Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Quartiersentwicklung Hakaniemenranta in Helsinki / Idétävling för Hagnässtran / Hakaniemenrannan ideakilpailu , Helsinki/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022883
Tag der Veröffentlichung
01.06.2018
Aktualisiert am
01.06.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Bewerbungsschluss
26.01.2018
Preisgerichtssitzung
10.04.2018

1. Preis

Projekt: CINQUE PALAZZI
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, Helsinki
VSU maisema-arkkitehdit Oy, Helsinki

2. Preis

Projekt: CITADEL
OPUS Architecture Ltd., Helsinki

3. Preis

Projekt: Samaa kansaa
Arkkitehtitoimisto NOAN, Tampere
Verfahrensart
Offener mehrstufiger Ideenwettbewerb (auch für Studenten)

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadt Helsinki organisiert zusammen mit dem finnischen Landschaftsarchitektenverband MARK und dem finnischen Architektenverband SAFA einen mehrstufigen Ideenwettbewerb zu öffentlichen Stadträumen und neuen Quartieren am Brobergssund und Hagnäs Strand. Das Wettbewerbsgebiet befindet sich in Berghäll, Sörnäs und Kronohagen in Helsinki.

Helsingfors stad ordnar tillsammans med Finlands landskapsarkitektförbund MARK och Finlands Arkitektförbund SAFA en tvärfacklig idétävling om offentliga stadsrum och nya kvarter vid Brobergssundet och Hagnäs strand. Tävlingsområdet är beläget i Berghäll, Sörnäs och Kronohagen i Helsingfors.

Till sin karaktär är idétävlingen förenlig med offentligt upphandlingsförfarande som siktar på att samla idéer om offentliga rum och bostadskvarter som grund för den fortsatta detaljplaneringen. Tävlingsförslagen bör vara idérika, beakta den befintliga, kulturhistoriskt värdefulla miljön med flera historiska skikt samt tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

I tävlingen iakttas Finlands Arkitektförbunds tävlingsregler. Målet är att avgöra tävlingen i början av 2018.

Arrangören ger vinnaren ett eventuellt fortsatt uppdrag om planeringen av allmänna områden, kvartersområden och offentliga lokaler som grund för detaljplanen eller, om det finns flera vinnare, med någon av dem. Förutsättningen för fortsatt uppdrag är att leverantören uppfyller kraven på teknisk prestationsförmåga och yrkesbehörighet. Om det finns flera vinnare inkallas alla till förhandlingar. Prisnämnden kommer med en rekommendation för fortsatta åtgärder utifrån tävlingsresultaten. Ett eventuellt fortsatt uppdrag kan delas mellan flera förslag.
25/10/2017    S205    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 
Suomi-Helsinki: Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut
2017/S 205-423749
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
PL 2100
Helsinki
00099
Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@iss.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.hel.fi
I.2) Yhteishankinta
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.hel.fi/suunnittelukilpailut
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Kansakoulukatu 3
Helsinki
00099
Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@iss.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.hel.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Hakaniemenrannan ideakilpailu.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71220000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta: Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa monialaisen ideakilpailun Siltavuorensalmen ja Hakaniemenrannan alueen julkisista tiloista ja uudiskortteleista. Kilpailualue sijoittuu Helsingin Kallion, Sörnäisten ja Kruununhaan kaupunginosiin. Kilpailu on luonteeltaan julkisen hankintamenettelyn mukainen ideakilpailu, jossa julkisille tiloille ja asuinkortteleille haetaan ehdotuksia alueen asemakaavoituksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailuehdotusten tulee olla idearikkaita, huomioida olemassa olevan kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja kerroksellinen ympäristö sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia. Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu pyritään ratkaisemaan alkuvuodesta 2018. Järjestäjä tekee mahdollisen jatkotoimeksiannon yleisten alueiden toteutussuunnittelusta sekä korttelisuunnitelmien ja julkisten tilojen suunnittelusta asemakaavan pohjaksi kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa. Jatkotoimeksiannon edellytyksenä on, että jatkotoimeksiantoon valittu toimittaja täyttää teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Jos voittajia on useita, kutsutaan kaikki voittajat neuvotteluihin. Palkintolautakunta tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella. Mahdollinen jatkotoimeksianto voidaan jakaa useamman ehdotuksen kesken.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: Maisema-arkkitehti, arkkitehti (tutkinnon suorittaneet ja alan opiskelijat).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet: — Arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonaisratkaisu. — Korkeatasoisen toiminnallisen ja kaupunkitilallisen luonteen muodostaminen suhteessa olemassa olevaan ympäristöön. — Vetovoimaisen kaupunkitilan muodostaminen kaikille kaupunkilaisille. — Uuden rakentamisen suhde olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. — Julkisen tilan identiteetti, käytettävyys, mittakaava ja tunnelma. — Liikenteellinen toimivuus kaikilla kulkumuodoilla. — Kestävät ratkaisut hulevesien, materiaalien ja kasvillisuuden monimuotoisuu-den osalta. — Toteutettavuus.
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/01/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi, Ruotsi
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: 1. palkinto 50 000 EUR. 2. palkinto 30 000 EUR. 3. palkinto 20 000 EUR. kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 EUR.
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: ei
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Anni Sinnemäki
Mikko Aho
Raimo K. Saarinen
Marja Piimies
Janne Prokkola
Jussi Luomanen
Reetta Putkonen
Emilia Weckman
Vilhelm Helander

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
: Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla kilpailun sihteerille (Mervi.Savolainen@iss.fi ). Kysymyksiä voi esittää suomen tai ruotsin kielellä. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 15.11.2017 klo 12:00. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla viimeistään 1.12.2017 suomen ja ruotsin kielillä.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314Internetosoite:www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

20/10/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen