Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawa stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Roku , Poznań/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036042
Tag der Veröffentlichung
05.04.2023
Aktualisiert am
15.09.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Innenarchitekt*innen, Designer*innen und Künstler*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
12.05.2023 23:59
Preisgerichtssitzung
04.09.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Trias AVI Sp. z o. o., Warschau

2. Preis

ART FM Sp. z o.o., Kraków

3. Preis

New Amsterdam Sp. z o.o., Kraków
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das Wettbewerbswerk auszuwählen, d.h. das künstlerische und räumliche Konzept der Dauerausstellung des Museums, das in künstlerischer, funktioneller und programmatischer Hinsicht am besten ist und dem entspricht: (i) dem Szenario der Dauerausstellung, das die Ressourcen des Museums, die in der Liste der Exponate des WMN aufgeführt sind, am besten berücksichtigt, und (iii) das den in den Vorschriften festgelegten finanziellen Voraussetzungen und den funktionellen und technischen Bedingungen der Technischen Dokumentation des Museumsgebäudes des Großpolnischen Aufstands entspricht.

Celem Konkursu jest wyłonienie pracy konkursowej, tj. koncepcji plastyczno- przestrzennej ekspozycji stałej Muzeum, najlepszej pod względem artystycznym, funkcjonalnym i programowym, odpowiadającej: (i) Scenariuszowi Wystawy Stałej najlepiej uwzględniającej zasoby Muzeum zawarte w Wykazie Eksponatów WMN, a także (iii) odpowiadającej założeniom finansowym określonym w Regulaminie oraz uwarunkowaniom funkcjonalnym i technicznym Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
05/04/2023    S68

Polska-Poznań: Usługi artystyczne

2023/S 068-203624

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Adres pocztowy: ul. Woźna 12

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-777

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Stefan Ogorzałek, Katarzyna Andrzejewska, Radosław Kulupa

E-mail: konkurs@wmn.poznan.pl

Tel.: +48 618517289

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wmn.poznan.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

„KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919 ROKU W POZNANIU”

Numer referencyjny: FA.261-2/2023
II.1.2)Główny kod CPV
92312000 Usługi artystyczne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79930000 Specjalne usługi projektowe
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Celem Konkursu jest wyłonienie pracy konkursowej, tj. koncepcji plastyczno- przestrzennej ekspozycji stałej Muzeum, najlepszej pod względem artystycznym, funkcjonalnym i programowym, odpowiadającej: (i) Scenariuszowi Wystawy Stałej najlepiej uwzględniającej zasoby Muzeum zawarte w Wykazie Eksponatów WMN, a także (iii) odpowiadającej założeniom finansowym określonym w Regulaminie oraz uwarunkowaniom funkcjonalnym i technicznym Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Szczegółowe cele i przedmiot Konkursu zostały określone w Regulaminie Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika Konkursu wymogów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o jakiej mowa w pkt. 7.4 i 7.5. Regulaminu Konkursu oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej o jakiej mowa w pkt 7.6 Regulaminu Konkursu.

Uczestnik Konkursu musi wykazać się doświadczeniem w postaci:

a) zrealizowania w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wielobranżowego projektu stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 m2, której szacowany koszt wykonania wynosił co najmniej 10.000.000,00 złotych brutto oraz

b) prowadzenia w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, przez nieprzerwany okres minimum 6 miesięcy, pełnienia minimum jednego nadzoru autorskiego nad wykonywaniem stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 m2, której szacowany koszt wykonania wynosił co najmniej10.000.000,00 złotych brutto.

Uczestnik Konkursu musi dysponować Zespołem Projektowym, w skład którego wchodzić będzie co najmniej:

a) Kierownik Zespołu Projektowego – legitymujący się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na co najmniej jednym z kierunków: architektura, architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe – który w okresie ostatnich 10 lat:

- pełnił funkcje koordynacyjne względem zespołu, który zrealizował wielobranżowy projekt stałej wystawy w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 m2, której koszt wykonania (kosztorys projektu) wynosił nie mniej niż 10.000.000,00 złotych brutto oraz

- przez nieprzerwany okres minimum 6 miesięcy, koordynował wykonywanie lub sam brał udział w wykonywaniu minimum jednego nadzoru autorskiego nad realizacją stałej wystawy, o powierzchni większej niż 1000 m2, której koszt wykonania (kosztorys projektu) wynosił nie mniej niż 10.000.000,00 złotych brutto, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych,

b) Specjalista ds. multimediów – który w okresie ostatnich 5 lat kierował zespołem opracowującym co najmniej jeden (zrealizowany lub przyjęty do realizacji) projekt multimediów w ramach wystawy stałej, bądź czasowej, o wartości realizacji nie mniejszej, niż 1.000.000,00 złotych brutto (zawartości multimedialnej wraz ze sprzętem).

Uczestnikami Konkursu nie mogą być podmioty podlegające wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1- 4 oraz pkt 6 PZP, a także art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt 4 i pkt 6 PZP.

Uczestnik Konkursu musi:

a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1.000.000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),

b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200.000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowej).

Pozostałe wymogi zostały zawarte w Rozdziale VII Regulaminu Konkursu - WARUNKI UDZIAŁU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

KRYTERIUM A - 1. zgodności pracy konkursowej z wytycznymi zawartymi w Scenariuszu Wystawy Stałej oraz założeniami programowymi do Scenariusza Wystawy Stałej, 2. uwzględnienia uwarunkowań architektonicznych, technicznych i konserwatorskich oraz ich potencjału, wynikających z opracowanej dokumentacji budowlano- wykonawczej, 3. opanowania warsztatu wystawienniczego, techniczna wykonalność wystawy, właściwy dobór rozwiązań dotyczących akustyki i oświetlenia w kontekście budowania odpowiedniego odbioru narracji wystawy - Max. 40 punktów

KRYTERIUM B - 1. funkcjonalności przyjętych rozwiązań oraz 2. innowacyjność, atrakcyjność oraz zasadność doboru rozwiązań wystawienniczych - Max. 25 punktów

KRYTERIUM C - atrakcyjność i spójność zgodnie z Regulaminem - Max. 15 punktów

KRYTERIUM D - Kosztów realizacji wystawy oraz ekonomiki jej eksploatacji, a także łatwości dokonywania zmian poszczególnych elementów wystawy bez naruszania konstrukcji i zabudowy całości wystawy - Max. 20 punktów

Zasady przyznawania punktów w Kryteriach A-D zostały określone w Regulaminie Konkursu

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 26/05/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przewiduje nagrody pieniężne dla Uczestników Konkursu, którzy zostali zaproszeni do składania prac konkursowych i złożyli najwyżej ocenione prace konkursowe, w następujących wysokościach:

I nagroda w wysokości 50 000,00 zł brutto

II nagroda w wysokości 25 000,00 zł brutto

III nagroda w wysokości 15 000,00 zł brutto

IV nagroda w wysokości 10 000,00 zł brutto

V nagroda w wysokości 8 000,00 zł brutto

Nagrodzone zostaną wyłącznie prace konkursowe, które uzyskają co najmniej 60 punktów w ramach kryteriów oceny prac konkursowych, przy czym I nagroda zostanie przyznana tylko Pracy Konkursowej z najwyższą ilością punktów, nie mniejszą niż 70 punktów. Nagrody będą przyznawane w kolejności od najwyższej do najniższej ilości punktów otrzymanych w ramach kryteriów oceny prac konkursowych.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

W przypadku unieważnienia Konkursu po złożeniu prac konkursowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający wypłaci Uczestnikom Konkursu, którzy złożyli prace konkursowe zwrot kosztów ich wykonania w kwocie 5 000 PLN.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Robert Supeł – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Wiceprzewodniczący Sądu: Sebastian Tyrakowski – zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
Sędziowie Referenci: • dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP, • Agnieszka Kuchcińska-Kurcz - Kierownik Oddziału Centrum Dialogu Przełomy / Muzeum Narodowe w Szczecinie, • architekt Szczepan Wroński – WXCA (projektant budynku Nowego Muzeum) • dr Piotr Grzelczak – współautor scenariusza wystawy, kronika historyczna Miasta Poznania.
Członkowie: • dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, • Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, • dr Justyna Makowska – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, • Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, • Przemysław Terlecki – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
Sekretarz Organizacyjny Konkursu, pełniący obowiązki Sekretarza Sądu Konkursowego: Katarzyna Andrzejewska – bez prawa głosu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ze względu na ograniczone pola Wzoru ogłoszenia zainteresowani Uczestnicy powinni zapoznać się z pełnym Regulaminem Konkursu, w szczególności zawartością Rozdziałów:

Rozdział 2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu

3. Forma konkursu oraz tryb udzielania zamówienia

4. Terminarz konkursu

5. Przedmiot i cel konkursu

6. Sąd konkursowy i nagrody

7. Warunki udziału oraz podstawy wykluczenia

8. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

9. Sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

10. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji prac konkursowych

11. Ocena prac konkursowych

12. Miejsce oraz termin składania prac konkursowych

13. Rozstrzygnięcie konkursu i sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu

14. Majątkowe prawa autorskie

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikom Konkursu lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX PZP (art. 505–590).

2. Uczestnik Konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w dziale IX PZP. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie PZP.

3. Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen