Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Raum- und Programmausstellung des Muzeum Wojska Polskiego / Koncepcję programowo-przestrzenną ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026439
Tag der Veröffentlichung
30.04.2019
Aktualisiert am
25.09.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.05.2019
Preisgerichtssitzung
18.09.2019

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

NM architekci, Warschau

2. Preis

JAZ+ Architekci Żmijewski, Jaworski, Masse, Warschau

3. Preis

Maciej Siuda, Pracownia, Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, ein Konzept für eine Raum- und Programmausstellung des Muzeum Wojska Polskiego im Ausstellungspavillon in der Zitadelle von Warschau zu entwickeln, um die Umsetzung der Mission dieser Institution sicherzustellen.

Zadanie konkurencyjne
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej, zapewniającej realizację misji tej instytucji.
30/04/2019    S84    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi projektowania architektonicznego
2019/S 084-201880
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
Warszawa
00-495
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Matlak
Tel.: +48 226295271
E-mail: dmatlak@muzeumwp.pl
Faks: +48 226285843
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.muzeumwp.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.bip.muzeumwp.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na koncepcj? programowo-przestrzenn? ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej, zapewniaj?cej realizacj? misji tej instytucji.
1.2. Przez „koncepcj? programowo-przestrzenn? ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego” nale?y rozumie? ide? ekspozycji, wybrane detale dotycz?ce ekspozycji oraz sposób wykorzystania na cele programowe i edukacyjne przestrzeni, stanowi?cej obszar projektowania w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej.
1.3. Przez „pawilon wystawowy” nale?y rozumie? obiekt budowlany, po?o?ony po po?udniowej stronie przysz?ego Placu Gwardii, po?o?ony na dzia?ce ewidencyjnej nr 1/4 w obr?bie 7-01-17 na terenie Cytadeli Warszawskiej w Dzielnicy ?oliborz przy ul. Dymi?skiej 13, 01-783 Warszawa, w którym znajduj? si? nast?puj?ce przestrzenie:
(1) modu? wystawowy nr 01 – o powierzchni 1 516,18 m2, przeznaczony docelowo na ekspozycj? sta?? w cz??ci dotycz?cej lat 960–1795;
(2) modu? wystawowy nr 02 – o powierzchni 784,93 m2, przeznaczony docelowo na ekspozycj? sta?? w cz??ci dotycz?cej lat 1795–1914;
(3) modu? wystawowy nr 03 – o powierzchni 2721,27 m2, przeznaczony docelowo na ekspozycj? sta?? w cz??ci dotycz?cej lat 1914-1947;
(4) modu? wystawowy nr 04 – o powierzchni 328,39 m2, przeznaczony docelowo na ekspozycj? sta?? w cz??ci dotycz?cej broni orientalnej i innych eksponatów orientalnych;
(5) modu? wystawowy „Sala wystaw czasowych” o powierzchni 581,76 m2 – przeznaczony docelowo na ekspozycje czasowe;
(6) hol wej?ciowy – o powierzchni 560,98 m2;
(7) ci?gi komunikacyjne.
1.4. Szczegó?owe rozmieszczenie poszczególnych modu?ów wystawowych, holu wej?ciowego oraz ci?gów komunikacyjnych w pawilonie wystawowym zosta?o przestawione na rysunku, o którym mowa w pkt 2.1 rozdzia?u VIII regulaminu konkursu.
1.5. Przez „Cytadel? Warszawsk?” nale?y rozumie? zabytkowy obiekt militarny, po?o?ony w Warszawie w Dzielnicy ?oliborz pod adresem „ul. Dymi?ska 13, 01-783 Warszawa”, o powierzchni ok. 35 ha, wpisany „??cznie z murami, bramami i umocnieniami” od 1965 roku do rejestru zabytków pod nr A/59/1, na terenie którego znajduj? si? budynki instytucji wojskowych oraz placówki muzealne, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddzia? Muzeum Niepodleg?o?ci, Muzeum Katy?skie – Oddzia? Muzeum Wojska Polskiego, oraz budowane jest Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polski.
1.6. Przez „opracowanie koncepcji”, stanowi?ce zadanie konkursowe, nale?y rozumie? przedstawienie w pracy konkursowej:
(1) opisu idei ca?ej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego we wszystkich modu?ach wystawowych;
(2) elementów ekspozycji oraz ?cie?ek zwiedzania w dowolnej cz??ci obszaru modu?u wystawowego nr 01, dotycz?cych okresu od pocz?tku panowania Zygmunta III Wazy do ko?ca panowania Jana III Sobieskiego, tj. okresu od roku 1587 do roku 1696;
(3) elementów ekspozycji, dotycz?cych Wiktorii Wiede?skiej z 1683 r. w dowolnej cz??ci obszaru modu?u wystawowego nr 01 na powierzchni nie mniejszej ni? 150 m2 i nie wi?kszej ni? 200 m2, spójnych z pozosta?ymi elementami ekspozycji, dotycz?cymi okresu od roku 1587 do roku 1696;
(4) elementów ekspozycji, dotycz?cych Powstania Styczniowego z 1863 r., w dowolnej cz??ci obszaru modu?u wystawowego nr 02 na powierzchni nie mniejszej ni? 150 m2 i nie wi?kszej ni? 200 m2;
(5) elementów ekspozycji oraz ?cie?ek zwiedzania w ca?ym obszarze modu?u wystawowego nr 04, dotycz?cych broni orientalnej i innych eksponatów orientalnych, przy czym cz??? japo?sk? nale?y zaprojektowa? na powierzchni nie mniejszej ni? 70 m2 i nie wi?kszej ni? 80 m2;
(6) opisu roli multimediów w odniesieniu do poszczególnych elementów ekspozycji we wszystkich modu?ach wystawowych oraz ewentualnie w holu wej?ciowym, z wy??czeniem „Sali wystaw czasowych”.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
(1) atrakcyjno?? formy prezentacji ekspozycji, walory funkcjonalno-przestrzenne oraz warto?ci edukacyjne, przedstawione w pracy konkursowej – waga kryterium – 90 %;
(2) ekonomika i koszty realizacji oraz u?ytkowania rozwi?za? przedstawionych w pracy konkursowej – waga kryterium – 10 %
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
1. W konkursie mog? zosta? przyznane trzy nagrody pieni??ne, dwa wyró?nienia pieni??ne oraz jedna nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej
2. Wysoko?? nagród pieni??nych wynosi:
(1) pierwsza nagroda pieni??na – 180 000,00 PLN brutto (sto osiemdziesi?t tysi?cy z?otych);
(2) druga nagroda pieni??na – 80 000,00 PLN brutto (osiemdziesi?t tysi?cy z?otych);
(3) trzecia nagroda pieni??na – 50 000,00 PLN brutto (pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
3. Wysoko?? ka?dego wyró?nienia pieni??nego wynosi 25 000,00 PLN brutto (dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych).
4. W konkursie mog? zosta? przyznane wyró?nienia honorowe w dowolnej ilo?ci, przy czym przyznanie wyró?nie? honorowych nie powoduje obowi?zku wyp?aty przez organizatora jakichkolwiek ?rodków finansowych uczestnikom, którym te wyró?nienia zosta?y przyznane.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
1. Nagrody pieni??ne i wyró?nienia pieni??ne zostan? wyp?acone w okresie od dnia 11.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r.
2. Wyp?ata nagród pieni??nych i wyró?nie? pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunki bankowe wskazane w cz??ciach identyfikacyjnych prac konkursowych.
3. Nagrody pieni??ne oraz wyró?nienia pieni??ne przed ich wyp?at? zostan? pomniejszone o kwot? podatku, w przypadku gdy z odr?bnych przepisów b?dzie wynika? obowi?zek ich opodatkowania.
4. W przypadku, gdy z przepisów prawa b?dzie wynika? obowi?zek wystawienia i z?o?enia faktury lub innego dokumentu, wyp?ata poszczególnych nagród pieni??nych i wyró?nie? pieni??nych nast?pi nie wcze?niej ni? po z?o?eniu faktury lub innego dokumentu przez uczestnika lub uczestników, któremu lub którym zosta?a przyznana nagroda pieni??na lub wyró?nienie pieni??ne.
5. W przypadku, gdy w karcie identyfikacyjnej zostanie wskazany rachunek bankowy prowadzony poza terytorium RP, organizator przeliczy nagrod? pieni??n? lub wyró?nienie pieni??ne z waluty polskiej na walut? obowi?zuj?c? w kraju prowadzenia rachunku wed?ug ?redniego kursu z tabeli A, og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzaj?cym dzie? polecenia przelewu, a nast?pnie wyp?aci nagrod? pieni??n? lub wyró?nienie pieni??ne w kwocie uzyskanej po dokonaniu przeliczenia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Arch. Ryszard Jurkowski
Witold G??bowicz
Arch. Marcin Kwietowicz
Jerzy Kalina
prof. zw. dr hab. Przemys?aw Krajewski
prof. nadzw. dr hab. Marek Chowaniec
prof. zw. dr hab. Miros?aw Nagielski
Pawe? ?urkowski
Jaros?aw Godlewski
Arch. Szczepan Wro?ski
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
2. Termin sk?adania prac konkursowych up?ywa w dniu 2.9.2019 r. o godz. 15:00.
3. Regulamin konkursu mo?na uzyska? na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.bip.muzeumwp.pl albo w siedzibie Zamawiaj?cego przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa.
4. Warunki udzia?u w konkursie oraz o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunków zosta?y okre?lone w rozdziale III regulaminu konkursu.
5. Uczestnik lub uczestnicy ubiegaj?cy si? o dopuszczenie do udzia?u w konkursie jest lub s? zobowi?zani spe?ni? nast?puj?ce warunki:
(a) posiada? kompetencje do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej;
(b) znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie pracy konkursowej oraz wykonanie zamówienia na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej;
(c) posiada? ?rodki finansowe w banku lub w spó?dzielczej kasie oszcz?dno?ciowo-kredytowej w kwocie nie mniejszej ni? 100 000,00 PLN (sto tysi?cy z?otych) lub posiada? zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 100 000,00 PLN (sto tysi?cy z?otych);
(d) posiada? zdolno?? techniczn? i zawodow? do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej;
(e) wykaza? posiadanie dyplomu uko?czenia jednolitych magisterskich lub dwustopniowych studiów wy?szych na kierunku „historia” lub stopnia naukowego „doktora” w zakresie historii lub stopnia naukowego „doktora habilitowanego” w zakresie historii lub tytu?u naukowego „profesora” w zakresie historii lub wykaza? dysponowanie co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? dyplom uko?czenia jednolitych magisterskich lub dwustopniowych studiów wy?szych na kierunku „historia” lub stopie? naukowy „doktora” w zakresie historii lub stopie? naukowy „doktora habilitowanego” w zakresie historii lub tytu? naukowy „profesora” w zakresie historii;
(f) nie podlega? wykluczeniu z konkursu oraz z post?powania o udzielenie zamówienia na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej;
(g) wykaza?, ?e nie otwarto likwidacji uczestnika, ani nie og?oszono jego upad?o?ci.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. Odwo?anie wnosi si?:
1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych;
2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie stawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób – w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych;
2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych;
3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:
1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 stawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Muzeum Wojska Polskiego
Warszawa
Polska
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
26/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen