Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcję pomnika Premiera Jana Olszewskiego , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031769
Tag der Veröffentlichung
28.05.2021
Aktualisiert am
02.02.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Künstler*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
15.06.2021
Preisgerichtssitzung
12.01.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Studio Rzeźby Maciej Jagodziński-Jagenmeer

Gewinner

Mariusz Skwara, Sebastian Skwara, Monika Lewandowska –
wspólnicy spółki Granity Skwara Group S.C.

Gewinner

Pracownia Rzeźby FORMA Karol Badyna

Gewinner

Jan Kuraciński – Warszawa
Antoni Szubski – Kopanino
Błażej Szurkowski – Koziegłowy
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste Konzept für das Denkmal auszuwählen - eine Skulptur zum Gedenken an Premierminister Jan Olszewski, einen herausragenden Politiker, Premierminister in den Jahren 1991-1992, Ritter des Ordens des Weißen Adlers und Ehrenbürger der Hauptstadt Warschau.

Das Denkmal soll sich auf dem Gelände der Kanzlei des Ministerpräsidenten befinden - in Warschau in der Al. Ujazdowskie 1/3 (Grundstück Nr. 77/4, Bezirk 5-05-11), eingetragen im Denkmalregister unter der Nr. 1597-A - aufgrund des Beschlusses des Woiwodschaftsdenkmalpflegers vom 15.09.1995, auf dem Gelände der Stanisławów-Siedlung, eingetragen im Denkmalregister unter der Reg.-Nr. A-543 aufgrund des Beschlusses vom 1. Juli 1965.

3 Konzeptionelle Leitlinien:
1) Die für das Denkmal vorgesehene Fläche befindet sich am Haupteingang des Sitzes der Kanzlei des Ministerpräsidenten in der Al. Ujazdowskie 1/3 [rechts vom Haupteingang des Gebäudes, wie auf der Karte, die die Anlage 8 der Geschäftsordnung bildet, angegeben (der Auftraggeber beabsichtigt, den auf der Karte eingezeichneten Laternenpfahl zu entfernen oder zu versetzen)];
2) Die vom Denkmal eingenommene Fläche (zusammen mit dem Sockel und der befestigten Fläche um das Denkmal) beträgt ca. 9 m2;
3) die Höhe des Denkmals (einschließlich des Sockels) - bis zum Fassadengesims, das das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Gebäudes trennt, an dem das Denkmal aufgestellt werden soll, d.h. ca. 4,5 m;
4) Installation der Beleuchtung des Denkmals, die von der bestehenden elektrischen Schaltanlage im KPRM-Gebäude gespeist werden soll.

Zadanie konkursowe
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika - rzeźby figuralnej, upamiętniającej Premiera Jana Olszewskiego, wybitnego polityka, Prezesa Rady Ministrów w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego, honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Pomnik ma być zlokalizowany na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – położonej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3 (działka ewidencyjna nr 77/4 z obrębu 5-05-11), wpisanej do rejestru zabytków pod nr 1597-A – na mocy Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15.09.1995 r. znajdującej się na terenie Stanisławowskiego założenia urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr. rej. A-543 decyzją z 1 lipca 1965 r.

3. Wytyczne do koncepcji:
1) teren przeznaczony pod pomnik znajduje się przy głównym wejściu do siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 [po prawej stronie od wejścia głównego do budynku, jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu (Zamawiający przewiduje usunięcie lub przesunięcie latarni zaznaczonej na mapie)];
2) powierzchnia zajmowana przez pomnik (wraz z cokołem i utwardzoną nawierzchnią wokół pomnika) to ok. 9 m2;
3) wysokość pomnika (wraz z cokołem) – maksymalnie do gzymsu elewacyjnego oddzielającego parter i pierwsze piętro w budynku, przy którym będzie ustawiony pomnik tj. ok. 4,5 m;
4) instalacja oświetlenia/iluminacji pomnika - zasilane z istniejącej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w budynku KPRM.
28/05/2021    S102
Polska-Warszawa: Us?ugi ?wiadczone przez rze?biarzy
2021/S 102-268988
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261645000
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3
Miejscowo??: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Chabrowska
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Tel.: +48 226947138
Faks: +48 226947953
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.gov.pl/web/premier/postepowania-wszczete2
Adres profilu nabywcy: www.kprm.gov.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.gov.pl/web/premier/postepowania-wszczete2
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? drog? elektroniczn? za po?rednictwem: przetargi-mc.ezamawiajacy.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na koncepcj? pomnika Premiera Jana Olszewskiego
Numer referencyjny: K-3/2020
II.1.2) G?ówny kod CPV
92312230 Us?ugi ?wiadczone przez rze?biarzy
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45212314 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pami?ci
92312200 Us?ugi ?wiadczone przez autorów, kompozytorów, rze?biarzy, animatorów kultury oraz pozosta?ych artystów
71220000 Us?ugi projektowania architektonicznego
II.2.4) Opis zamówienia:
Celem konkursu jest wy?onienie najlepszej koncepcji pomnika - rze?by figuralnej, upami?tniaj?cej Premiera Jana Olszewskiego, wybitnego polityka, Prezesa Rady Ministrów w latach 1991–1992, Kawalera Orderu Or?a Bia?ego, honorowego obywatela miasta sto?ecznego Warszawy. Pomnik ma by? zlokalizowany na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – po?o?onej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3 (dzia?ka ewidencyjna nr 77/4 z obr?bu 5-05-11), wpisanej do rejestru zabytków pod nr 1597-A – na mocy Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15.09.1995 r. znajduj?cej si? na terenie Stanis?awowskiego za?o?enia urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr. rej. A-543 decyzj? z 1 lipca 1965 r.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej oraz podmioty te wyst?puj?ce wspólnie, które:
a) nie podlegaj? wykluczeniu z udzia?u w konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj?cych si? o udzia? w konkursie wymóg ten musi spe?ni? ka?dy z Uczestników z osobna;
b) spe?niaj? warunki udzia?u w konkursie tj. posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, dysponuj? potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do nale?ytego wykonania zamówienia publicznego planowanego do udzielenia po zamkni?ciu konkursu, w szczególno?ci osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w specjalno?ci architektonicznej do projektowania bez ogranicze?.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj?cych si? o udzia? w konkursie warunek mo?e by? spe?niony ??cznie. W celu spe?nienia warunku Uczestnik konkursu mo?e polega? na zasobach innych podmiotów.
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, dysponuj? potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do nale?ytego wykonania zamówienia publicznego planowanego do udzielenia po zamkni?ciu konkursu, w szczególno?ci osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w specjalno?ci architektonicznej do projektowania bez ogranicze?.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Warto?ci artystyczne – 40
Warto?ci ideowe, w tym g??bia przekazu i czytelno?? ideowa upami?tnienia – 30
Warto?ci przestrzenne, w tym sposób zagospodarowania terenu, trwa?o?? i odporno?? przyj?tych rozwi?za? na eksploatacj? w warunkach miejskich – 20
Realno?? wykonania oraz umiej?tno?? dostosowania przyj?tych rozwi?za? projektowych do wielko?ci planowanych kosztów realizacji – 10
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
1) I miejsce – 26 000,00 PLN i zaproszenie do negocjacji umowy – w trybie zamówienia z wolnej r?ki na projekt wykonawczy i realizacj? pomnika;
2) II miejsce – 16 000,00 PLN;
3) III miejsce – 11 000,00 PLN;
4) IV miejsce – 7 000,00 PLN.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
1. Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygni?cia konkursu.
2. W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji umowy w trybie zamówienia z wolnej r?ki, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym ni? 15 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygni?cia konkursu.
3. Je?eli negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r?ki z autorem wybranej pracy konkursowej nie doprowadzi?y do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj?cy mo?e zaprosi? do negocjacji w tym trybie Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzyma?a drug? w kolejno?ci najwy?sz? ocen?.
4. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, opracowa? studialnych oraz prac konkursowych, z zastrze?eniem § 12 ust. 7 regulaminu konkursu.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Antoni Macierewicz
Stanis?aw S?onina
Jan Kucz
Urszula Bednarz-Brzozowska
Jakub Lewicki
Jan Majle
Piotr Naimski
Bartosz Kownacki
Robert Gut
Piotr Andrzejewski
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Uczestnikom konkursu, których interes dozna? lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów uPzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX uPzp. 1. Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
24/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen