Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcji architektonicznej Ośrodka Namysłowska , Warszawie / Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036525
Tag der Veröffentlichung
05.07.2023
Aktualisiert am
26.01.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
1 Arbeit
Bewerbungsschluss
27.07.2023
Preisgerichtssitzung
16.10.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

PAS Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Regulaminie wraz z załącznikami – w szczególności w Wielobranżowym Programie Funkcjonalnym dla zadania pn. Modernizacja Ośrodka Namysłowska.
05/07/2023    S127

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne i podobne

2023/S 127-405360

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 017189671

Adres pocztowy: ul. Rozbrat 26

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-429

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Urszula Bontruk

E-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl

Tel.: +48 221627214

Adresy internetowe:

Główny adres: www.aktywnawarszawa.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Ośrodka Namysłowska w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Regulaminie wraz z załącznikami –

w szczególności w Wielobranżowym Programie Funkcjonalnym dla zadania pn. Modernizacja Ośrodka Namysłowska.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Kryteria dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie:

1.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, spełniający następujące obiektywne wymagania:

a) nie podlegają wykluczeniu z konkursu. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

b) spełniają warunki udziału w konkursie.

Uwaga: Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników

konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

1.2. Wykluczeniu z konkursu podlegają Uczestnicy w przypadkach opisanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

b) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

d) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

1.3 Warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 200
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

I. Pierwszorzędne - atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań, w szczególności:

- dobór formy architektonicznej do funkcji obiektów,

- wkomponowanie obiektów w otoczenie,

II. Drugorzędne - zgodność koncepcji konkursowej z zalecanymi wytycznymi Zamawiającego:

Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Zamawiającego wskazane w Regulaminie

III. Trzeciorzędne - realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań. W kryterium promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji i ponadczasowość.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

I Nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto,

II Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto,

III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto,

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca

konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Marcin Chruśliński – Sędzia Przewodniczący
Tomasz Pniewski – Sędzia Referent
Marcin Kraszewski – Sędzia
Marek Okniński – Sędzia
Anna Barańska – Sędzia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen