koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi – przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi, Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu.

W zamyśle zamawiającego, Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem będzie edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe i inne aktywności. MCN powinno rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia. MCN ma odróżniać się od innych instytucji np. prowadzących badania naukowe, szkół, czy też muzeów. Budynek powinien być demonstracyjnym, modelowym przykładem architektury zrównoważonej a w tym energooszczędnej i zawierać ścieżkę edukacyjno-ekspozycyjną, obejmującą najważniejsze punkty infrastruktury obiektu (np. instalacje, maszyny, warstwy: ścian, zadaszenia, stropów).

Przedmiot zamówienia z wolnej ręki oraz zakres negocjacji został opisany w Rozdziale 8.2 Regulaminu.

Wzór umowy stanowi załącznik F8 do Regulaminu.

Termin realizacji zamówienia:

— Zamówienie będzie realizowane etapami określonymi w § 2 ust. 2 wzoru umowy, która stanowi załącznik F8 do Regulaminu Konkursu (zwanego również regulaminem).

— Przedmiot Umowy należy wykonać w terminie do 31.12.2022 r., przy czym w zakresie Etapów od 1 do 4 określonych w § 2 ust. 1 wzoru umowy – w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
26/08/2017    S163    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 163-336691
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faks: +48 126160321
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Oddział Kraków,
pl. Szczepański 6
Kraków
30-011
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Zawisza
E-mail: konkurs-MCN2017@sarp.krakow.pl
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.krakow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP),Oddział Kraków,
pl. Szczepański 6
Kraków
31-011
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Zawisza
Tel.: +48 537351742
E-mail: konkurs-MCN2017@sarp.krakow.pl
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.
Numer referencyjny: IS.I.272.11.2017
II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000
71420000
71248000
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie na terenie inwestycji obejmującym działki o nr 16/12, 16/7, 21/258 oraz części działek o nr 21/210,21/211 o łącznej pow. ok. 3,8631 ha obr. 6 Kraków – Nowa Huta, w rejonie al. Bora Komorowskiego w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Usytuowanie bryły budynku/budynków należy przewidzieć na działkach o nr 21/258 oraz części działek: 21/210 i 21/211 z możliwością częściowego, niezbędnego, umiejscowienia bryły budynku/budynków również na działce nr 16/12. Rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu a także założenia i wytyczne funkcjonalno- użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M7 do niniejszego regulaminu pt. „Opis przedmiotu konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno – użytkowe”. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno– urbanistycznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie (MCN). Zakłada się, że wybrana przez sąd konkursowy najlepsza koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi – przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi, Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. W zamyśle zamawiającego, Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem będzie edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe i inne aktywności. MCN powinno rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia. MCN ma odróżniać się od innych instytucji np. prowadzących badania naukowe, szkół, czy też muzeów. Budynek powinien być demonstracyjnym, modelowym przykładem architektury zrównoważonej a w tym energooszczędnej i zawierać ścieżkę edukacyjno-ekspozycyjną, obejmującą najważniejsze punkty infrastruktury obiektu (np. instalacje, maszyny, warstwy: ścian, zadaszenia, stropów). Przedmiot zamówienia z wolnej ręki oraz zakres negocjacji został opisany w Rozdziale 8.2 Regulaminu. Wzór umowy stanowi załącznik F8 do Regulaminu. Termin realizacji zamówienia: — Zamówienie będzie realizowane etapami określonymi w § 2 ust. 2 wzoru umowy, która stanowi załącznik F8 do Regulaminu Konkursu (zwanego również regulaminem). — Przedmiot Umowy należy wykonać w terminie do 31.12.2022 r., przy czym w zakresie Etapów od 1 do 4 określonych w § 2 ust. 1 wzoru umowy – w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód: Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
I. Kryteria oceny opracowań studialnych etapu 1 Konkursu znajdują się w rozdziale 5.2 Reg. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.malopolska.pl/umwm. II. Kryteria oceny prac konkursowych etapu 2 Konkursu znajdują się w rozdziale 7.2 Reg. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.malopolska.pl/umwm. 1.Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów pierwszorzędnych: 1.1.atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych; 1.2.atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych; 1.3.trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania 1.4.zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych; 1.5.uwzględnienie charakteru lokalizacji w sąsiedztwie obiektów zabytkowych; 2.Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów drugorzędnych: 2.1.ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów; 2.2.koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez uczestnika konkursu o której mowa w pkt. 6.2.4.2 Reg.; 2.3.koszt dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 6.2.4.2 Reg.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród: 1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, uczestnik, którego praca konkursowa zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę pieniężną (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto oraz zostanie przez zamawiającego zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp) przedmiotu zamówienia, tj. szczegółowego opracowania pracy konkursowej oraz innych elementów dla zadania pod nazwą Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie (dalej też jako „MCN”). 2. Sąd konkursowy może również przyznać drugą nagrodę. 3. Wszyscy uczestnicy zaproszeni do złożenia prac konkursowych w 2 etapie Konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych brutto oraz mogą dodatkowo otrzymać wyróżnienia honorowe. Szczegółowe informacje nt. rodzaju i wysokości nagród znajdują się w rozdziale 1.5 Regulaminu konkursu.
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego rozstrzygięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca sądu konkursowego
arch. Marcin Brataniec – Sędzia referent
arch. Stanisław Deńko – Sędzia konkursowy
arch. Witold Zieliński – Sędzia konkursowy
arch. Rainer Mahlamaki - Sędzia konkursowy
Jacek Krupa - Sędzia konkursowy
Maria Wojtacha – Sędzia konkursowy
arch. Janusz Sepioł – Sędzia konkursowy
Piotr Kossobudzki – Sędzia konkursowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe: Bezpłatny i nieograniczony dostęp do regulaminu konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm. Warunki Udziału w Konkursie: 1. Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1, 3, 4, ustawy Pzp (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – JEDZ, stanowiącym załącznik nr F10 do regulaminu). 2 W zakresie warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga, aby uczestnik Konkursu wykazał, że: 2.1. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 2.2 legitymuje się doświadczeniem w należytym wykonaniu co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi konkursu tj. wykonaniem lub uczestnictwem w wykonaniu (jako członek zespołu autorskiego) wielobranżowej dokumentacji projektowej dla co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o powierzchni użytkowej co najmniej 4 000 m², wraz z zagospodarowaniem terenu. Przy czym w ramach jednej usługi brał udział w wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m², a wielobranżowa dokumentacja / wielobranżowe dokumentacje stanowiły w ciągu dziesięciu ostatnich lat podstawę do uzyskania prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę. Konkurs jest realizowany w ramach inwestycji, która planowana jest do współfinansowania ze środków funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. B Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne oraz Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna). Kryteria oceny opracowań studialnych etapu 1 Konkursu 1. Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów pierwszorzędnych oraz ich znaczeń: 1.1. oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno – przestrzennych z otoczeniem oraz istniejącym i realizowanym obecnie układem komunikacyjnym; w tym zakresie sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na: — oryginalność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, — racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych; 1.2. wartość estetyczną przyjętych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, a w tym zakresie sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na: — oryginalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, — racjonalność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych; 1.3. sąd konkursowy będzie zwracał uwagę na racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem możliwości zastosowań rozwiązań energooszczędnych; 2. Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów drugorzędnych oraz ich znaczeń: 2.1. sąd konkursowy będzie zwracał uwagę na racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem: — kosztów realizacji, — kosztów użytkowania i utrzymania obiektów, a ocena ta będzie dokonana na podstawie analizy przedłożonych rozwiązań projektowych.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
PolskaAdres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen