Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Stationäres Hospizes in der Barbórka-Straße / Hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki , Rybniku-Niedobczycach/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027209
Tag der Veröffentlichung
01.08.2019
Aktualisiert am
26.11.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
16 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Abgabetermin
19.08.2019
Preisgerichtssitzung
05.11.2019

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

M.O.C. Architekci Sp. z o.o., Katowice

2. Preis

22ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa

3. Preis

Roland Kwaśny, Danzig (Gdańsk)

Anerkennung

2G Studio Wojciech Gwizdak, Kielce
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung des architektonischen und städtebaulichen Konzepts eines stationären Hospizes in der Barbórka-Straße in Rybnik-Niedobczyce durch die Teilnehmer des Wettbewerbs - gemäß den Bedingungen des Reglements - als konstruktive Planungsarbeit.

Zadanie konkurencyjne
Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestników konkursu – zgodnie z warunkami regulaminu – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach, jako twórczej pracy projektowej.
01/08/2019    S147    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Rybnik: Us?ugi projektowania architektonicznego
2019/S 147-362737
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Rybnik
276255430
ul. Boles?awa Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Organizator Wykonawczy Konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddzia? Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice. Osoba do kontaktów: Sekretarz Organizacyjny Konkursu. Tel: (+48) 32 253 97 74; www.sarp.katowice.pl e-mail: sarpkonkurs-hospicjum@wp.pl
Tel.: +48 322539774
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl
Faks: +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.rybnik.eu
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach
Numer referencyjny: K2/07/2019
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71200000
71221000
71222000
71240000
71242000
71250000
71320000
71322000
71325000
71327000
71351810
71351910
71354000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Konkursu jest sporz?dzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach, jako twórczej pracy projektowej
Zespó? za?o?enia przestrzennego – w zakresie okre?lonym jako przedmiot Konkursu – obejmowa? b?dzie:
— obiekt kubaturowy budynku Hospicjum - przeznaczonego dla 30 pacjentów sta?ej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej (Hospicjum sk?ada? si? b?dzie z strefy ?ó?kowej, strefy personelu medycznego, strefy gabinetów lekarskich, strefy biurowej, strefy wej?ciowej ogólnodost?pnej, strefy kuchni i strefy pomieszcze? technicznych)
— zagospodarowanie terenu za?o?enia w wyznaczonych granicach opracowania (zakres opracowania okre?lony
w obr?bie parcel: nr 3211/20; 2864/57; 3210/20; 1784/53; 1289/53; 3225/51; 2682/57; 2698/51; 2699/51 i zosta? wyznaczony graficznie na mapie zasadniczej b?d?cej za??cznikiem nr 11 niniejszego Regulaminu) - powierzchnia terenu zgodnie z wyznaczon? granic? opracowania konkursowego wynosi oko?o 38.667 m2 i zawiera obszar, na którym planowane s?:
— budowa obiektu kubaturowego z otoczeniem,
— uk?ad komunikacyjny w bezpo?rednim s?siedztwie budynku hospicjum, w tym place manewrowe przy budynku, na potrzeby obs?ugi technicznej i dostaw,
— planowany dojazd – wymagane jest zaprojektowanie po??czenia obszaru z drog? publiczn? (wjazd od ul. Górno?l?skiej oraz po??czenie z drog? osiedlow? do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Paderewskiego 46 oraz 48),
— miejsca postojowe dla odwiedzaj?cych hospicjum oraz pracowników, zlokalizowane w s?siedztwie planowanego oraz w obr?bie planowanego parkingu ogólnodost?pnego przy ul. Zwi?zkowej)
— tereny zielone zlokalizowane od strony po?udniowej – w formie parku – ogólnodost?pnego miejsca wypoczynku dla u?ytkowników hospicjum i mieszka?ców dzielnicy.
— Parking ogólnodost?pny na 20-30 miejsc przy ul. Zwi?zkowej - po??czenie z ulic? Zwi?zkow? odbywa? si? b?dzie poprzez projektowany ci?g pieszy.
Regulamin konkursu oraz za??czniki formalno-prawne udost?pnione zosta?y na internetowej Organizatora Wykonawczego konkursu pod adresem www.sarp.katowice.pl
Ci?g dalszy sekcji VI.3) Informacje dodatkowe:
c) w przypadku Uczestnika Konkursu, który polega? b?dzie na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uczestnik mo?e wskaza? na dost?pno?? wymaganych dokumentów - o których mowa powy?ej - w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, wskazuj?c adresy tych baz danych w tre?ci za??cznika nr 6.
9. Uczestnicy maj?cy siedzib? poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sk?adaj? dokumenty równorz?dnego znaczenia (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z pó?n. zm.). Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym bez wymaganych t?umacze? nie b?d? brane pod uwag?.
Dopuszcza si? kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach. W szczególno?ci dopuszcza si? dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie kompetencji lub uprawnie? nieograniczonego prawa wykonywania zawodu architekta przez autora - projektanta wiod?cego w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
10. Brak jakiegokolwiek dokumentu, jego nieuzupe?nienie lub jego niepoprawienie - we wskazanym przez Zamawiaj?cego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP - stanowi? b?dzie podstaw? do niedopuszczenia do udzia?u w Konkursie. Zamawiaj?cy mo?e tak?e wezwa? do udzielenia lub z?o?enia wyja?nie? dotycz?cych o?wiadcze? lub dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
W sk?ad zespo?u autorskiego musi wchodzi? co najmniej jedna osoba posiadaj?ca uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?ca cz?onkiem Izby Architektów RP. Dopuszcza si? kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
1. walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególno?ci: indywidualne rozwi?zania, które w prawid?owy technicznie sposób wpisz? w kontekst otoczenia i powi?za? komunikacyjnych obiekt hospicjum, kompozycja za?o?enia przestrzennego, rozwi?zania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwi?za? konstrukcyjnych – 60 %,
2. walory wzajemnych relacji mi?dzy pomieszczeniami budynku, a tak?e relacje mi?dzy budynkiem,
A otoczeniem, wp?ywaj?ce na jako?? i komfort u?ytkowania obiektu, w kontek?cie specyfiki jego dzia?ania - 20 %,
3. walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektu oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, rozwi?zania innowacyjne i energooszcz?dne obni?aj?ce koszty eksploatacji, racjonalno?? przyj?tych rozwi?za? – 20 %.
Ka?da z prac konkursowych, która spe?nia? b?dzie warunki Regulaminu, zostanie oceniona przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów.
Przyjmuje si?, ?e 1 % = 1 punkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w ka?dym z kryteriów.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W Konkursie przewiduje si? przyznanie nast?puj?cych nagród:
a) I Nagroda – 30 000,00 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych) oraz zaproszenie do udzia?u
W post?powaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz?,
b) II Nagroda – 20 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych),
c) III Nagroda – 15 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych),
d) 3 Wyró?nienia – o ??cznej kwocie 15 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych).
??czna kwota przeznaczona na nagrody i wyró?nienia w Konkursie wynosi 80 000,00 PLN brutto (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych).
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
1. Krzysztof Gorgo? - cz?onek s?du konkursowego (przewodnicz?cy s?du konkursowego)
2. Piotr Fischer - cz?onek s?du konkursowego (zast?pca przewodnicz?cego s?du konkursowego)
3. Petr Pel?ák - cz?onek s?du konkursowego
4. Piotr Mas?owski - cz?onek s?du konkursowego
5. Sylwia Figura-Kluszczy?ska - cz?onek s?du konkursowego
6. Tomasz Kluszczy?ski - cz?onek s?du konkursowego
7. Marek Pelc - zast?pca cz?onka s?du konkursowego
8. Janusz Orze? - zast?pca cz?onka s?du konkursowego
9. Katarzyna Furgali?ska - sekretarz organizacyjny konkursu
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Wnioski o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie nale?y przesy?a? na adres: sarpkonkurs-hospicjum@wp.pl
1. Prace konkursowe mog? z?o?y? wy??cznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udzia?u w Konkursie i zaproszeni przez Zamawiaj?cego do z?o?enia prac konkursowych.
2. Uczestnikami Konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej, a tak?e wy?ej wymienione podmioty wyst?puj?ce wspólnie, spe?niaj?ce warunki okre?lone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie bior?cym udzia? w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie bior?cymi udzia? w Konkursie), które z?o?? w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wed?ug okre?lonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu Za??czniki i pozosta?e dokumenty (wed?ug wykazu - za??cznik nr 6).
Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy bior?cy wspólnie udzia? w Konkursie mog? ustanowi? pe?nomocnika uprawnionego do z?o?enia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezb?dnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub musz? podejmowa? wszelkie wy?ej wymienione dzia?ania wspólnie.
3. Ka?dy Uczestnik Konkursu mo?e z?o?y? tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który z?o?y wi?cej ni? jeden Wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za z?o?enie Wniosku uwa?a si? równie? dokonanie takiej czynno?ci wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.
4. Uczestnikami Konkursu mog? by? wykonawcy w rozumieniu Ustawy Pzp, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, spe?niaj?cy ??cznie nast?puj?ce warunki okre?lone w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp - dotycz?ce posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej lub zdolno?ci zawodowej - i wyka?? ich spe?nienie wg wymaga? Zamawiaj?cego, zgodnie z ni?ej zamieszczonym opisem sposobu dokonania oceny spe?niania tych warunków:
a) w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i jest cz?onkiem Izby Architektów (z uwzgl?dnieniem pkt 8.6),
b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj?cej osobowo?ci prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?c? cz?onkiem Izby Architektów (z uwzgl?dnieniem pkt 8.6),
c) w przypadku gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie bior? udzia? w Konkursie wymagania, o których mowa b?d? spe?nione, gdy spe?ni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy ??cznie,
Zamawiaj?cy w oparciu opini? S?du Konkursowego dokona oceny braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunków udzia?u Uczestnika na zasadzie: „spe?nia” lub „nie spe?nia” w oparciu o komplet z?o?onych wraz z Wnioskiem (za??cznik nr 1) pozosta?ych za??czników.
5. Uczestnicy Konkursu sk?adaj? Wniosek (za??cznik nr 1) o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wraz z pozosta?ymi za??cznikami zgodnie z ich tre?ci?.
6. Dopuszcza si? kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach.
7. Brak wymaganych za??czników, ich nieuzupe?nienie lub niepoprawienie - we wskazanym przez Zamawiaj?cego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp - stanowi? b?dzie podstaw? do niedopuszczenia do udzia?u w Konkursie.
8. Uczestnicy Konkursu sk?adaj? Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wraz z wymaganymi za??cznikami zgodnie z ich tre?ci?. W za??czeniu za??cznika nr 6 (Wykaz pozosta?ych dokumentów) nale?y z?o?y? pozosta?e dokumenty:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania Wniosku o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie,
b) kopie wymaganych uprawnie? do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej oraz aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onków Okr?gowej Izby Architektów RP projektanta (projektantów) wiod?cego,
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Urz?d Zamówie? Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie? publicznych.
2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwo?uj?cy przesy?a kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
6. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
7. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdzia?u) albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
9. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
11. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb? orzeczenia. 13. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du w?a?ciwego dla siedziby, b?d? miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa Izby.
15. Skarg? wnosi si? w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje równie? Prezesowi Urz?du w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
17. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej reguluj? przepisy Dzia?u VI ustawy.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
29/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen