Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kino Palace , Nitra/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026865
Tag der Veröffentlichung
24.06.2019
Aktualisiert am
29.09.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.09.2019
Preisgerichtssitzung
10.09.2019

Gewinner

Livinark s. r. o., Košice

2. Preis

Martin Simonides, Bratislava

3. Preis

Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava

Anerkennung

winwin architects s. r. o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Designwettbewerbs ist die architektonische Gestaltung der Rekonstruktion des Kina Palace in Nitra.

Konkurenčné úloha
Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.
21/06/2019    S118    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Nitra: Architektonické a súvisiace služby
2019/S 118-290347
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Nitra
00308307
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Šarmír
Telefón: +421 903299288
E-mail: sarmir@obstarame.sk
Fax: +421 376511931
Kód NUTS: SK023
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nitra.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: josephine.proebiz.com/sk/tender/4074/summary
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na nasledujúcej adrese:
obstaráme, s.r.o.
Kupeckého 5
Bratislava
821 08
Slovensko
E-mail: sarmir@obstarame.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nitra.sk/
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Kino Palace v Nitre
Referen?né ?íslo: OL19NSN35
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.
Miesto (riešené územie): Objekt Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti autorizovaného architekta pod?a zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita architektonického riešenia - zah??a v sebe aj pamiatkové, funk?né a prevádzkové riešenie, technickú a ekonomickú realizovate?nos? návrhu
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 03/09/2019
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledovné ceny:
1. miesto: 9 000 EUR
2. miesto: 5 400 EUR
3. miesto: 3 600 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Morav?íková
Ing. arch. Martin Jan?ok
Mgr. art. Tomáš Tokar?ík
Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch.Viktor Šabík

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Vyhlasovate? bude v sú?aži návrhov postupova? v súlade s ust. § 20 ZVO a komunikácia bude prebieha? elektronicky, jedinou výnimkou je predloženie návrhov, kde bude vyhlasovate? postupova? a v súlade s ustanovením § 20 ods.7 písm. c) ZVO a návrhy ú?astníci predložia v listinnej podobe.
Komunikácia ú?astníka so sekretárom sú?aže a vyhlasovate?om bude prebieha? písomne elektronicky prostredníctvom systému Josephine na adrese josephine.proebiz.com/sk/tender/4074/summary. Komunikácia a v sú?aži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme Josephine a tiež identifikáciu a autentifikáciu ú?astníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii ú?astníka sú uvedené na adrese: files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf;
Odpove? na každú v?as doru?enú žiados? o vysvetlenie sú?ažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým známym ú?astníkom, prostredníctvom systému Josephine a zárove? bude zverejnená v profile verejného obstarávate?a na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a na webovej stránke www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401. Predmetom komunikácie nesmú by? informácie, ktoré by narušili anonymitu ú?astníkov.
Sú?ažné podmienky vrátane ich príloh (sú?ažných pomôcok) je možné získa? na webovej adrese sú?aže návrhov www.2021.sk/kinopalace a v profile verejného obstarávate?a vyhlasovate?a na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401. Vyhlasovate? poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k sú?ažným podmienkam, vrátane všetkých príloh, ktoré sú tvorené aj sú?ažnými pomôckami.
Predpokladaná hodnota zákazky ur?ená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 172 132,63 EUR bez DPH.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

19/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen