Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Istraživačkog medicinskog centra Split , Split/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033575
Tag der Veröffentlichung
14.02.2022
Aktualisiert am
26.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.05.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
24.05.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

mažer arhitektura d.o.o., Zagreb
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Dienst zur Erstellung einer konzeptionellen architektonischen und urbanen Lösung des Research Medical Center Split.

Versenyfeladat
Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split.
14/02/2022    S31

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 031-080360

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Nacionalni registracijski broj: 51401063283

Poštanska adresa: Spinčićeva 1

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

E-pošta: investicije@kbsplit.hr

Telefon: +385 21556883

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbsplit.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+F12-0005569
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split

Referentni broj: 35.1.1./2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“, KK.01.1.1.09.0036

Istraživački medicinski centar (IMCS)

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku:

 

dipl. ing. arh., mag. ing. arch.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

1. kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji,

2. kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina,

3. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina,

4. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala,

5. oblikovna kvaliteta rješenja,

6. kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/05/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

 

neto iznosi nagrada:

1. nagrada 195.534,00 HRK

2. nagrada 122.208,00 HRK

3. nagrada 73.325,00 HRK

4. nagrada 58.660,00 HRK

5. nagrada 39.106,00 HRK

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:

 

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
Nenad Kondža, dipl.ing.arh.
Ivan Vulić, dipl.ing.arh.
prof.prim dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.
prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen