Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem ternu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego , Biskupinie/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036449
Tag der Veröffentlichung
20.06.2023
Aktualisiert am
17.11.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
66 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
14.07.2023
Preisgerichtssitzung
15.11.2023

1. Preis

PROLOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław

2. Preis

Karol Żurawski Pracownia Projektowa, Warszawa

3. Preis

Maciej Siuda Pracownia, Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für einen Ausstellungspavillon auf dem Gelände des Archäologischen Museums in Biskupin sowie die architektonischen Leitlinien für die Dauerausstellung und die Entwicklung des Areals um den Pavillon.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu ekspozycyjnego na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie wraz z założeniami architektonicznymi dla wystawy stałej oraz zagospodarowaniem terenu dookoła pawilonu.

Jury
arch. Piotr Śmierzewski - Przewodniczący Sądu
arch. Michał Sikorski - Sędzia Referent
arch. Jacek Wiśniewski
Henryk P. Dąbrowski
Joanna Witulska
Sambor Gawiński
Olgierd Sobkowiak
Maciej Czepiel
arch. kraj. Natalia Budnik
arch. Małgorzata Schmidt
arch. Marcin Kwietowicz
dr Marcin Gawroński
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
20/06/2023    S117

Polska-Gąsawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 117-367990

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Krajowy numer identyfikacyjny: 5621605570

Adres pocztowy: Biskupin 17

Miejscowość: Gąsawa

Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

Kod pocztowy: 88-410

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mariusz Fejfer

E-mail: konkurs@biskupin.pl

Tel.: +48 523025025

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.biskupin.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.konkurs-biskupin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epk.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem ternu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu ekspozycyjnego na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie wraz z założeniami architektonicznymi dla wystawy stałej oraz zagospodarowaniem terenu dookoła pawilonu.

2. Przedmiot i zakres Konkursu opisano szczegółowo w załączniku Z.A do Regulaminu Konkursu.

3. Zakres Konkursu obejmuje:

1) opracowanie koncepcji pawilonu;

2) założenia architektoniczne wystawy stałej;

3) koncepcję zagospodarowania terenu w granicach wskazanych w załączniku Z.C do Regulaminu Konkursu (wykroczenie poza wskazany zakres nie powoduje dyskwalifikacji Pracy Konkursowej).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 200
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace Konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów oceny:

1) Zgodność Pracy Konkursowej z wytycznymi Zamawiającego;

2) Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań;

3) Aspekty proekologiczne, w tym związane z eksploatacją pawilonu i jego otoczenia.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2023
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 28/07/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W Konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:

1) Nagrody pieniężne:

I nagroda: 50 000,00 zł brutto;

II nagroda: 30 000,00 zł brutto;

III nagroda: 20 000,00 zł brutto.

2) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Pracy Konkursowej

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Piotr Śmierzewski - Przewodniczący Sądu
arch. Michał Sikorski - Sędzia Referent
arch. Jacek Wiśniewski
Henryk P. Dąbrowski
Joanna Witulska
Sambor Gawiński
Olgierd Sobkowiak
Maciej Czepiel
arch. kraj. Natalia Budnik
arch. Małgorzata Schmidt
arch. Marcin Kwietowicz
dr Marcin Gawroński
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-522

Państwo: Polska

Tel.: +48 226958504

Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego konkurs wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen