Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu cd. VI.1. , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030007
Tag der Veröffentlichung
09.10.2020
Aktualisiert am
15.03.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
27 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
26.10.2020
Preisgerichtssitzung
05.03.2021

1. Preis

Piotr Bujnowski Architekt

2. Preis

Kuryłowicz & Associates sp. z o.o.

3. Preis

M.O.C. Architekci sp. z o.o.

Anerkennung

AMC M. Chołdzyński sp. z o.o. sp.k.

Anerkennung

Babyn Michałowski Woźniak
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu cd. VI.1.
09/10/2020    S197
Polska-Warszawa: Us?ugi architektoniczne i podobne
2020/S 197-477449
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Miejscowo??: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
E-mail: konkurs.furmanska@sarp.pl
Tel.: +48 518059157
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.uw.edu.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oficjalna nazwa: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniwersytet Warszawski, Oficyna Pod Wizytkami, II pi?tro, pok. 33
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: informacje, o?wiadczenia i dokumenty w konkursie dla pozycji harmonogramu konkursu nr 3, 5 i 6 pod adresem:
E-mail: mariolak@adm.uw.edu.pl
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu... cd. VI.1.
Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 1000
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000 Us?ugi architektoniczne i podobne
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Us?ugi projektowania architektonicznego
71320000 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu
71322000 Us?ugi in?ynierii projektowej w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej
II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu opracowania konkursowego dotycz?cego koncepcji Inwestycji z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych zamawiaj?cego, zawartych w materia?ach do konkursu. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny. Na podstawie rozstrzygni?cia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego post?powania, zostanie zlecone wykonanie dokumentacji. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe powinny bezwzgl?dnie mie?ci? si? w zak?adanym bud?ecie i pe?nym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizowa? szczegó?owy opis przedmiotu konkursu uj?ty w materia?ach do konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w regulaminie oraz materia?ach do konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w materia?ach do konkursu. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod wzgl?dem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na dzia?ce ewidencyjnej nr 7/6. Inwestycja na dzia?ce ewidencyjnej nr 7/6 powinna by? zaprojektowana tak, aby mo?liwe by?o zrealizowanie na pozosta?ych dzia?kach kwarta?u (7/3, 7/4, 7/5) jednej b?d? kilku niezale?nych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywa? rozwi?zania przysz?o?ciowe oraz realne do wykonania zarówno pod k?tem efektywno?ci ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie u?ytkowania budynku, jak równie? pozytywnego oddzia?ywania na cz?owieka i ?rodowisko naturalne.
Inwestycja „Furma?ska’ ma spe?nia? przede wszystkim cel szczegó?owy programu wieloletniego nr 5 czyli wsparcie innowacyjno?ci i przedsi?biorczo?ci akademickiej. Zalecane jest aby planowany obiekt posiada? aktywny parter – punkt styku mi?dzy kampusem a miastem. Dzi?ki otwarciu parterów, budynek b?dzie mia? szans? wspiera? interakcje i przypadkowe spotkania, bardzo wa?ne do rozwoju badawczego i naukowego. Aby wspiera? innowacje zaplonowano w budynku nowoczesny kompleks Learning Center, wspieraj?cy rozwój badawczy przysz?ych jednostek UW. Ambicj? Uniwersytetu Warszawskiego jest, oprócz uzyskania potrzebnych parametrów u?ytkowych, uspo?ecznianie przestrzeni i podnoszenie jako?ci ?ycia publicznego – stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pe?nieniem funkcji naukowo-dydaktycznej by?by wa?nym obiektem publicznym na mapie miasta. Celem nadrz?dnym jest aby wybudowany budynek by? elastyczny, adaptowalny do zmieniaj?cych si? potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby móg? pe?ni? funkcj? obiektu mi?dzywydzia?owego. Inwestycja b?dzie przeznaczona na potrzeby Wydzia?u Stosowanych Nauk Spo?ecznych i Resocjalizacji (Instytut Stosowanych Nauk Spo?ecznych, Instytut Profilaktyki Spo?ecznej i Resocjalizacji) oraz Wydzia?u Socjologii, a tak?e jednostek Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Studiów Politycznych.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
— atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i powi?zanie przestrzenne z otoczeniem – 35 %. Najwy?sz? ocen? uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i u?ytych materia?ów do kontekstu urbanistycznego oraz krajobrazowo-przyrodniczego. Ponadto wy?ej ocenione zostan? opracowania zapewniaj?ce rozwi?zanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku, a tak?e mo?liwo?ci przysz?ej kontynuacji zabudowy. Maksymalna liczba punktów wynosi 35. Rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 %. Za najlepsze rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostan? uznane rozwi?zania, które zapewniaj? optymalne rozwi?zania funkcji budynku, najlepszy komfort u?ytkowania oraz najlepsz? komunikacj? wewn?trzn?. Maksymalna liczba punktów wynosi 35,
— ekonomika rozwi?za? w trakcie u?ytkowania budynku – 30 %. Za najlepsze rozwi?zania w tym kryterium zostan? uznane rozwi?zania, które potencjalnie zapewniaj? najni?sze koszty zu?ycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego u?ytkowania budynku, wymagaj?ce najmniejszych nak?adów na konserwacj? i bie??ce utrzymanie budynku, z jak najrzadsz? konieczno?ci? wymiany urz?dze?. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.
cd. VI.2.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie mog? zosta? przyznane nast?puj?ce nagrody pieni??ne:
— pierwsza nagroda – 50 000,00 PLN netto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych),
— druga nagroda – 35 000,00 PLN netto (s?ownie: trzydzie?ci pi?? tysi?cy z?otych),
— trzecia nagroda – 20 000,00 PLN netto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych),
oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie Opracowania konkursowego albo nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia na szczegó?owe opracowanie Opracowania konkursowego.
Organizator przewiduje wyró?nienia pieni??ne dla nie wi?cej ni? dwóch opracowa? konkursowych w wysoko?ci 15 000,00 PLN netto (pi?tna?cie tysi?cy z?otych) ka?de.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne i wyró?nienia pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, skargi do s?du lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania prawomocnego lub uprawomocnienia si? wyroku lub postanowienia. Wyp?ata nagród pieni??nych i wyró?nie? pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej opracowania konkursowego. W przypadku gdy autorowi opracowania zwyci?skiego zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki lub gdy autorom prac nagrodzonych zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia (dla minimum 2 uczestników), na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego uczestnika / wybranych uczestników w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni od daty uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, skargi do s?du lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni od wydania prawomocnego lub uprawomocnienia si? wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
przewodnicz?cy s?du: arch. Marta S?kulska-Wro?ska, przedstawiciel SARP, s?dzia konkursowy SARP
zast?pca przewodnicz?cego s?du: arch. Micha? Sikorski, przedstawiciel UW, s?dzia konkursowy SARP
s?dzia referent: arch. Piotr Ku?, przedstawiciel SARP, s?dzia konkursowy SARP
s?dzia: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
s?dzia: arch. Micha? Brutkowski, przedstawiciel UW
s?dzia: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
s?dzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
s?dzia: arch. Agnieszka Kalinowska-So?tys, przedstawiciel SARP, s?dzia konkursowy SARP
s?dzia: arch. Magdalena Kozie?-Wo?niak, przedstawiciel SARP, s?dzia konkursowy SARP
s?dzia: dr hab. Barbara Lewenstein, przedstawiciel UW
s?dzia: mgr in?. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
organizator konkursu powo?a? s?dziów zapasowych w osobach:
arch. Adrianna Maliszewska, przedstawiciel UW (bez prawa g?osu)
arch. Oliwia Dec-Wolszczak, przedstawiciel SARP, s?dzia konkursowy SARP (bez prawa g?osu)
organizator powo?a? sekretarza s?du konkursowego w osobie:
architekt krajobrazu Marek Szeniawski, przedstawiciela SARP
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

1. Nazwa konkursu:
Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furma?skiej (nauki spo?eczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Konkurs SARP nr 1000.
2. Ka?de z opracowa? konkursowych zostanie ocenione przez s?d konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, co do zasady wymogi regulaminu. S?d konkursowy ocenia opracowania konkursowe w sposób ca?o?ciowy zgodnie z powy?szymi kryteriami i wymogami regulaminu przypisuj?c punkty w skali od 1 do 100.
3.. Uczestnik konkursu musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
— minimum jedn? osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?c? cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego oraz posiadaj?c? do?wiadczenie w sporz?dzeniu w okresie ostatnich pi?ciu lat przed og?oszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-us?ugowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, o?wiaty lub nauki o powierzchni ca?kowitej co najmniej 3 000 metrów kwadratowych, który uzyska? prawomocne pozwolenie na budow?, i w którym by? projektantem lub sprawdzaj?cym,
— minimum jedn? osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej i b?d?c? cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego oraz posiadaj?c? do?wiadczenie w sporz?dzeniu w okresie ostatnich pi?ciu lat przed og?oszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-us?ugowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, o?wiaty lub nauki o powierzchni ca?kowitej co najmniej 3 000 metrów kwadratowych,
— minimum jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych,
— minimum jedn? osob? posiadaj?c? wykszta?cenie wy?sze w specjalno?ci architektura krajobrazu.
Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
05/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen