Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kandidatuur architect voor opmaken Vervangingsbouw - Stene „Het Nieuwe Nest“ , Ostende/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023503
Tag der Veröffentlichung
21.03.2018
Aktualisiert am
21.03.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
4 Arbeiten
Bewerbungsschluss
22.08.2017
Preisgerichtssitzung
20.03.2018

Gewinner

Ampe.trybou Architecten bvba, Oudenburg, Belgien
Volt architecten, Gent, Belgien
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
De Oostendse Haard, Belgien

Wettbewerbsaufgabe
Selectie voor aanstellen architect voor opmaken van Vervangingsbouw te Stene Het Nieuwe Nest. Ligging site: Arendstraat 2 -24, Havikstraat 38-58, Sperwerstraat 1-5, Spechtstraat 1-5 en Meesstraat 1-5 + garageboxen. De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium van bijna 1500 woningen en appartementen gelegen op het grondgebied Bredene en Oostende. De woninggroep is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed VIOE, vanwege het homogeen geheel, interactie met publieke ruimte, type gebouw en gevel.

De maatschappij heeft als doel:
1o de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2o bij te dr...(zie opdrachtdocumenten)
17/06/2017    S115    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren  Belgien-Ostende: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2017/S 115-232725
Wettbewerbsbekanntmachung
Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
De Oostendse Haard
Nieuwpoortsesteenweg 205
Zu Händen von: Mevrouw Vanessa Vens
8400 Oostende
Belgien
Telefon: +32 59702954
E-Mail: info@oostendsehaard.woonnet.be
Fax: +32 59808091
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: www.socialehuisvestingoostende.be
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: sociale huisvestingsmaatschappij
1.3) Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
1.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den öffentlichen Auftraggeber / den Auftraggeber:
Kandidatuur architect voor opmaken vervangingsbouw — Stene „Het Nieuwe Nest”.
II.1.2) Kurze Beschreibung:
Selectie voor aanstellen architect voor opmaken van vervangingsbouw te Stene „Het Nieuwe Nest”.
Ligging site: Arendstraat 2 -24, Havikstraat 38-58, Sperwerstraat 1-5, Spechtstraat 1-5 en Meesstraat 1-5 + garageboxen.
De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium van bijna 1 500 woningen en appartementen gelegen op het grondgebied Bredene en Oostende.
De woninggroep is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed VIOE, vanwege het homogeen geheel, interactie met publieke ruimte, type gebouw en gevel.
De maatschappij heeft als doel:
1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen.
Sedert de jaren 1956 actief is met de bouw van sociale huisvesting in de wijk Stene.
De wijk Stene is ten zuiden van de Conterdam gelegen, tussen de Gistelsesteenweg en de Schaperijkkreek.
Het grootste probleem van deze wijk is dat er vooral woningen zijn met 3 of 4 slaapkamers.
Op dit moment is het aanbod op totaal van 195 woongelegenheden als volgt:
32 woongelegenheden zijn studio's,
0 woongelegenheden met 1 slaapkamer;
17 woongelegenheden met 2 slaapkamers;
92 woongelegenheden met 3 slaapkamers;
53 woongelegenheden met 4;
1 woongelegenheid met 8 slaapkamers.
Er is ook 1 buurthuis aanwezig binnen deze wijk.
Binnen deze wijk kunnen alleenstaande kandidaten enkel in de studio's terecht, nochtans leren de statistieken ons dat er een grote vraag is naar 1 slaapkamer woongelegenheden.
Het aanbod van woongelegenheden met 1 slaapkamer dient er te komen. De toenemende vergrijzing van de wijk vereist ook een antwoord van de Oostendse Haard.
Daarom wordt er door de Oostendse Haard op wijk niveau gekeken hoe het aanbod hierop kan afgestemd worden, dit door nieuwbouw, vervangingsbouw en renovatieprojecten te realiseren.
Het vooropgestelde bouwplan vervangingsbouw Stene „Het Nieuwe Nest”, dient in 2 fasen uitgevoerd te worden zodat er een interne verhuisbeweging kan plaats vinden.
Hierdoor dienen er in de eerste fase vooral woningen gebouwd te worden.
Bouwplan ziet er als volgt uit:
Het bouwen van minstens 62 woongelegenheden:
Fase 1 (Meesstraat, Sperwerstraat en Spechtstraat):
— 1 woning type 8 slaapkamers /9 personen,
— 9 woningen type 4 slaapkamers /5 personen,
— 6 appartementen type 1 slaapkamers / 2 personen volgens het principe levenslang wonen,
— 6 appartementen type 2 slaapkamer / 3 personen volgens het principe levenslang wonen.
Fase 2 (Arendstraat en Havikstraat):
— 19 appartementen type 1 slaapkamers / 2 personen volgens het principe levenslang wonen,
— 18 appartementen type 2 slaapkamer / 3 personen volgens het principe levenslang wonen,
— 1 appartementen type 1 slaapkamers / 2 personen aangepast aan mindervalide personen,
— 2 appartementen type 2 slaapkamer / 3 personen aangepast aan mindervalide personen,
— 1 buurthuis centraal in de wijk,
— min. 36 garageboxen.
De Oostendse Haard wil dat de ontwerper rekening houdt met de volgende accenten:
— de realisatie van een logisch degelijk en duurzaam ontwerp, waarbij budgetvriendelijke architectuur, maar ook duurzaamheid en degelijkheid van ontwerpen primeert;
— een ontwerp waarin een gefaseerde aanpak van de werken wordt voorzien. De eerste zone dat aangepakt dient te worden is de Mees-, Specht- en Sperwerstraat.
De meeste woningen in deze straten zijn reeds onbewoond;
— een interessant project waarin de ontwerper kwalitatieve woningbouw brengt, maar waarin hij door de omvang en ligging, een beeldbepalende invulling in de wijk ontwerpt;
— de huidige bebouwing van de site staat op de lijst van bouwkundig erfgoed, het nieuwe project dient de oorspronkelijke bebouwing te overtreffen.
De ligging in de tuinwijk vraagt om een perfect samenspel met groene omgeving.
II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
Juridische situatie — vereiste bewijsstukken (toegangsrecht):
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat de inschrijver:
— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Machtiging voor ondertekening in geval van vennootschap (via kopie akte).
Financiële draagkracht — vereiste bewijsstukken (selectiecriteria):
* In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Een bewijs van een verzekering tegen beroepsfouten, met pertinente minimumdekking voor betreffend project (max. 3 maand oud).
Technische bekwaamheid — vereiste bewijsstukken (selectiecriteria):
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
Extra selectiecriteria:
Om opgenomen te worden op de kandidatenlijst dient de inschrijver minstens 80/130 behalen.
Indien er meer dan 5 inschrijvers de kandidatenlijst behalen zal er door een jury (van min 3 personen) op basis van referenties en portfolio 5 kandidaten geselecteerd worden.
Voor de selectie project op volgende criteria:
* Formulier referentieproject (min. 3 en max. 5 referenties, uitgevoerd de laatste 5 jaar, waarvan min. 2 referenties van uitgevoerde projecten voor VMSW, met attest vakbekwaamheid, ondertekend door de bouwheer). De inschrijver gebruikt uitsluitend het toegevoegd formulier bijlage 2.
— Beoordeling referentieprojecten:
Nieuwbouwprojecten: Indien er 2 referentieprojecten + attest vakbekwaamheid uitgevoerd voor de VMSW, uitgevoerd de laatste 5 jaar krijgt de inschrijver hiervoor 21 /30. Per bijkomende referentieproject met attest vakbekwaamheid voor een project van de VMSW van de laatste 5 jaar krijgt men telkens 3 extra punten (met een max. van 30/30).
— Beoordeling „ervaring in kostenbeheersing in ontwerp”: op basis van referentieprojecten.
Er zal gerekend worden met het gemiddelde van door de bouwheer ondertekende referenties in samenwerking met de VMSW, met volgende formule: 15 +(((1-(bestelbedrag/ramingsbedrag voorontwerp)) x 100), met een maximum van 15/15 en een minimum van 0/15.
— Beoordeling „ervaring in kostenbeheersing in uitvoering”: op basis van referentieprojecten.
Er zal gerekend worden met het gemiddelde van door de bouwheer ondertekende referenties in samenwerking met de VMSW, met volgende formule: 15 +(((1-(uitvoeringsbedrag/bestelbedrag)) x 100), met een maximum van 15/15 en een minimum van 0/15.
Indien er meer dan 5 referenties worden voorgelegd, zal enkel rekening worden gehouden met de eerste 5 referenties. Het gaat hier niet om de veelheid aan referenties, maar wel om de kwaliteit ervan. De referentieprojecten die worden opgegeven verwijzen steeds naar de prestaties van de inschrijver (en/of zijn voltallige team). Referenties die enkel verwijzen naar prestaties van onderaannemers afzonderlijk zullen niet in rekening worden gebracht.
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de bezorgde informatie eventueel te controleren via contactopname met de in referenties vermelde opdrachtgevers.
* Portfolio van het architectenbureau, max. 7 pagina's formaat A4 enkelzijdig waarin volgende zaken vermeld worden: Motivatie inschrijving, samenstelling architectenbureau, anciënniteit en functie personeel, overzicht specialisaties, bijzondere referenties, ….
— Beoordeling portfolio: het ingediende portfolio wordt beoordeeld door een jury van min. 3 personen (de directeuren/of voorzitter, bijgestaan door 1 of 2 bedienden van de dienst project en onderhoud van de sociale huisvestingsmaatschappij de Oostendse Haard), maximaal 50 punten te verdienen.
* Verklaren bij deze akkoord te gaan met:
— de richtlijnen van de VMSW te volgen (bijkomend info vindt u op de site: www.vmsw.be);
— de vooropgestelde termijnen van de VMSW;
— de oppervlakte- en prijsnormen en onderrichtingen van de website VMSW: www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Ontwerp-en-bestek,BBW (bouwtechnisch bestek woningbouw), C2008 te gebruiken bij de opmaak van plannen, meetstaat, lastenboek en andere nodige documenten. Uitleg en aanvullingen zie www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel
— de eventuele bijzondere technische voorschriften van de Oostendse Haard, te aanvaarden (deze lijst werd aan het bestek toegevoegd in bijlage);
— de voorgestelde modelcontracten en barema's, voor nieuwbouw en vervangingsbouw typecontract 98.2_2006;
— de aanstelling door de opdrachtgever of ander betrokken instanties van andere bij het ontwerp en werfgebeuren te betrekken personen (onder meer veiligheidscoördinatoren, omgevingsontwerpers, ..);
— de architect stel een ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit en EPB verslaggever aan bij voorstelling van project dit zal bij de gunningscriteria beoordeeld worden;
— dat alle communicatie met de aanbestedende overheid uitsluiten zal gebeuren in het Nederlands.
— Beoordeling verklaring indien het inschrijvingsformulier volledig werd ingevuld en geen opmerkingen gemaakt wordt door het architectenbureau dat zij ergens geen verklaring voor afleggen, krijgt de inschrijver het maximum van de punten, nl. 20.
Indien de inschrijver voor een punt geen verklaring aflegt, krijgt de inschrijver 0 punten op 20.
Minimumeisen — financiële draagkracht: de gevraagde bewijsstukken moeten toegevoegd worden, bij kandidatuurstelling.
III.2) Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Architecten of ingenieurs-architecten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
Geplante Teilnehmerzahl Mindestzahl 5.
IV.2) Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer
IV.3) Kriterien für die Bewertung der Projekte:
1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek, weging: 5.
2. De procesgerichtheid en procesbereidheid, weging: 3.
3. Duurzaamheid, weging: 2.
4. Teamsamenstelling, weging: 1.
IV.4) Verwaltungsangaben
IV.4.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber:
2015/018 - VMSW 2012/0524/01
IV.4.2) Bedingungen für den Erhalt von Vertrags- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 14.8.2017 - 12:00
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 100 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Bestek:
Via overschrijving op het rekeningnummer BE 56 0010 7533 1488.
IV.4.3) Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 22.8.2017 - 11:00
IV.4.4) Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.4.5) Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Niederländisch.
IV.5) Preise und Preisgericht
IV.5.1) Angaben zu Preisen:
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise: De opdrachtgever verbindt er zich toe om aan de geselecteerden kandidaten een vergoeding van 3 500 EUR (btw niet inbegrepen) te betalen als vergoeding voor het ontwerpend onderzoek. Na indienen van de offerte kan een schuldvordering voorgelegd worden. De vergoeding wordt betaald binnen de 30 dagen na voorlegging van de schuldvordering.
De winnaar maakt een schuldvordering op + btw, de andere laureaten maken een schuldvordering op van 3 500 EUR zij kunnen geen btw aanrekenen.
De opdrachtgever kan steeds besluiten om geen vergoeding toe te kennen aan inschrijvers waarvan het ontwerpend onderzoek niet voldoet aan de door de opdrachtgever bepaalde minimale formele kwaliteitseisen.
Winnaar krijgt gunning opdracht.
IV.5.2) Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer
N.v.t.
IV.5.3) Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den bzw. an einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.5.4) Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber / den Auftraggeber bindend: nein
IV.5.5) Namen der ausgewählten Preisrichter
1. De inschrijvers zullen aan de hand van deze criteria beoordeel worden door een jury, die is samengesteld uit:
2. - 3 vertegenwoordigers van De Oostendse Haard
3. - Een externe deskundige, aangesteld door De Oostendse Haard
4. Er zullen adviserende juryleden worden gevraagd, nl.:
5. - Een afgevaardigde van de VMSW
6. - Een afgevaardigde van de dienst stedenbouw stad Oostende
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2) Zusätzliche Angaben:
Het is niet de bedoeling dat de inschrijver plannen of bestekken van reeds gerealiseerde projecten indient.
VI.3) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.4) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.6.2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen