Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i B inwestycji , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027123
Tag der Veröffentlichung
23.07.2019
Aktualisiert am
03.04.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
13.08.2019
Preisgerichtssitzung
27.03.2020

1. Preis

BBGK Architekci, Warschau

2. Preis

WXCA Sp.z o.o., Warschau

3. Preis

Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin

Anerkennung

Tektura Barbara Kozielewska, Warschau

Anerkennung

BDR Architekci Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb, zweistufiger Studien- und Realisierungswettbewerb, zur Entwicklung des architektonischen Konzepts zusammen mit der Entwicklung des Gebiets für Phase A und Phase B des Investitionsprojekts vgl. Abschnitt VI.3.1.

Zadanie konkursowe
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, dwuetapowy, studialno-realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji cd sekcja VI.3.1.
23/07/2019    S140    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi architektoniczne i podobne
2019/S 140-345769
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 51805157/+48 228278712
E-mail: konkurs.bednarska@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.uw.edu.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 518059157/+48 228278712
E-mail: konkurs.bednarska@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.org.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs architektoniczno-urbanistycznego, dwuetapowy, studialno-realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i B inwestycji ... cd. VI.3).1.
Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 989
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
71420000
71322000
II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, opracowania studialnego i konkursowego dotycz?cego koncepcji inwestycji z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiaj?cego, zawartych w materia?ach do konkursu. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i studialno-realizacyjny. Na podstawie rozstrzygni?cia konkursu, w wyniku przeprowadzonego post?powania, zostanie zlecone wykonanie dokumentacji. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe powinny bezwzgl?dnie mie?ci? si? w zak?adanym dla danej fazy bud?ecie i pe?nym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizowa? szczegó?owy opis przedmiotu konkursu uj?ty w materia?ach do konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w regulaminie oraz materia?ach do konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w materia?ach do konkursu. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod wzgl?dem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji sk?adaj?cej si? z 2 odr?bnych faz, przy czym obydwie fazy musz? samodzielnie funkcjonowa? zgodnie z przeznaczeniem. Przedstawione koncepcje powinny przewidywa? rozwi?zania przysz?o?ciowe oraz realne do wykonania zarówno pod k?tem efektywno?ci ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie u?ytkowania budynku jak równie? pozytywnego oddzia?ywania na cz?owieka i ?rodowisko naturalne. Koncepcje winny tak?e w sposób optymalny wpisywa? nowy budynek w kontekst historyczny.
Inwestycja, budynek projektowany u zbiegu ulic Bednarskiej, Dobrej, Nowy Zjazd i Wybrze?e Ko?ciuszkowskie, ma s?u?y? jako siedziba Wydzia?u Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydzia?u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednak celem nadrz?dnym jest, by wybudowany obiekt by? elastyczny, adaptowalny do zmieniaj?cych si? potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby móg? pe?ni? funkcj? obiektu mi?dzywydzia?owego. Planowany budynek b?dzie ko?cem „osi uniwersyteckiej” ulicy Dobrej - ulicy, wzd?u? której znajdzie si? wi?kszo?? budynków akademickich UW na Powi?lu. Wa?ne wi?c, by lokalizacja ta by?a istotnym miejscem na mapie Kampusu Powi?le, przyci?gaj?cym us?ugami, „Learning Center” i ofert? gastronomiczn? tak?e osoby niezwi?zane bezpo?rednio z danymi wydzia?ami Uniwersytetu Warszawskiego.
Inwestycja b?dzie przeznaczona na potrzeby Wydzia?u Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydzia?u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednak celem nadrz?dnym jest, by wybudowany obiekt by? elastyczny, adaptowalny do zmieniaj?cych si? potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz aby móg? pe?ni? funkcj? obiektu mi?dzywydzia?owego. Planowany budynek b?dzie ko?cem „osi uniwersyteckiej” ulicy Dobrej - ulicy, wzd?u? której znajdzie si? wi?kszo?? budynków akademickich UW na Powi?lu. Wa?ne wi?c, by lokalizacja ta by?a istotnym miejscem na mapie Kampusu Powi?le, przyci?gaj?cym us?ugami, „Learning Center” i ofert? gastronomiczn? tak?e osoby niezwi?zane bezpo?rednio z danymi wydzia?ami Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja Bednarska 2/4 ma spe?nia? przede wszystkim cel szczegó?owy Programu Wieloletniego nr 5: „rozwój innowacji w kszta?ceniu”. Celem inwestycji, a jednocze?nie ambicj? Uniwersytetu Warszawskiego, o stworzenie budynku o roli miastotwórczej, który poza pe?nieniem funkcji naukowo-dydaktycznej by?by wa?nym obiektem publicznym na mapie miasta „witryn? UW” od strony Wis?y. Okolica Powi?la jest bardzo lubianym miejscem w stolicy. Mieszaj? si? tam ró?ne grupy u?ytkowników: mieszka?cy dzielnicy Powi?le, osoby pracuj?ce na Powi?lu, tury?ci, u?ytkownicy Bulwarów Wi?lanych, studenci, pracownicy naukowi i go?cie UW.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Kryteria oceny opracowa? studialnych w I etapie:
— powi?zanie przestrzenne budynku z otoczeniem oraz z obiektem zabytkowych ?a?ni, wpasowanie bry?y budynku w zastany kontekst urbanistyczny, w tym uwarunkowania historyczne i konserwatorskie; miastotwórczo?? koncepcji architektonicznej - 40 %,
— funkcjonalno?? rozwi?za? architektonicznych, w tym samodzielno?? funkcjonowania Fazy A, elastyczno?? i adaptowalno?? zaprojektowanych przestrzeni naukowo-dydaktycznych oraz wspólnych; sposób funkcjonowania przestrzeni wspólnych budynku oraz ich potencja? wspólnototwórczy - 30 %,
— jako??, wiarygodno?? i innowacyjno?? zaproponowanych rozwi?za? architektonicznych - 30 %.
Do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych i dopuszczonych 5 uczestników, których opracowania studialne uzyskaj? najwy?sz? liczb? punktów.
Kryteria oceny opracowa? konkursowych w II etapie zosta?y okre?lone w Sekcji VI.3).2. „Informacje dodatkowe”.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Organizator przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród (I-III) w konkursie: mog? zosta? przyznane nast?puj?ce nagrody:
I nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 50 000,00 PLN netto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych)
II nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 35 000,00 PLN netto (s?ownie: trzydzie?ci pi?? tysi?cy z?otych)
III nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 20 000,00 PLN netto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych)
oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie opracowania konkursowego lub nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia na szczegó?owe opracowanie opracowania konkursowego
Organizator przewiduje wyró?nienia pieni??ne dla nie wi?cej ni? 2 opracowa? konkursowych w wysoko?ci 15 000 PLN netto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych) ka?de.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne i wyró?nienia pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, skargi do s?du lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania prawomocnego lub uprawomocnienia si? wyroku lub postanowienia. Wyp?ata nagród pieni??nych i wyró?nie? pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej opracowania konkursowego.
W przypadku, gdy autorowi opracowania zwyci?skiego zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki lub gdy autorom prac nagrodzonych zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia (dla minimum 2 uczestników), na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika/wybranych uczestników w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni od daty uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, skargi do s?du lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni od wydania prawomocnego lub uprawomocnienia si? wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: arch. Zbigniew Ma?ków, przedstawiciel SARP
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
S?dzia Referent: arch. Mateusz ?wi?torzecki, przedstawiciel SARP
S?dzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
S?dzia: prof. dr hab. Dariusz Ku?mina, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Wojciech Ma?ecki, przedstawiciel SARP
S?dzia: mgr in?. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Micha? Sikorski, przedstawiciel UW
S?dzia: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW
S?dzia: przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie ze wskazaniem
S?dzia Zapasowy: arch. Micha? Brutkowski, przedstawiciel UW (bez prawa g?osu)
S?dzia Zapasowy: arch. Marcin Mostafa, przedstawiciel SARP (bez prawa g?osu)
Sekretarz S?du Konkursowego: arch. kraj. Marek Szeniawski (bez prawa g?osu)
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

1. Nazwa konkursu: Konkurs architektoniczno-urbanistycznego, dwuetapowy, studialno-realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (faza A inwestycji realizowana w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”) - Konkurs SARP nr 989.
2. Kryteria oceny opracowa? konkursowych II etap.
Ocena prac konkursowych b?dzie dokonywana wy??cznie w oparciu o cz??? graficzn?, model i cz??? opisow? pracy konkursowej.
— powi?zanie przestrzenne budynku z otoczeniem oraz z obiektem zabytkowych ?a?ni, wpasowanie bry?y budynku w zastany kontekst urbanistyczny, w tym uwarunkowania historyczne i konserwatorskie; miastotwórczo?? koncepcji architektonicznej - 20 %,
— funkcjonalno?? rozwi?za? architektonicznych, w tym samodzielno?? funkcjonowania Fazy A; elastyczno?? i adaptowalno?? zaprojektowanych przestrzeni naukowo-dydaktycznych oraz wspólnych; sposób funkcjonowania przestrzeni wspólnych budynku oraz ich potencja? wspólnototwórczy - 35 %,
— jako??, wiarygodno?? i innowacyjno?? zaproponowanych rozwi?za? architektonicznych (materia?y, detal) - 20 %,
— ekonomika rozwi?za? architektonicznych i bran?owych wp?ywaj?ca na koszty eksploatacji budynku - 25 %.
Ka?de z opracowa? konkursowych zostanie ocenione przez s?d konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, istotnych wymogów regulaminu. S?d konkursowy ocenia opracowania konkursowe w sposób ca?o?ciowy zgodnie z powy?szymi kryteriami i wymogami regulaminu konkursu przypisuj?c punkty w skali od 1 do 100. Za najlepsze uznane zostanie opracowanie konkursowe, które uzyska ??cznie w drugim etapie najwy?sz? liczb? punktów.
3. Uczestnik konkursu musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
Minimum 1 osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?c? cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego oraz posiadaj?c? do?wiadczenie w sporz?dzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed og?oszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-us?ugowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, o?wiaty lub nauki o powierzchni co najmniej 5 000 metrów kwadratowych,
Minimum 1 osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej i b?d?c? cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego oraz posiadaj?c? do?wiadczenie w sporz?dzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed og?oszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-us?ugowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, o?wiaty lub nauki o powierzchni co najmniej 5 000 metrów kwadratowych,
Minimum 1 osoba posiadaj?ca wykszta?cenie wy?sze w specjalno?ci architektura krajobrazu;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, wymagana liczba osób, którymi dysponuj? lub b?d? dysponowa? ci wykonawcy, sumuje si?.
Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz 65).
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
18/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen