Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Arkitektkonkurrence om klimasikring af Vestbyen , Aalborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033030
Tag der Veröffentlichung
06.12.2021
Aktualisiert am
06.05.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
05.01.2022
Preisgerichtssitzung
29.04.2022

Gewinner

C.F. Møller Architects, Aarhus

Gewinner

JAJA Architects ApS, Kopenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadtverwaltung von Aalborg hat einen Architekturwettbewerb zu dem Thema durchgeführt, wie die Weststadt von Aalborg gegen den künftigen Anstieg des Meeresspiegels und gegen Überschwemmungen gesichert werden kann und wie die maritimen Qualitäten und das Erholungsangebot des Gebiets gestärkt werden können.
Das Wettbewerbsgebiet befindet sich in Aalborg Vestby zwischen Jernbanebroen und Vestre Fjordvej.

Konkurrenceopgave
Aalborg Kommune har gennemført en arkitektkonkurrence om hvordan Aalborg Vestby kan sikres mod fremtidige havvandsstigninger og oversvømmelser samt et løft til områdets maritime kvaliteter og rekreative tilbud.
Konkurrenceområdet er beliggende i Aalborg Vestby mellem Jernbanebroen og Vestre Fjordvej.
06/12/2021    S236

Danmark-Nørresundby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 236-622520

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, By - og Landskabsforvaltningen

Postadresse: Stigsborg Brygge 5

By: Nørresundby

NUTS-kode: DK050 Nordjylland

Postnummer: 9400

Land: Danmark

Kontaktperson: Thomas Birket-Smith

E-mail: thomas.birket-smith@aalborg.dk

Telefon: +45 25202040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zwcizqurfu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Arkitektkonkurrence om klimasikring af Vestbyen, Aalborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71421000 Landskabsarkitekturarbejder
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune igangsætter – i samarbejde med Realdania og Kystdirektoratet - klimasikring af den vestlige havnefront og inviterer til prækvalifikation forud for en arkitektkonkurrence for en kvalificeret vision for, hvordan Aalborgs Vestby kan sikres mod fremtidige havvandsstigninger og oversvømmelser samt et løft til områdets maritime kvaliteter og rekreative tilbud.

Konkurrenceområdet er beliggende i Aalborg Vestby mellem Jernbanebroen og Vestre Fjordvej.

Konkurrenceforslagene skal indeholde et kvalificeret forslag til kystbeskyttelse af både selve projektområdet, men også de bagvedliggende og tilgrænsende byområder.

Som led i forslaget skal der udarbejdes en helhedsplan for området, der udover ideer til kystbeskyttelse indeholder forslag til at styrke områdets grønne og blå kvaliteter. Desuden skal der udarbejdes en adaptiv klimastrategi som skal sikre helhedsplanens tilpasningsdygtighed over tid. Strategien tager udgangspunkt i en DAPP-analyse.

Efter konkurrenceforslag er afleverede og vindere udpeget, gennemføres et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med henblik på at indgå aftale om udarbejdelse af helhedsplan og projektering, mv.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

 

Fremgår af Bestemmelser om prækvalifikation som er uploadet på adressen i pkt. I.1

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

 

Vil fremgå af Konkurrenceprogrammet, som uploades efter prækvalifikationen.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 25/01/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

 

Der vil blive betalt vederlag. Dette fremgår af Bestemmelser om prækvalifikation.

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Byrådsmedlem og rådmand Jan Nymand Thaysen
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
Stadsingeniør Mette Skamris Holm
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen
Fagdommer landskabsarkitektur (udpeges efter prækvalifikation)
Fagdommer kystbeskyttelse (udpeges efter prækvalifikation)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal tilmelde sig på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zwcizqurfu

Vejledningsvideoen i brug af ansøgningssystemet, iBinder, findes på: http://ibinder-1.wistia.com/medias/6pd851rm8y. Hvis der opstår tekniske problemer i forbindelse med tilmelding eller upload af ansøgning, mv. kan iBinders support kontaktes på 89 88 78 30 eller via deres chat (taleboblen i nederste venstre hjørne). Det bemærkes, at iBinder ikke anvendes til offentliggørelse af udbudsmaterialet.

ESPD er vedlagt på iBinder som Xml-fil til udfyldelse og som pdf. fil. I skal importere XML filen ind i ESPD formuleret på iBinder. Vejledning kan ses på følgende link: https://www2.ibinder.com/da/hjaelpevideoer/klassisk-ibinder/?wvideo=zklaxve1h5

Der henvises endvidere til Bestemmelser om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud

Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17

By: København Ø

Postnummer: 2100

Land: Danmark

E-mail: klfu@klfu.dk

Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby

Postnummer: 2500

Land: Danmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen