Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Erneuerung von Bibliothek und Stadtbad Grössling , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028745
Tag der Veröffentlichung
18.03.2020
Aktualisiert am
30.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
77 Arbeiten
Abgabetermin
12.06.2020
Preisgerichtssitzung
02.10.2020

1. Preis

OPPS, Florenz

2. Preis

A - DESIGN s.r.o., Bratislava

3. Preis

mar.s architects, Praha 6
Visualisierung: Monolot s.r.o., Praha 7

1. Anerkennung

Grau architects - MRCK Group s.r.o., Bratislava

2. Anerkennung

Deichler Jakab Stúdió, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
The scope of the competition is to find a design that meets the requirements of the assignment the most. Bratislava city wishes to revive the original recreational role of the now defunct Grössling Bath. In line with the current trend of merging various functions of public buildings and thus offering its users new ways how to spend their free time, by moving one branch of the City Library of Bratislava the restoration plan includes not only the utilization of the bath area, but also of the area outside of it, dedicated to the cultural and community events. The main concept of merging these two functions is the idea of „immersion“. On one hand, it represents the idea of immersing oneself in the bath ambience, in a place of relax and tranquility, on the other, immersion into books in the library, a place of calm. The two separate areas should be interconnected with a café, which, together with the park on the Medená street, will be the most public part of the whole object. This park should become a meeting point for both the inhabitants of this neighbourhood and the visitors of the Grössling object.

Preisrichter*innen
Ilja Skocek (Vorsitzender)
Henrieta Moravcikova
Adam Halir
Peter Lényi

Informationen
bratislava.sk/sk/architectural-competition-grossling-city-bath-city-library-park
18/03/2020    S55    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 055-130909
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marian Szakáll
E-mail: marian.szakall@bratislava.sk
Telefón: +421 259356520Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
E-mail: marian.szakall@bratislava.skInternetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Generálny investor Bratislavy
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 52324940
Poštová adresa: Záporožská 5
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010
PS?: 852 92
Štát: Slovensko
E-mail: marian.szakall@bratislava.skInternetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: gib.bratislava.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
Sú?až zah??a spolo?né obstarávanie
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Grössling
Referen?né ?íslo: MAGS OVO 46266/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
71250000
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže je nájs? návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Architekt pod?a § 4 zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania ú?astníka


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Sú?ažné návrhy budú hodnotené tak v 1. kole ako aj v 2. kole pod?a nasledovného kritéria: kvalita architektonického riešenia vo vz?ahu k zadaniu.
Bližšie informácie k hodnoteniu predložených návrhov sú uvedené v ?l. X sú?ažných podmienok
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 12/06/2020
Miestny ?as: 17:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština, Angli?tina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži budú udelené pod?a poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 25 000 EUR
2. cena: 15 000 EUR
3. cena: 10 000 EUR
1. odmena: 5 000 EUR
2. odmena: 5 000 EUR
Vyhlasovate? uvádza, že 1. a 2. odmenu bude ude?ova? iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako traja ú?astníci, t. zn. štyria alebo piati ú?astníci.
Porota si vyhradzuje právo rozhodnú? o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodni? v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ilja Sko?ek, predseda poroty
Lászlo Kovács
Adam Halí?
Henrieta Morav?íková
Peter Lényi
Peter Fejerdy, náhradník
Zuzana Zacharová, náhradní?ka

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Sú?až návrhov je pod?a priebehu dvojkolová. Cie?om prvého kola sú?aže návrhov je nájs? najvhodnejšie riešenia predmetu sú?aže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovate?a, obsiahnuté v sú?ažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporú?aniami poroty a ú?astníkmi podrobnejšie dopracované. Vzh?adom na prednastavený formulár nebolo možné uvies? predpokladanú lehotu na predkladanie návrhov v druhom kole. Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa sú?aže návrhov sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
2. Sú?ažné podmienky možno nájs? na josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary.
3.Competition conditions in English can be found at this address josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary
4. Po sú?aži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovate?ov samostatne alebo viacerí z vyhlasovate?ov spolo?ne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
5. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako ví?azný.
6. Predpokladaná hodnota pri sú?aži návrhov je 1 060 000 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota pozostáva z a) hodnoty cien a odmien pre ú?astníkov spolu 60 000 EUR bez DPH a predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb zadávanej v zmysle § 81 písm. h) ZVO: 1 000 000 EUR bez DPH,
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Uvedené v zákone o verejnom obstarávaní § 163 a nasl. ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

13/03/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen