Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV , Olomouc/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034223
Tag der Veröffentlichung
03.06.2022
Aktualisiert am
01.11.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
13.09.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
20.09.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

DOXA s. r. o.

2. Preis

Refuel s.r.o.

3. Preis

Sdružení LBNK architekti - Rudorfer, Schwab, Schwarz

Anerkennung

Mimosa architekti s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf komplexer baulicher Veränderungen an der Sternwarte in Prostějov, die dieser Einrichtung qualitativ hochwertige Einrichtungen für die Durchführung und Entwicklung ihrer Bildungs-, Freizeit- und wissenschaftlichen Aktivitäten bieten werden. Die Lösung wird auch eine unmittelbare Verbindung zum Park und Platz für Veranstaltungen im Freien umfassen. Der ausgewählte Entwurf wird dann in weiteren Phasen der Projektdokumentation weiterentwickelt.

Předmětem soutěže je návrh komplexních stavebních úprav hvězdárny v Prostějově, které přinesou této instituci kvalitní prostory pro naplňování a rozvoj jejích vzdělávacích, volnočasových i vědeckých aktivit. Součástí řešení bude i bezprostřední propojení s parkem a prostor pro venkovní akce. Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.
03/06/2022    S107

Česko-Olomouc: Architektonické a související služby

2022/S 107-301748

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Olomoucký kraj

Národní identifikační číslo: 60609460

Poštovní adresa: Jeremenkova 1191/40a

Obec: Olomouc

Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj

PSČ: 77900

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kořínková

E-mail: l.korinkova@olkraj.cz

Tel.: +420 585508854

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.olkraj.cz

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Olomoucký kraj

Národní identifikační číslo: 60609460

Poštovní adresa: Jeremenkova 1191/40a

Obec: Olomouc

PSČ: 77900

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Maděrka

E-mail: j.maderka@olkraj.cz

Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.olkraj.cz/index.php
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Spisové číslo: KÚOK/57090/2022/OKŘ/7005
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh komplexních stavebních úprav hvězdárny v Prostějově, které přinesou této instituci kvalitní prostory pro naplňování a rozvoj jejích vzdělávacích, volnočasových i vědeckých aktivit. Součástí řešení bude i bezprostřední propojení s parkem a prostor pro venkovní akce.

Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

a) celková architektonická kvalita a invence řešení

b) stavebně-technická přiměřenost návrhu

c) ekonomická přiměřenost návrhu na pořízení stavby a její provoz vzhledem k finančním možnostem zadavatele.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 13/09/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 230 000 Kč (slovy: dvěstětřicettisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 140 000 Kč (slovy: stočtyřicettisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 770 000 Kč (slovy: sedmsetsedmdesát tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých).

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Bc. Jan Žůrek, člen Rady Olomouckého kraje
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora města Prostějova
Ing. arch. Hana Maršíková, ellement architects
Ing. arch. Jan Mléčka, M2AI.COM
Ing. arch. David Mikulášek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Veškeré podrobné informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Část soutěžního návrhu (grafickou část) zobrazenou na soutěžních panelech a obálku „Kontaktní údaje“ doručují účastníci fyzicky. Ostatní části soutěžního návrhu (textovou část a další požadované dokumenty) se podávají prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen