Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu , Piekarach Śląskich/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032290
Tag der Veröffentlichung
06.08.2021
Aktualisiert am
14.01.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
26 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
25.08.2021
Preisgerichtssitzung
11.01.2022

1. Preis

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

2. Preis

JSK Architekci Sp. z o.o.

3. Preis

HyperProject Anna Kowal
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Celem dwuetapowego Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji Zamawiającego, składającej się z trzech oddzielnych etapów i obejmującej obiekty sportowe w Piekarach Śląskich. Lokalizacja przedsięwzięcia to obszar dawnej kopalni Szarlej, położony na północ od ul. Solidarności. Zakres konkursu obejmuje:

„Zakres Urbanistyczny” – zakres ideowy, obejmujący obszar dawnej kopalni Szarlej, o powierzchni 15,27 ha. Założenia projektowe nagrodzonych Prac Konkursowych posłużą Zamawiającemu/Organizatorowi do formułowania wytycznych do zagospodarowania terenów objętych Zakresem Urbanistycznym.

„Zakres Architektoniczny” - zakres realizacyjny obejmujący trzy etapy inwestycji - kompleks sportowy składający się z krytego basenu (etap A), strefy spa, fitness, ścianki wspinaczkowej i siłowni (etap B) oraz oraz hali sportowej i strzelnicy (etap C), a także zagospodarowanie pasa zieleni izolacyjnej w północnej części obszaru opracowania (etap B, pow. 0,58 ha).
06/08/2021    S151
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Piekary Śląskie: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

2021/S 151-402559

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Adres pocztowy: ul. Bytomska 84

Miejscowość: Piekary Śląskie

Kod NUTS: PL228 Bytomski

Kod pocztowy: 41-940

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Holewa

E-mail: bzp@piekary.pl

Tel.: +49 323939379

Faks: +49 323939379

Adresy internetowe:

Główny adres: piekary.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: josephine.proebiz.com/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.

Numer referencyjny: BZP.271-25/IG/21
II.1.2)Główny kod CPV
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:


Celem dwuetapowego Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji Zamawiającego, składającej się z trzech oddzielnych etapów i obejmującej obiekty sportowe w Piekarach Śląskich. Lokalizacja przedsięwzięcia to obszar dawnej kopalni Szarlej, położony na północ od ul. Solidarności. Zakres konkursu obejmuje:

„Zakres Urbanistyczny” – zakres ideowy, obejmujący obszar dawnej kopalni Szarlej, o powierzchni 15,27 ha. Założenia projektowe nagrodzonych Prac Konkursowych posłużą Zamawiającemu/Organizatorowi do formułowania wytycznych do zagospodarowania terenów objętych Zakresem Urbanistycznym.

„Zakres Architektoniczny” - zakres realizacyjny obejmujący trzy etapy inwestycji - kompleks sportowy składający się z krytego basenu (etap A), strefy spa, fitness, ścianki wspinaczkowej i siłowni (etap B) oraz oraz hali sportowej i strzelnicy (etap C), a także zagospodarowanie pasa zieleni izolacyjnej w północnej części obszaru opracowania (etap B, pow. 0,58 ha).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:


Etap I (Opracowania Studialne)

1) Potencjał i elastyczność rozwiązań urbanistycznych w „Zakresie Urbanistycznym” (10%)

2)Trafność i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w „Zakresie Architektonicznym” (30%):

3)Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań (30%)

4)Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań i rozwiązania proekologiczne (30%)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:


architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 5
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


1) Adekwatność i elastyczność rozwiązań zaproponowanych w „Zakresie urbanistycznym” (10%)

2) Trafność i atrakcyjność rozwiązań projektowych w „Zakresie Architektonicznym” (30%)

3) Funkcjonalność i elastyczność zaproponowanych rozwiązań (30%)

4) Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań, rozwiązania energooszczędne i proekologiczne (30%)

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 01/09/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


I nagroda – 35 000,00 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych),

II nagroda – 25 000,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

III nagroda – 15 000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Pracy Konkursowej.

Uczestnicy, których Opracowania Studialne zostały zakwalifikowane przez Sąd Konkursowy do drugiego etapu Konkursu i złożą w terminie Pracę Konkursową spełniającą warunki Regulaminu, otrzymają zwrot kosztów w wysokości 15 000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:


Nagrody pieniężne i zwrot kosztów podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami, w szczególności:

1) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Paweł Majkusiak
Mariusz Szczuraszek
Maksym Potapow
Joanna Bańkowska
Oskar Grąbczewski
Wojciech Krawczyk
Łukasz Marcinkowski
Anna Piotrowska
Marta Krzyżanowska
Adam Maruszczyk
Zygmunt Myrcik
arch. Katarzyna Rokicka-Muller
arch. Robert Skitek
Katarzyna Szczygłowska
Łukasz Tomczyk
Tomasz Wesołowski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ulica Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ulica Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 2245877701

Faks: +48 2245877701
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


Zgodnie z art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ulica Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 2245877701

Faks: +48 2245877701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen