Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Herinrichting garage naar archief , Dilbeek/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2021432
Tag der Veröffentlichung
23.08.2017
Aktualisiert am
15.11.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
19.09.2017
Preisgerichtssitzung
06.11.2018

Gewinner

LOW, Antwerpen
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
De dienstenopdracht betreft het omvormen van een loods/garage (...m2) naar een depot voor het gemeentearchief.

Het gebouw is gesitueerd in het centrum van Dilbeek, tussen de site van de kasteelhoeve (beschermd erfgoed) en de Wolfsputten (bosgebied). De loods wordt momenteel gebruikt als brandweerkazerne. Er zijn geen verdiepingen. Er is geen kelder, maar er zijn wel twee werkputten.

Het huidige depot van het gemeentearchief bevat momenteel ongeveer 1,5 strekkende kilometer archief. De capaciteit van het nieuwe depot moet echter een stuk groter zijn, rekening houdend met de aangroei van het gemeentearchief, de opname van het OCMW-archief en de nood aan bewaring van ander erfgoedmateriaal (bv fotocollecties, maar ook voorwerpen en schilderijen). In hoofdzaak moet het depot wel bestemd zijn voor de bewaring van papieren archief, zowel permanent als tijdelijk te bewaren.
23/08/2017    S160    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Dilbeek: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2017/S 160-330955
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Gemeente Dilbeek
ALG
Gemeenteplein 1
Dilbeek
1700
België
Contactpersoon: Mevrouw Karen Cautaerts
Telefoon: +32 24516966
E-mail: karen.cautaerts@dilbeek.be
Fax: +32 24516801
NUTS-code: BE241
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dilbeek.be
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: cloud.3p.eu/Downloads/1/1561/7V/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Herinrichting garage naar archief: prijsvraag voor ontwerp.
Referentienummer: 2017201
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Zie II.1.4.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers: Juridische situatie — vereiste bewijsstukken (toegangsrecht): * Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord conform artikel 39 KB Plaatsing, deze documenten bij de offerte worden gevoegd: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gewerkt worden conform art 73 van de wet. Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes. * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet: 1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016; 2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016. Financiële draagkracht — vereiste bewijsstukken (selectiecriteria): bankattest. Een bankattest moet niet toegevoegd worden op het moment van de inschrijving. Het bestuur behoudt zich het recht toe om alvorens tot sluiting van de opdracht over te gaan alsnog de voorlegging van een bankattest te vragen aan de inschrijver. De kandidaten worden met andere woorden geselecteerd onder een mogelijks voorbehoud van het voorleggen van een bankattest. Technische bekwaamheid — vereiste bewijsstukken (selectiecriteria): * De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener (architectuurdiploma). * 3 referenties van vergelijkbare opdrachten, met vermelding van opdrachtgever, uitvoeringstermijn, kostprijs, contactpersoon en korte, visuele weergave van het project. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor de ingewonnen informatie te verifiëren bij de opdrachtgevers. De kandidaten dienen in hun kandidaatstelling aan te geven of zij zelf beschikken over de nodige gespecialiseerde technische expertise, of dat zij daarvoor gaan samenwerken met een studiebureau. Daarbij dienen de kandidaten dan wel uit te leggen hoe zij dit zien en met wie zij dan eventueel zouden werken (desgevallend onder de opgave van een lijst van studiebureaus waarmee samenwerking wordt overwogen). Alle op de lijst opgenomen kandidaten hebben een portfolio met minimum 3 referentieopdrachten, al dan niet gelijkaardig, en in eigen naam, ingediend. *Aan de hand van de ingediende documenten worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever: 1 de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht, 2 de vakbekwaamheid, 3 de relevante ervaring. Minimumeisen — technische bekwaamheid.
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep: Diploma architectuur vereist.
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Minimumaantal: 1
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: 1. Kwaliteit van het concept. 2. Duurzaamheid. 3. Raming projectkost.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: 2 000 EUR voor 3 geselecteerde kandidaten.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: 2 000 EUR voor 3 geselecteerde kandidaten.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Johan De Reu, teamcoördinator informatiebeheer.
Jef Vanderoost, schepen gebouwen.
Karen Cautaerts, teamcoördinator beheer en ontwikkeling, ing. bouwkunde.
Barbara Cornelis, sectorcoördinator openbare ruimte, ing. bouwkunde.
Bram Aerts, architect, Trans architecten, extern jurylid.
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

17/08/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen