Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036524
Tag der Veröffentlichung
05.07.2023
Aktualisiert am
25.09.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
32 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.07.2023
Preisgerichtssitzung
28.08.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA sp. z o.o.

Gewinner

K2 Koncept Krzysztof Krakówko

Gewinner

ARCHI PL PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ - Szymon Pleszczak

Gewinner

DOMprojekty.PL Tomasz Krzemiński

Gewinner

Piotr Michalski

Gewinner

GROMEX RESTRUKTURYZACJE sp. z o.o.

Gewinner

Przemysław Markiewicz-Zahorski ARCHI-PLUS

Gewinner

PRAGA Architekci Wojciech Gałązka

Gewinner

CZYSTA BRYŁA STUDIO Rafał Stabryła

Gewinner

ArchiKoncept Anna Pikuła

Gewinner

ZYXAK architekci sp. z o.o.

Gewinner

Castor Pracownia Projektowa Agata Sobkowiak

Gewinner

PS. ARCH Piotr Świątkiewicz

Gewinner

Edward Kryjak

Gewinner

Architekt Katarzyna Gazda
USŁUGI BUDOWLANE, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY MARTA MALIK
Verfahrensart
Offener einstufiger Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des einstufigen, unbefristet durchzuführenden Architekturwettbewerbs ist der Entwurf eines Einfamilienhauses mit einer Nutzfläche von 120, 150 bzw. 180 Quadratmetern, der in der in der Wettbewerbsordnung angegebenen Aufteilung in 12 Teile durchgeführt wird.

Przedmiotem jednoetapowego, nieograniczonego realizacyjnego Konkursu architektonicznego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych, prowadzony w podziale na 12 części wskazane w Regulaminie konkursu.

Jury
Sylwia Melon-Szypulska (Przewodnicząca Sądu Konkursowego / Juryvorsitz)
Katarzyna Gustaw
Waldemar Bastkowski
Krzysztof Czebreszuk
Teresa Mosak-Rurka
Marcin Szczyglewski
05/07/2023    S127

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 127-404732

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: Pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Adrianna Sulej, Edyta Warowna

E-mail: konkurs2023@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-926

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Adrianna Sulej, Edyta Warowna

E-mail: konkurs2023@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gunb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W konkursie stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/117819/notice/public/details
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/117819/notice/public/details
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Jednoetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych

Numer referencyjny: BAF.260.8.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem jednoetapowego, nieograniczonego realizacyjnego Konkursu architektonicznego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych, prowadzony w podziale na 12 części wskazane w Regulaminie konkursu.

2. Przebieg Konkursu:

1) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają Pracę konkursową wraz z pisemnym Zgłoszeniem do udziału w konkursie, w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Regulaminie konkursu.

2) Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu oraz wybór 24 najlepszych Prac konkursowych (maksymalnie dwóch najlepszych Prac konkursowych w ramach każdej części) i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.

3) Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.

4) Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Każdy Uczestnik może złożyć pracę konkursową, w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części Konkursu, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej części Uczestnik może złożyć tylko jedną Pracę konkursową.

4. W przypadku każdego z wskazanych w ust. 1 metraży, Organizator dopuszcza projekty o metrażach +/- 5 metrów kwadratowych powierzchni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt/ka

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania pozwalających na łatwą adaptację budynku do lokalnych uwarunkowań przestrzennych i potrzeb inwestora.

b) Maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej, tj. m.in. ograniczenie powierzchni komunikacji, itp.

c) Uniwersalności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych (technologicznych), w tym proekologicznych oraz spełniających wymagania energoefektywności, a zarazem promujących ekonomiczne budownictwo.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2023
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. W Konkursie może zostać przyznane następujące rodzaje nagród: Nagrody pieniężne oraz Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

2. W Konkursie, w ramach wszystkich części, Organizator przewiduje przyznanie następujących Nagród:

1) 24 Nagrody pieniężne, w tym po 2 Nagrody pieniężne w ramach każdej z części konkursu, w wysokości:

a) części 1 - 5: 10 000 zł brutto każda,

b) części 6 - 10: 11 000 zł brutto każda,

c) części 11 - 12: 12 000 zł brutto każda,

2) 12 Nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, w tym po 1 Nagrodzie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej w ramach każdej z części konkursu.

3. Zamawiający nie ogranicza liczby części, w której nagrodę może otrzymać jeden Uczestnik.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1 Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu lub części konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. W terminie do 60 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu, Zamawiający zaprosi, w ramach każdej części, każdego autora jednej (1) najlepszej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Sylwia Melon-Szypulska – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
Katarzyna Gustaw – Sędzia referent
Waldemar Bastkowski – członek Sądu Konkursowego
Krzysztof Czebreszuk – członek Sądu Konkursowego
Teresa Mosak-Rurka – członek Sądu Konkursowego
Marcin Szczyglewski – członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Warunki udziału w Konkursie i wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu:

1) Uczestnikiem konkursu może być:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

2) Podmioty wymienione w punkcie 1.1. mogą:

a. samodzielnie brać udział w konkursie,

b. wspólnie brać udział w konkursie,

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

3) Każdy Uczestnik może złożyć: jedno zgłoszenie do udziału w konkursie oraz jedną pracę konkursową, w odniesieniu do każdej z części konkursu. Za złożenie zgłoszenia do udziału w konkursie oraz pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie). Uczestnik, który złoży: więcej niż jedno zgłoszenie do udziału w konkursie oraz więcej niż jedną pracę konkursową, w ramach jednej części konkursu, zostanie wykluczony z konkursu.

4. Uczestnik konkursu :

1) nie podlega wykluczeniu z Konkursu. Podstawy wykluczenia zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

2) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w Regulaminie konkursu.

3. Komunikacja w Konkursie, w tym:

1) składanie zgłoszeń do udziału w Konkursie,

2) składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

3) składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

4) składnie Prac konkursowych,

5) wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

6) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma komunikacji elektronicznej.

4. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/117819/notice/public/details . Korzystanie z Platformy komunikacji elektronicznej przez Uczestników konkursu jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Uczestnika konkursu z zastosowaniem Platformy.

5. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Platformie komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu wzywa autorów nagrodzonych prac konkursowych, w każdej z części konkursu, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Regulaminie konkursu, wyznaczając termin na ich przedłożenie.

7. Konieczne jest posiadanie aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (na etapie weryfikacji autorów nagrodzonych prac konkursowych – po rozstrzygnięciu konkursu), ponieważ w przedmiotowym konkursie nie ma zastosowania podpis zaufany i podpis osobisty.

8. Na uczestniku konkursu spoczywa obowiązek anonimizacji Prac konkursowych, m.in. poprzez pozbawienie plików metadanych mogących ujawnić tożsamość autora (autorów) Pracy.

9. Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Organizatora w terminach określonych w harmonogramie konkursu.

10. Szczegóły dotyczące formatu danych poszczególnych plików i dokumentów elektronicznych zawierających zgłoszenia do udziału w konkursie, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, prace konkursowe i inne informacje, oświadczenia i dokumenty oraz sposobu ich sporządzania, przekazywania i konieczności podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym znajdują się w Regulaminie konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: Krucza 36/Wspólna 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-522

Państwo: Polska

E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Tel.: +48 226958504

Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Ustawy. Z treścią Ustawy można się zapoznać między innymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.

2. Odwołanie można wnieść na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o postanowieniu Prezesa Krajowej Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen