Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice , Košice/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033684
Tag der Veröffentlichung
01.03.2022
Aktualisiert am
19.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
17.06.2022 14:00
Abgabetermin
17.06.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
29.07.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis / Gewinner

GEOME3 s.r.o., Bratislava

2. Preis

ATOMstudio

3. Preis

Eastbrothers architects s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwurf der am besten geeigneten architektonischen Lösung für den Wettbewerbsgegenstand, die den in den Wettbewerbsbedingungen enthaltenen Anforderungen des Auftraggebers entspricht.

Gegenstand des Wettbewerbs ist eine architektonische Lösung für die komplexe Renovierung des Forgáč-Palastes - des Hauptgebäudes der Staatlichen Wissenschaftlichen Bibliothek in Košice.

Standort (Gebiet): Das Gebäude des Forgáč-Palastes - das Hauptgebäude der Staatlichen Wissenschaftlichen Bibliothek in Košice, Hlavná 10, Grundstück Nr. 126. Die Generalsanierung des 180 Jahre alten Gebäudes der Staatlichen Wissenschaftlichen Bibliothek in Košice ist aus mehreren Gründen notwendig, aber der wichtigste ist, dass wir es zu einer Bibliothek machen wollen, die nicht mehr Es geht nicht nur darum, Bücher auszuleihen und aufzubewahren, sondern auch darum, einen angenehmen Ort zum Lernen, Treffen und Kaffeetrinken zu schaffen.

Návrh najvhodnejšieho architektonického riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, ktoré boli obsiahnuté v súťažných podmienkach.

Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie komplexnej obnovy Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Miesto (riešené územie): Objekt Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Hlavná 10, parcela č. 126.Generálna rekonštrukcia 180 rokov starej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach je nevyhnutná z viacerých dôvodov, ale ten najdôležitejší je v tom, že sa chceme zmeniť na knižnicu, ktorá už nie je len o výpožičke a skladoch kníh, ale aby sa stala príjemným miestom na vzdelávanie, stretnutie a posedenie pri káve.

Jury
Prof. Zdeněk Fránek
Štefan Polakovič
Martin Skoček
Darina Kožuchová
Andrej Svorenčík
01/03/2022    S42

Slovensko-Košice: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 042-109768

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164674

Poštová adresa: Hlavná 10

Mesto/obec: Košice - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 04230

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing.Gabriela Pelikánová

E-mail: gabriela.pelikanova@svkk.sk

Telefón: +421 918245873

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3915
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437272
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18106/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: právnická osoba podľa § 7 ods.1 písm. d)
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Referenčné číslo: 773/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov " Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach" , projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 - 257 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, vyhlášky ÚVO 157/2016 Z.z a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov. vyhlásená pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov. Cieľom súťaže návrhov (ďalej len súťaž) je nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Autorizovaný architekt podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo ekvivalent, právnej úpravy platnej v mieste sídla, podnikania, či inej adresy účastníka. Požaduje sa spôsobilosť na dodanie nadväzujúcej zákazky vrátane oprávnenia na vypracovanie ďalších fáz projektovej dokumentácie.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1. "Kvalita architektonického riešenia " , ktorá zahŕňa pamiatkové, funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu.

Porota väčšinovým hlasovaním na základe diskusie pridelí každému návrhu poradie v hodnotení návrhov podľa hodnotenia návrhu vo vzťahu ku kritériu uvedenému v bode 1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/06/2022
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Účastníkom budú udelené ceny:

1. miesto: 8 000,- €

2. miesto: 5 000,- €

3. miesto: 3 000,- €

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Porota nebude udeľovať odmeny ostatným účastníkom. Zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Prof. Ing. arch. Zděnek Fránek
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Martin Skoček
PhDr. Darina Kožuchová
Ing. Mgr. Andrej Scorenčík
Ing. arch. Branislav Ivan ( náhradník)
PhDr. Daniela Džuganová ( náhradník)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s účastníkmi/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE a poštou v neprehľadnom obale, ktorý musí byť uzavretý prelepený, prípadne zapečatený proti nežiadúcemu otvoreniu. Návrh je možné doručiť osobne, poštou, prípadne kuriérom. Na obale nesmú byť uvedené identifikačné údaje ani značky, ktorými by mohlo dôjsť k porušeniu anonymity súťaže.

2. Na túto verejnú súťaž návrhov nadväzuje priame rokovacie konanie podľa §81 písm. h) a §82 ZVO.

3. Vyhlasovateľ súťaže uzavrie v priamom rokovacom konaní s víťazom súťaže zmluvu o dielo na spracovanie architektonickej štúdie a získanie potrebných oprávnení k využitiu autorských práv k tejto štúdii.

4.Zmluva s úspešným uchádzačom na vypracovanie ďalších fáz projektovej dokumentácie (napr.: projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, projekt realizácie stavby) bude uzatvorená na základe priameho rokovacieho konania až po nadobudnutí disponibilných finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa pre vyhlasovateľa súťaže.

5. Proces verejného obstarávania je v Slovenskej republiky regulovaný zákonom343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/právne-predpisy.

6.Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

 

Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitosti a lehôt sú uvedené v zákone 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen