Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Horácká Multifunktionsarena / Horácká multifunkční aréna , Jihlava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026315
Tag der Veröffentlichung
12.04.2019
Aktualisiert am
10.10.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
02.05.2019
Preisgerichtssitzung
12.09.2019

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Chybik+Kristof Associated Architects, s.r.o., Brno
Prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Modřice
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Architekturwettbewerbs ist die Ausarbeitung des Entwurfs für die neue Horácké-Multifunktionsarena mit Parametern für die Eishockey-Extraliga und Einrichtungen für andere sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen auf dem Gelände des bestehenden Horácké-Eisstadions. Gegenstand der Lösung sind alle Gebäude und Grundstücke, die sich in der Nähe des Stadtzentrums befinden und einen hochwertigen funktionalen Sport- und Kulturbereich schaffen.

Konkurenční úkol
Předmětem užší architektonické otevřené soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Horácké multifunkční arény s parametry pro Extraligu ledního hokeje, zázemím pro další sporty a kulturní a společenské akce na místě stávajícího Horáckého zimního stadionu. Předmětem řešení jsou veškeré budovy a pozemky nacházející se v řešeném území, které vytvoří kvalitní funkční sportovně-kulturní areál v blízkosti centra krajského města.
12/04/2019 S73 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení
Česko-Jihlava: Architektonické a související služby
2019/S 073-173576
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Jihlava
00286010
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
586 01
Česko
Kontaktní osoba: Ing. Bohumír Mottl
Tel.: +420 565592016
E-mail: bohumir.mottl@jihlava-city.cz
Kód NUTS: CZ063
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.jihlava.cz/
Adresa profilu zadavatele: jihlava.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_754.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: jihlava.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_754.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: jihlava.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000289
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
Spisové číslo: MMJ/KT/46913/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem užší soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Horácké multifunkční arény s parametry pro Extraligu ledního hokeje, zázemím pro další sporty a kulturní a společenské akce na místě stávajícího Horáckého zimního stadionu. Předmětem řešení jsou veškeré budovy a pozemky nacházející se v řešeném území, které vytvoří kvalitní funkční sportovně-kulturní areál v blízkosti centra krajského města.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
Porota provede hodnocení předložených portfolií realizovaných prací podle míry naplnění kritéria: celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních prací, která zakládá předpoklad pro kvalitní zpracování zakázky. Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování a navrhne zadavateli alespoň tři z uchazečů o účast, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovaná osoba podle z. č. 360/1992 Sb. - autorizovaný architekt a inženýr

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
Atelier M1 architekti, s.r.o., IČO: 27074153
Projektil architekti, s.r.o., IČO: 27118436
prof. Ing. Josef Chybík CSc., IČO: 13379127
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) architektonicko-urbanistická kvalita návrhu;
b) kvalita funkčního uspořádání provozu;
c) kvalita řešení dopravy v klidu a dopravy v okolí HMA;
d) kvalita řešení přilehlého veřejného prostoru;
e) ekonomická výhodnost navrhovaného řešení;
f) kvalita energetické koncepce provozu objektu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 02/05/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši 1 500 000 CZK (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 1 100 000 CZK (slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 850 000 CZK (slovy: osm set padesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Mezi neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 900 000 CZK (slovy: devět set tisíc korun českých), maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána částka 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých).
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. David Beke - člen poroty - závislý
Ing. Martin Kukla - člen poroty - závislý
Ing. Vít Zeman - člen poroty - závislý
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. - člen poroty - nezávislý
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša - člen poroty - nezávislý
Ing. arch. Jitka Ressová - člen poroty - nezávislý
Ing. Petr Velička - člen poroty - nezávislý
Ing. Jan Hyliš - závislý člen poroty - náhradník
Ing. arch. Martin Laštovička - závislý člen poroty - náhradník
Ing. arch. Aleš Stuchlík - závislý člen poroty - náhradník
Lenka Tomášová, B.Arch. M.ADU - závislý člen poroty - náhradník
Ing. arch. MgA. Petr Janda - nezávislý člen poroty - náhradník
Ing. arch. Patrik Hoffman - nezávislý člen poroty - náhradník
MgA. Karolína Koubová, primátorka statutárního města Jihlava - závislý člen poroty - náhradník
Mgr. Petr Ryška, zastupitel města Jihlava pověřený pro sport- závislý člen poroty - náhradník
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, předseda OHK Jihlava - závislý člen poroty - náhradník
Ing. Jiří Pokorný, zastupitel statutárního města Jihlava - závislý člen poroty - náhradník
Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města - závislý člen poroty - náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen