Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav , Prag-Zbraslav/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028597
Tag der Veröffentlichung
25.02.2020
Aktualisiert am
16.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Abgabetermin
15.05.2020
Preisgerichtssitzung
25.06.2020

1. Preis

Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D., Brno

2. Preis

Luboš Klabík atelier Tečka Atelier Reno, Benešov

3. Preis

Ondřej Tuček, Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist es, die beste Lösung für den Hauptplatz im historischen Teil des Bezirks Prag - Zbraslav zu finden. Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Raum zu schaffen, der dem öffentlichen Leben förderlich ist, und eine geeignete Verkehrslösung zu finden, in der Fußgänger, öffentlicher Verkehr und individueller Autotransport ein logisches Ganzes bilden. Ziel des Wettbewerbs ist es außerdem, einen Partner für den Stadtteil zu finden, um einen hochwertigen öffentlichen Raum zu schaffen. Die geschätzten Baukosten für die Umsetzung betragen 50 Mio. CZK ohne Mehrwertsteuer. Der Wettbewerb wird diese geschätzten Kosten überprüfen und als Indikator für ihre mögliche Aktualisierung dienen. Der Betrag beinhaltet keine Netzwerkverlagerungen und unvorhersehbare Umweltparameter wie die Auswirkungen des Grundwassers, mögliche archäologische Stätten und andere, die separate Kosten verursachen können.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek. Cílem soutěže je pro městskou část najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 milionů CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. V částce nejsou zahrnuty přeložky sítí a nepředvídatelné environmentální parametry, například vlivy podzemní vody, případná archeologická naleziště a další, které eventuálně vygenerují samostatné náklady.
25/02/2020 S39 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2020/S 039-093074
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha – Zbraslav
Národní identifikační číslo: 00241857
Poštovní adresa: Zbraslavské náměstí 464
Obec: Praha – Zbraslav
Kód NUTS: CZ01
PSČ: 156 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
E-mail: igor@cceamoba.cz
Tel.: +420 60381008
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mc-zbraslav.cz/
Adresa profilu zadavatele: mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Mezinárodní otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko - krajinářskou soutěž o návrh
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské části Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek.
Cílem soutěže je pro městskou část najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 000 000 CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. V částce nejsou zahrnuty přeložky sítí a nepředvídatelné environmentální parametry, například vlivy podzemní vody, případná archeologická naleziště a další, které eventuálně vygenerují samostatné náklady.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Jsou autorizovanými architekty se všeobecnou působností (A.0) nebo držiteli autorizace pro obor architektura (A.1) nebo obor krajinářská architektura (A.3) podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) architektonicko-krajinářská kvalita;
b) funkčně-provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů;
c) konstrukční a technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.
Hodnocení návrhů porotou:
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/05/2020
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.
2. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK.
3. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 200 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Neoceněným a neodměněným účastníkům se neproplácí účast v soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Zuzana Vejvodová, starostka
Lucie Miovská, krajinářská architektka dlouhodobě řešící drobné úpravy Zbraslavského náměstí
Martin Jančok, plural.sk
Petra Marko, markoandplacemakers.com
Zdeněk Sendler, arch.cz/sendler
Tomáš Ctibor, 4ct, autor analýzy Zbraslavského náměstí
Filip Ditrich, územní garant pro Zbraslav, IPR Praha
Jana Zdráhalová, architektka, vyučující a výzkumný pracovník FA ČVUT, Ústav urbanismu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen