Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Haus der Stadt und Region Dordrecht
 • Haus der Stadt und Region Dordrecht
 • Haus der Stadt und Region Dordrecht
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus

Haus der Stadt und Region Dordrecht , Dordrecht/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026406
Tag der Veröffentlichung
25.04.2019
Aktualisiert am
07.05.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Bewerbungsschluss
11.06.2019
Bekanntgabe
04.05.2020

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis / Gewinner

Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
Berater für Ingenieurwesen: ABT
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die städtischen Ämter der Gemeinde Dordrecht entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und schon gar nicht den Anforderungen der Zukunft. Deshalb machen die städtischen Ämter Platz für Wohnraum und verlagern sich im Hinblick auf die Entwicklung des größeren Spuiboulevard-Gebiets weiter nach Osten. Das schafft Chancen sowohl für die Innenstadt als auch für ein neues Haus von Stadt und Region. Dieses neue Haus mit 20.000 m2 GLA wird einen Teil der offiziellen Organisation der Gemeinde Dordrecht sowie die Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVVV und die AanZet-Bibliothek beherbergen.
Die Stadtverwaltung beabsichtigt, den Siegerentwurf zu realisieren und den Gewinner des Wettbewerbs während des gesamten Prozesses einzubeziehen.

Competitieve taak
Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20 000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.
De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.

Press release by Schmidt Hammer Lassen Architects, May 2020
The municipality of Dordrecht in The Netherlands selected Schmidt Hammer Lassen Architects to design its new House of the City and Region following an international competition. The 22,000-square-metre civic building will become Dordrecht’s most prominent public hub. The cultural anchor and urban node comprises a citizens’ service centre, library, tourist information centre, and workplaces for the civil services of the municipality Dordrecht and the Drechtsteden.
 
The proposal for the new House of City and Region embodies the spirit and identity of Dordrecht as a city on the water. With its unique location between the train station and historic city centre, the project will function as a facilitator of culture, a connector, and an environment for ideas and innovation, co-created with its stakeholders.
 
“We are humbled and thrilled to have been selected to work alongside the citizens of Dordrecht to realize a project of such significant cultural importance,” said Elif Tinaztepe, Partner at Schmidt Hammer Lassen. “The new building will help define the future vision of the urban park, the library, and the workplace.”
 
An urban living room for Dordrecht
 
Schmidt Hammer Lassen’s vision for Dordrecht’s new House of the City and Region combines spatial diversity and physical and visual connectivity to create a welcoming atmosphere for the citizens and visitors of the city as well as the staff at the municipality.
 
The winning proposal offers several new public spaces around the building such as the square that marks the main entrance and connects with the city centre, and a pocket park that creates a more intimate public space. There is clear focus on the human scale and the pedestrian experience. The robust yet warm materiality of the building provides a deliberate contrast to the adjacent office and residential buildings.
 
The compact building promotes synergy between the various functions, while carved, double-height spaces enhance visual connectivity. The facades act as windows to the city as the double-height spaces are oriented towards significant locations in the city such as the church, the square, and the train station.
 
The public library and workplaces for the municipality share common qualities such as environments for concentration, spaces to work together in teams, opportunities to relax, and room to hold formal and informal meetings.
 
The jury selected Schmidt Hammer Lassen because of its “radical, ingenious, and comprehensive” approach to the assignment. The jury continued by stating: “The proposal is flexible and offers opportunities to continue questioning and developing the building in every sense. The end result is an optimistic future monument for Dordrecht.”
25/04/2019    S81    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
Nederland-Dordrecht: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
2019/S 081-193992
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Legal Basis:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Gemeente Dordrecht
111720547
Spuiboulevard 300
Dordrecht
3311 GR
Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman) Telefoon: +31 205304000
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dordrecht.nl
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9bbd319f466e2dfc0ad3ef378d24fbee
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Dordrecht
Nederland
Contactpersoon: Digitaal via TenderNed
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9bbd319f466e2dfc0ad3ef378d24fbee
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
Dordrecht
Nederland
Contactpersoon: Digitaal via TenderNed
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tenderned.nl
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht
Referentienummer: 170206GDD
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71400000
79932000
71420000
71410000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20 000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.
De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.
De prijsvraag start met een informatiebijeenkomst op maandag 6.5.2019 van 10:30 - 13:00 uur in het vm. Belastingkantoor, 7e verdieping, Spuiboulevard 220, Dordrecht.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Deelname aan deze prijsvraag staat open voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register.
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 4
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: Integrale totaalbeoordeling
Weging: 100
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten van EUR 50 000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking aan elk van de maximaal 4 deelnemers aan de tweede ronde.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100 - 125
Rotterdam
Nederland
Telefoon: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nlInternetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

24/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen