Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven , Zonhoven/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029173
Tag der Veröffentlichung
05.06.2020
Aktualisiert am
10.01.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
5 Arbeiten
Bewerbungsschluss
12.08.2020
Preisgerichtssitzung
06.01.2021

Gewinner

Sweco Belgium bv, Brüssel

Gewinner

Omgeving bv, Berchem

Gewinner

Geotec bv samen met Geosted bv, Bilzen

Gewinner

Arcadis Belgium nv, Brüssel

Gewinner

a2o-omgeving cvba, Hasselt
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven — prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Entwurfsauftrag für die Sanierung des Dorfzentrums der Gemeinde Zonhoven - Wettbewerb mit europäischer Ankündigung, gefolgt vom Verhandlungsverfahren ohne vorherige Ankündigung
05/06/2020    S108    Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Zonhoven: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 108-262713
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond:Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Officiële benaming: Zonhoven
Nationaal identificatienummer: 0207.471.221_21954
Postadres: Kerkplein 1
Plaats: Zonhoven
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3520
Land: België
E-mail: kevin.slegers@zonhoven.be
Telefoon: +32 11810419Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zonhoven.be
Adres van het kopersprofiel: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377348
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377348
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Zonhoven-Herontwikkeling+Dorpshart+-+2020-01-F12
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven - prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Referentienummer: Zonhoven-Herontwikkeling Dorpshart - 2020-01-F12_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het gemeentebestuur van Zonhoven kiest resoluut voor het vergroenen, ontharden en attractiever maken van de omgeving van het Kerkplein. Een nieuw dorpshart moet de ruime omgeving van de kerk een nieuwe aanblik geven en de motor zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum. Zonhoven wil de komende jaren inzetten op kernversterking, omdat dit van vitaal belang is voor de leefbaarheid van het dorp. Het project omvat de opmaak van een masterplan voor het centrale dorpshart, met bijzondere aandacht voor deelzone één. Het masterplan wordt gezien als een globale ontwerpschets voor het volledige projectgebied, een beeldkwaliteitsvisie. Het masterplan kan worden opgedeeld in afzonderlijk uitvoerbare deelprojecten. De deelprojecten zijn ruimtelijk afgebakend in afzonderlijke deelzones. Naast het globale beeldkwaliteitsplan omvat deze opdracht ook de verdere concretisering van deelproject één.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
Zie selectieleidraad.
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Maximumaantal: 5
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Gunningscriteria zullen bepaald worden in de gunningsleidraad. De gunningsleidraad zal enkel ter beschikking worden gesteld aan de inschrijvers dewelke geselecteerd worden op basis van de selectieleidraad (max. vijf).
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 09/09/2020
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:
In een tweede fase worden maximaal vijf kandidaten geselecteerd. Aan de inschrijvers die een volledig regelmatig bevonden offerte hebben ingediend, wordt een vergoeding betaald van 12 000,00 EUR voor de eerste gerangschikte, van 10 000,00 EUR voor de tweede gerangschikte, van 7 500,00 EUR voor de derde gerangschikte en van 5 000 EUR voor de vierde en vijfde gerangschikte inschrijvers.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
De uiteindelijke opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund, brengt zijn kostenvergoeding in mindering op zijn prestatievergoeding.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

03/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen