Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcję siedziby Domu Kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024579
Tag der Veröffentlichung
25.07.2018
Aktualisiert am
22.11.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
32 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
13.08.2018
Preisgerichtssitzung
14.11.2018

1. Preis

Kalata Architekci S.C. Szymon Kalata · Eliza Kalata
Dipl. Arch Eth Sia Anna Jach, Warschau

2. Preis

Inicjatywa projektowa sp. z o.o., Warschau

3. Preis

Jakub Heciak Architekt, Kielce

Anerkennung

M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k., Katowice

Anerkennung

OVO Grąbczewscy Architekci, Katowice

Anerkennung

Pracownia Architektoniczna
Aleksandra Wasilkowska, Warschau

Anerkennung

AMC – Andrzej M. Chołdzyński sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury Śródmieście, zwanej dalej Twórcza Twarda.

Obiekt, dla którego wykonanie koncepcji jest przedmiotem konkursu, ma w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby lokalowe wynikające z braku w dzielnicy Śródmieście wielofunkcyjnej sali widowiskowej (teatralnej)na ok. 330 miejsc.

Gospodarzami obiektu będą dwie niezależne placówki tj. MDK „Muranów” im C.K. Norwida i DKŚ z ul. Smolnej w Warszawie. Projekt musi uwzględniać potrzeby obydwu ośrodków (uszczegółowione dalej w pkt. 8.4.2 Regulaminu Konkursu), wydzielając dla nich osobne przestrzenie, a jednocześnie stwarzać możliwość wspólnego korzystania z sali widowiskowej i niektórych stref użytkowych.
24/07/2018 S140 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura ograniczona
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 140-321554
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska, adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
E-mail: konkursTT@um.warszawa.pl
Faks: +48 224432450
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.architektura.um.warszawa.pl/tworczatwarda

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl/tworczatwarda
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79. Kancelaria – parter
Warszawa
00-683
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-mail: konkursTT@um.warszawa.pl
Faks: +48 224432450
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby Domu Kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
Numer referencyjny: 4/GP/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71220000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71222000
II.2.4)Opis zamówienia:
Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury Śródmieście, zwanej dalej Twórcza Twarda.
Obiekt, dla którego wykonanie koncepcji jest przedmiotem konkursu, ma w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby lokalowe wynikające z braku w dzielnicy Śródmieście wielofunkcyjnej sali widowiskowej (teatralnej) na ok. 330 miejsc. Gospodarzami obiektu będą dwie niezależne placówki tj. MDK „Muranów” im C.K. Norwida i DKŚ z ul. Smolnej w Warszawie. Projekt musi uwzględniać potrzeby obydwu ośrodków (uszczegółowione dalej w pkt. 8.4.2 Regulaminu Konkursu), wydzielając dla nich osobne przestrzenie, a jednocześnie stwarzać możliwość wspólnego korzystania z sali widowiskowej i niektórych stref użytkowych.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
● nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.
● spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, czyli: wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.
Wykaz wymaganych dokumentów określono w rozdziale III Regulaminu konkursu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uczestnik przy sporządzeniu pracy konkursowej musi dysponować osobą, osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji - waga kryterium: 60 %,
Sposób powiązania funkcjonalno-przestrzennego z otoczeniem - waga kryterium: 25 %,
Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - waga kryterium: 15 %

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I nagroda pieniężna w wysokości 70 000 PLN.
Oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN.
III nagroda pieniężna w wysokości 30 000 PLN.
Oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 20 000 PLN.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.
2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.
Jeśli dokumenty, o których mowa powyżej zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
3. Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Termin składania prac konkursowych: do 25.10.2018 r. do godz. 16:00.
4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl/tworczatwarda
5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, Kancelaria – parter, 00-683 Warszawa, Polska.
Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-mail: konkursTT@um.warszawa.pl
Faks: +48 224432450

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
patrz pkt VI.4.1)
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen