Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

ITC Zelená hora , Žďár nad Sázavou/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031773
Tag der Veröffentlichung
28.05.2021
Aktualisiert am
21.02.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
27 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.09.2021
Preisgerichtssitzung
12.01.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

2. Preis

MIMOSA architekti

3. Preis

MEZI s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Städtebaulicher und architektonischer Wettbewerb für die Gestaltung des Informations- und Tourismuszentrums Zelená hora (im Folgenden ITC Zelená hora genannt) in einer Phase.

Urbanisticko architektonická krajinářská otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Informační a turistické centrum Zelená hora (dále jen ITC Zelená hora).
28/05/2021 S102
Česko-Žďár nad Sázavou: Architektonické a související služby
2021/S 102-268990
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
Národní identifikační číslo: 00295841
Poštovní adresa: Žižkova 227/1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 591 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zbyněk Ryška
E-mail: zbynek@refuel.cz
Tel.: +420 736605107
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.zdarns.cz/
Adresa profilu zadavatele: zakazky.zdarns.cz/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II
Národní identifikační číslo: 48898813
Poštovní adresa: Zámek 2/2
Obec: Žďár nad Sázavou
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 591 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zbyněk Ryška
E-mail: zbynek@refuel.cz
Tel.: +420 736605107
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.zdarskefarnosti.cz
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Soutěž zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.zdarns.cz/vz00000448
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: zakazky.zdarns.cz/vz00000448
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
Národní identifikační číslo: 00295841
Poštovní adresa: Žižkova 227/1
Obec: Žďár nad Sázavou
PSČ: 591 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zbyněk Ryška
Tel.: +420 736605107
E-mail: zbynek@refuel.cz
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.zdarns.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ITC Zelená hora

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:

Urbanisticko architektonická krajinářská otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Informační a turistické centrum Zelená hora (dále jen ITC Zelená hora).

Podrobnosti jsou uvedeny v podmínkách soutěže.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria hodnocení podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

A | Celková architektonická, urbanistická a krajinářská kvalita řešení;

B | Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;

C | Naplnění předpokladů soutěžního zadání a realizovatelnost záměru.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 24/09/2021
Místní čas: 14:30
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši: 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši: 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši: 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých)

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Pavel Jerie
Ing. Martin Mrkos, ACCA
P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Petr Všetečka
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Náhradní členové MUDr. Romana Bělohlávková, Petr Matějka, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Aleš Taufar, Mgr. Adam Joura

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen