Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Južné predmestie a staromestské nábrežie , Bratislava/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033773
Tag der Veröffentlichung
14.03.2022
Aktualisiert am
28.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
30.05.2022 10:00
Preisgerichtssitzung
30.05.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Ing. arch. Patrik Domanický, Považská Bystrica
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonisch-urbanen Entwurfs für die öffentlichen Räume der südlichen Vorstadt und des Altstädter Kais in der Ortschaft Bratislava - Altstadt. Das Gebiet des Wettbewerbs Bratislava - Südliche Vororte und Altstadtdamm wird durch das Flussbett der Donau auf der Südseite, den Hviezdoslav-Platz und die Jesensky-Straße auf der Nordseite, die Alte Brücke auf der Ostseite und die Neue Brücke auf der Westseite begrenzt. Die südliche Vorstadt ist ein Gebiet von besonderer Bedeutung, das das Gebiet des Denkmalschutzes der Altstadt von Bratislava mit dem Gebiet des Donauufers verbindet.

Ziel des Wettbewerbs ist es, eine optimale städtebaulich-architektonische Lösung für die einzelnen öffentlichen Räume der Südvorstadt und des Altstädter Kais in einem äußerst attraktiven Teil des Stadtteils Bratislava-Staré Mesto zu finden.

Predmetom súťaže je vypracovanie návrhu architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Južného predmestia a staromestského nábrežia v lokalite Bratislava - Staré Mesto. Priestor súťaže Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie je vymedzený z južnej strany korytom rieky Dunaj, zo severnej Hviezdoslavovým námestím a Jesenského ulicou, z východnej strany Starým mostom a zo západnej strany Novým mostom. Južné predmestie je územie s mimoriadnym významom prepájajúce priestor pamiatkovej rezervácie Starého mesta Bratislavy s priestorom nábrežia rieky Dunaj.

Účelom súťaže je zadefinovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie jednotlivých verejných priestorov Južného predmestia a staromestského nábrežia nachádzajúceho sa v mimoriadne atraktívnej časti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
14/03/2022    S51

Slovensko-Bratislava: Návrhárske a architektonické služby

2022/S 051-133663

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603147

Poštová adresa: Vajanského nábr. 3

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 81421

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Erik Zagyi

E-mail: erik.zagyi@staremesto.sk

Telefón: +421 259246332

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.staremesto.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6554
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6554
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie

Referenčné číslo: SN-2/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom súťaže je vypracovanie návrhu architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Južného predmestia a staromestského nábrežia v lokalite Bratislava - Staré Mesto. Priestor súťaže Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie je vymedzený z južnej strany korytom rieky Dunaj, zo severnej Hviezdoslavovým námestím a Jesenského ulicou, z východnej strany Starým mostom a zo západnej strany Novým mostom. Južné predmestie je územie s mimoriadnym významom prepájajúce priestor pamiatkovej rezervácie Starého mesta Bratislavy s priestorom nábrežia rieky Dunaj.

Účelom súťaže je zadefinovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie jednotlivých verejných priestorov Južného predmestia a staromestského nábrežia nachádzajúceho sa v mimoriadne atraktívnej časti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Súťaže návrhov sa môže zúčastniť každý, kto absolvoval 1. stupeň bakalárskeho štúdia v odbore príbuznom architektúre.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Kvalita komplexného priestorovo-prevádzkového riešenia a alokácie navrhovaných aktivít v území: 0 - 50 bodov

Reálnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť navrhovaného riešenia: 0 - 20 bodov

Kvalita navrhnutého funkčného využitia a priestorového usporiadania vo väzbe na kontaktné územie a z hľadiska riešenia širších vzťahov: 0 - 15 bodov

Kvalita riešenia z pohľadu environmentálnych a ekologických aspektov, riešenie navrhovanej výsadby: 0 - 15 bodov

Návrh riešenia celkom: max. 100 bodov

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/05/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

.

1.miesto ... 11 000,00 Eur

2.miesto ... 7 000,00 Eur

3.miesto ... 4 000,00 Eur

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Ocenenia účastníkom umiestneným na 1. až 3.mieste budú vyplatené do 30 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže návrhov.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: nie
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, architekt, vysokoškolský pedagogóg, ČR, predseda poroty
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, autorizovaná členka SKA
Ing. arch. Peter Beňuška, autorizovaný člen SKA
Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný člen SKA
RNDr. Damas Gruska, PhD. poslanec mestskej časti
Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka mesta Bratislava
Ing. Alena Palková, autorizovaný dopravný inžinier
Ing. arch. Pavol Paňák, autorizovaný člen SKA
Ing. Eva Wernerová, krajinná architektka, autorizovaná členka SKA

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Predmetné verejné obstarávanie je zelené aj zamerané na obstarávanie inovácií.

2. Komunikácia so záujemcami a predkladanie žiadostí o súťažné pomôcky (prílohy súťažných podmienok) bude prebiehať prostredníctvom systému Eranet na stránke https://staremesto.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/21.

Účastník súťaže predloží žiadosť o prílohy (súťažné pomôcky) k súťažným podmienkam sekretárovi súťaže. Súčasťou žiadosti o prílohy (súťažné pomôcky) k súťažným podkladom musí byť aj podpísané Čestné vyhlásenie o neposkytnutí súťažných pomôcok na iný účel podľa prílohy č. 4 k súťažným podmienkam. Na základe tejto žiadosti budú účastníkovi poskytnuté všetky podklady, prílohy k súťažným podmienkam elektronicky.

3. Náhradní členovia poroty:

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., vedúca katedry architektúry SvF STU, autorizovaná členka SKA

Ing. arch. Mária Klaučová, architektka a urbanistka

Ing. Martina Majorošová, PhD., krajinný inžinier; vedúca ref. úz. plánu a rozvoja, MČ Bratislava - Staré Mesto

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen