Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Istraživačkog medicinskog centra Split , Split/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033575
Tag der Veröffentlichung
14.02.2022
Aktualisiert am
26.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.05.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
24.05.2022

Gewinner

mažer arhitektura d.o.o., Zagreb
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Dienst zur Erstellung einer konzeptionellen architektonischen und urbanen Lösung des Research Medical Center Split.

Versenyfeladat
Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split.
14/02/2022    S31

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 031-080360

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Nacionalni registracijski broj: 51401063283

Poštanska adresa: Spinčićeva 1

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

E-pošta: investicije@kbsplit.hr

Telefon: +385 21556883

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbsplit.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+F12-0005569
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split

Referentni broj: 35.1.1./2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“, KK.01.1.1.09.0036

Istraživački medicinski centar (IMCS)

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku:

 

dipl. ing. arh., mag. ing. arch.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

1. kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji,

2. kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina,

3. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina,

4. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala,

5. oblikovna kvaliteta rješenja,

6. kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/05/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

 

neto iznosi nagrada:

1. nagrada 195.534,00 HRK

2. nagrada 122.208,00 HRK

3. nagrada 73.325,00 HRK

4. nagrada 58.660,00 HRK

5. nagrada 39.106,00 HRK

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:

 

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
Nenad Kondža, dipl.ing.arh.
Ivan Vulić, dipl.ing.arh.
prof.prim dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.
prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen