Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Izrada idejnog arhitektonsko urbanističkoj rješenja GK Grada , Zagreb/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025234
Tag der Veröffentlichung
31.10.2018
Aktualisiert am
27.02.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
20 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.01.2019
Preisgerichtssitzung
25.02.2019

Gewinner

UPI-2M d.o.o., Zagreb

Gewinner

Blos d.o.o., Zagreb

Gewinner

ZDL arhitekti d.o.o., Rijeka

Gewinner

Arhitektonski atelier deset d.o.o., Zagreb

Gewinner

Studio Fabula, RS Delft Nizozemska
31/10/2018    S210    - - Usluge - Natje?aj za projektiranje - Otvoreni postupak 
Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske i srodne usluge
2018/S 210-480798
Obavijest o projektnom natje?aju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU
Odjeljak I: Javni naru?itelj/naru?itelj
I.1) Naziv i adrese
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Osoba za kontakt: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jela?i?a 3/1, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, OIB: 87490332083
Telefon: +385 14816151
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
NUTS kod: HR041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-z.hr
Adresa profila kupca: tinyurl.com/ydh45hbo
I.2) Podaci o zajedni?koj nabavi
I.3) Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograni?eno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+F12-0029855
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektroni?ki na: eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Vrsta javnog naru?itelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5) Glavna djelatnost
Op?e javne usluge
Odjeljak II: Predmet
II.1) Opseg nabave
II.1.1) Naziv:
Izrada idejnog arhitektonsko urbanisti?koj rješenja GK Grada Zagreba –Paromlin
Referentni broj: 3527-2018-EVV
II.1.2) Glavna CPV oznaka
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatne šifre CPV-a
II.2.4) Opis nabave:
Sukladno to?ki 1.4. Uvjeta Natje?aja.
II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehni?ki podaci
III.1) Uvjeti sudjelovanja
III.1.10) Kriteriji za odabir sudionika:
III.2) Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1) Podaci o odre?enoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za odre?enu struku: da
Navesti struku:
Sukladno to?ki 1.6. Pravo sudjelovanja iz Uvjeta Natje?aja.
Odjeljak IV: Postupak
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta natje?aja
Otvoreni
IV.1.7) Imena ve? odabranih sudionika:
IV.1.9) Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
Sukladno to?ki VII. Kriteriji za analizu i ocjenu natje?ajnih radova iz Uvjeta Natje?aja.
IV.2) Administrativni podaci
IV.2.2) Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/01/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3) Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4) Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3) Nagrade i ocjenjiva?ki sud
IV.3.1) Podaci o nagradi(ama)
Bit ?e dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) ?e se dodijeliti:
Sukladno to?ki IV. Nagrade iz Uvjeta Natje?aja.
IV.3.2) Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3) Dodatni ugovori nakon provedenog natje?aja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natje?aja sklopit ?e se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natje?aja: da
IV.3.4) Odluka ocjenjiva?kog suda
Odluka ocjenjiva?kog suda obvezuju?a je za javnog naru?itelja/naru?itelja.: ne
IV.3.5) Imena odabranih ?lanova ocjenjiva?kog suda:
Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Postupci pravne zaštite
VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3) Postupak pravne zaštite
VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5) Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen