Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Keerbergen, sociaal woonproject 'Het Voorbroek - Broekelei' , Herent/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032340
Tag der Veröffentlichung
16.08.2021
Aktualisiert am
23.12.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
16.09.2021
Preisgerichtssitzung
14.12.2021

Gewinner

A33 architecten
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Keerbergen, sociaal woonproject 'Het Voorbroek - Broekelei'.
De opdracht heeft als doel een projectteam aan te duiden voor de architectuur, publieke ruimte en werfopvolging.
20/08/2021    S161

België-Herent: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 161-425067

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 157-416773)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so

Nationaal identificatienummer: 0405.774.754_29455

Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18

Plaats: Herent

NUTS-code: BE242 Arr. Leuven

Postcode: 3020

Land: België

E-mail: jvandebon@swleuven.be

Telefoon: +32 16316200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.swleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420154

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Keerbergen, sociaal woonproject 'Het Voorbroek - Broekelei'

Referentienummer: SWaL-Het_Voorbroek-Broekelei-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

 

De opdracht heeft als doel een projectteam aan te duiden voor de architectuur, publieke ruimte en werfopvolging

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 157-416773

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

 

Het bestekdocument werd nogmaals toegevoegd aan het dossier.
16/08/2021    S157

België-Herent: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 157-416773

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so

Nationaal identificatienummer: 0405.774.754_29455

Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18

Plaats: Herent

NUTS-code: BE242 Arr. Leuven

Postcode: 3020

Land: België

E-mail: jvandebon@swleuven.be

Telefoon: +32 16316200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.swleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420154
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420154
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SWaL-Het_Voorbroek-Broekelei-F12
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Keerbergen, sociaal woonproject 'Het Voorbroek - Broekelei'

Referentienummer: SWaL-Het_Voorbroek-Broekelei-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

De opdracht heeft als doel een projectteam aan te duiden voor de architectuur, publieke ruimte en werfopvolging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

Projectteam vertegenwoordigd door een architect

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

zie bestek

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:

 

Er wordt een vergoeding van 1.500,00 euro voorzien (vrij

van BTW)

IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Eerste Aanleg

Postadres: Smoldersplein 5

Plaats: Leuven

Postcode: 3000

Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen